wersja premium

Test egzaminacyjny E12

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Liczba 29A(16) zapisana w systemie binarnym będzie miała postać:
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.1010011010
b.1001011010
c.1010010110
d.1000011010
241
2. Który typ pamięci należy umieścić na płycie głównej komputera w miejscu wskazanym strzałką?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.SO-DIMM DDR2
b.SD-RAM DDR3
c.SIMM
d.FLASH
242
3. Do zmiany kodu źródłowego na program wykonywalny służy
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.debuger
b.emulator
c.interpeter
d.kompilator
243
4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP odległość oczu od ekranu monitora powinna wynosić
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.20-39 cm
b.39-49 cm
c.40-75 cm
d.75-110 cm
244
5. W celu dokonania aktualizacji zainstalowanego systemu operacyjnego Linux Ubuntu należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.yum upgrade
b.kernel update
c.system update
d.apt-get upgrade
245
6. Do uruchomienia edytora rejestru w systemie Windows należy użyć narzędzia
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.msconfig
b.ipconfig
c.regedit
d.cmd
246
7. W systemie Windows, wykorzystując wiersz poleceń do zamiany partycji FAT na partycję NTFS bez utraty zawartych na niej danych, należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.format
b.convert
c.change
d.recover
247
8. Który system plików należy wybrać podczas instalacji systemu Linux
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.FAT
b.NTFS
c.EXT4
d.FAT32
248
9. Która usługa umożliwia zdalną instalację systemu operacyjnego?
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.IIS
b.RIS
c.IRC
d.DNS
249
10. Przedstawiona na rysunku karta rozszerzeń posiada chłodzenie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.aktywne
b.pasywne
c.wymuszone
d.symetryczne
250
11. Program, który umożliwia komunikację między kartą sieciową a systemem operacyjnym, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.sniffer
b.sterownik
c.middleware
d.komunikator
251
12. Bezprzewodową transmisję danych zapewnia interfejs
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.LFH60
b.HDMI
c.IrDA
d.DVI
252
13. W systemie Windows wymagania co do złożoności hasła należy określić w
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.BIOS-ie
b.autostarcie
c.panelu sterowania
d.zasadach zabezpieczeń lokalnych
253
14. Przedstawiona na zdjęciu wtyczka jest częścią obwodu elektrycznego zasilającego
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.stację dyskietek
b.napędy CD-ROM
c.procesor ATX12V
d.dyski wewnętrzne SATA
254
15. Aby dane pliku znajdującego się na dysku twardym, zapisane na niesąsiadujących ze sobą klastrach, zostały ułożone tak, by zajmowały sąsiadujące klastry, należy uruchomić
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.program chkdsk
b.program scandisk
c.oczyszczanie dysku
d.defragmentację dysku
255
16. Aby zwolnić miejsce na dysku bez utraty danych, należy wykonać
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.backup dysku
b.sprawdzanie dysku
c.oczyszczanie dysku
d.defragmentację dysku
256
17. W celu ochrony systemu przed programem posiadającym zdolność replikacji należy zainstalować
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.program szpiegowski
b.program narzędziowy
c.program antywirusowy
d.program diagnostyczny
257
18. Która tablica partycji umożliwia utworzenie do 128 partycji podstawowych na jednym dysku?
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.GPT
b.MBR
c.BOOT
d.NTLDR
258
19. Koszt wydrukowania jednej strony tekstu wynosi 95 gr, natomiast koszt przygotowania jednej płyty CD to 1,54 zł. Jakie koszty poniesie firma, przygotowując płytę z prezentacjami oraz 120 stronnicowy poradnik.
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.115,54 zł
b.120,95 zł
c.145,54 zł
d.154,95 zł
259
20. Bez zezwolenia posiadacza autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, jego legalny użytkownik, zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.może rozpowszechniać program
b.nie może wykonać żadnej kopii programu
c.może wykonać dowolną liczbę kopii programu na własny użytek
d.może wykonać jedną kopię, jeśli jest to niezbędne do korzystania z programu
260
21. Która licencja umożliwia bezpłatne wykorzystywanie programu, pod warunkiem, że użytkownik zatroszczy się o środowisko naturalne?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.Donationware
b.Greenware
c.Adware
d.OEM
261
22. Przedstawiony na rysunku symbol oznacza produkt
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.nadający się do powtórnego przetworzenia
b.przeznaczony do powtórnego użycia
c.biodegradowalny
d.niebezpieczny
262
23. Który z trybów NIE JEST DOSTĘPNY dla narzędzia lupa w systemie Windows?
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.Pełnoekranowy
b.Zadokowany
c.Płynny
d.Lupy
263
24. Która drukarka wykorzystuje technikę polegającą na przenoszeniu stałego barwnika z taśmy na papier odporny na wysoką temperaturę?
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.Laserowa
b.Termiczna
c.Atramentowa
d.Termosublimacyjna
264
25. Partycja, na której jest zainstalowany system operacyjny, nazywana jest partycją
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.rozszerzoną
b.systemową
c.folderową
d.wymiany
265
26. Zużyte kasety od drukarek należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.przekazać do wydziału ochrony środowiska
b.przekazać firmie utylizującej tego typu odpady
c.wyrzucić do pojemnika z odpadami komunalnymi
d.wyrzucić do pojemnika przeznaczonego na plastik
266
27. Przyczyną awarii drukarki igłowej może być usterka
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.dyszy
b.elektromagnesu
c.elektrody ładującej
d.utrwalacza termicznego
267
28. Materiałem eksploatacyjnym w drukarce laserowej jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.pojemnik z tuszem
b.kaseta z tonerem
c.taśma barwiąca
d.laser
268
29. Technika transmisji danych pomiędzy urządzeniem CD/DVD a pamięcią komputera w trybie bezpośredniego dostępu do pamięci to
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.PIO
b.IDE
c.DMA
d.SATA
269
30. Programy GRUB, LILO, NTLDR to
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.wersje głównego interfejsu sieciowego
b.aplikacje do aktualizacji BIOS-u
c.firmware dla dysku twardego
d.programy rozruchowe
270
31. Przed wykonaniem prac serwisowych związanych z modyfikacją rejestru systemu Windows należy wykonać
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.defragmentację dysku
b.czyszczenie rejestru
c.oczyszczanie dysku
d.kopię rejestru
271
32. Jak nazywa się klucz rejestru systemu Windows, w którym są zapisane powiązania typów plików z obsługującymi je aplikacjami?
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.HKEY_LOCAL_MACHINE
b.HKEY_CURRENT_PROGS
c.HKEY_CLASSES_ROOT
d.HKEY_USERS
272
33. Który typ plików należy utworzyć w systemie operacyjnym do zautomatyzowania najczęściej wykonywanych czynności, takich jak kopiowanie, tworzenie pliku lub folderu.
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.Konfiguracyjny
b.Systemowy
c.Wsadowy
d.Inicjujący
273
34. Przy uruchamianiu się komputera pojawia się komunikat "CMOS cheksum error press F1 to continue, press DEL to setup". Wciśnięcie klawisza DEL spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.usunięcie pliku setup
b.skasowanie zawartości pamięci CMOS
c.wejście do ustawień BIOS-u komputera
d.przejście do konfiguracji systemu Windows
274
35. Do przechowywania części plików programów i danych, które są za duże i nie mogą być umieszczone w całości w pamięci, służy
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.plik stronicowania
b.schowek systemu
c.menadżer zadań
d.edytor rejestru
275
36. Jakie rozszerzenie posiadają pakiety instalacyjne systemu operacyjnego Linux?
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.ini, dll
b.zip, exe
c.tgz, dmg
d.rpm, deb
276
37. Aby zapobiec utracie danych w programie do prowadzenia ewidencji uczniów, należy po zakończeniu pracy każdego dnia wykonać
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.aktualizację programu
b.kopię zapasową danych programu
c.aktualizację systemu operacyjnego
d.bezpieczne zamknięcie systemu operacyjnego
277
38. Na załączonym rysunku przedstawiono operację
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.fuzji danych
b.kompresji danych
c.kasowania danych
d.kompilacji danych
278
39. Na rysunku zamieszczono fragment karty graficznej ze złączem
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.PCI
b.ISA
c.AGP
d.PCI-Express
279
40. Przy próbie odzyskania danych z dysku, który został sformatowany, należy skorzystać z programu typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.irc
b.p2p
c.sniffer
d.recovery
280