wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Która norma zawiera specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.CSA T527
b.EIA/TIA 607
c.TIA/EIA–568-B-1
d.TIA/EIA–568-B-2
8
2. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usług bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.IP
b.TCP
c.ARP
d.UDP
9
3. Która antena charakteryzuje się największym zyskiem energetycznym oraz umożliwia zestawienie połączenia na dużą odległość?
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.Dipolowa.
b.Izotropowa.
c.Paraboliczna.
d.Mikropaskowa.
19
4. Które zdanie opisuje protokół SSH (Secure Shell)?
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.Bezpieczny protokół terminalu sieciowego udostępniający usługi szyfrowania połączenia.
b.Protokół do zdalnej pracy na odległym komputerze nie zapewniający kodowania transmisji.
c.Sesje SSH powodują wysyłanie zwykłego tekstu, niezaszyfrowanych danych.
d.Sesje SSH nie pozwalają określić, czy punkty końcowe są autentyczne.
37
5. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętym odpowiada adres w postaci binarnej
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.10001000.10101000.10010100.01100011
b.11000010.10001000.00010100.00100011
c.11000000.10101000.00010100.00100011
d.11000100.10001000.00110100.00100001
54
6. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowch jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.Byte
b.Bps
c.Dpi
d.Ips
57
7. Która wersja systemu operacyjnego Windows Serwer 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs graficzny?
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.Enterprise
b.Datacenter
c.Server Core
d.Standard Edition
58
8. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.identyfikacji komputera w sieci.
b.lokalizacji zasobów sieciowych
c.zdalnego połączenia z innym hostem.
d.wirtualizacji fizycznych komputerów
69
9. Usługa „Pulpit zdalny” działa domyślnie na porcie
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.3369
b.3379
c.3389
d.3390
70
10. Zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Mircrosoft Windows jest oznaczony skrótem
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.IIS
b.FTPS
c.http
d.HTTPS
71
11. Na rysunku przedstawiono kabel
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.U/UTP
b.F/STP
c.U/FTP
d.S/FTP
82
12. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika nie gwarantując ich dostarczenia?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.TCP
b.UDP
c.ICMP
d.HTTP
84
13. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.1 punktu rozdzielczego na każde piętro.
b.1 punktu rozdzielczego na każde 100 m powierzchni.
c.1 punktu rozdzielczego na każde 250 m powierzchni.
d.1 punktu rozdzielczego na cały wielopiętrowy budynek.
88
14. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.raport pomiarowy torów transmisyjnych.
b.założenia projektowe sieci lokalnej.
c.spis rysunków wykonawczych.
d.kosztorys robót instalatorskich.
100
15. Do której klasy adresów IP należy publiczny adres 130.140.0.0?
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.Do klasy A.
b.Do klasy B.
c.Do klasy C.
d.Do klasy D.
137
16. Wskaż nieprawidłowe stwierdzenie dotyczące Active Directory
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.W Active Directory informacje grupowane są hierarchicznie.
b.Domeny zorganizowane hierarchicznie mogą tworzyć strukturę drzewa.
c.Active Directory to usługa katalogowa w sieciowych systemach operacyjnych firmy Microsoft.
d.Active Directory to usługa służąca do monitorowania użycia limitów dyskowych aktywnych katalogów.
148
17. Użytkownik wpisując w wierszu poleceń polecenie ping www.onet.pl otrzymuje następujący komunikat: Żądanie polecenia ping nie może znaleźć hosta www.onet.pl. Sprawdź nazwę i ponów próbę. Natomiast wpisując w wierszu poleceń polecenie ping 213.180.141.140 (adres IP serwera www.onet.pl) użytkownik dostaje odpowiedź z serwera. Co może być przyczyną takiego stanu?
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.Niepoprawny adres IP hosta.
b.Niepoprawny adres IP serwera DNS.
c.Niepoprawnie skonfigurowana maska podsieci.
d.Niepoprawnie skonfigurowana brama domyślna.
157
18. Switch jako element centralny występuje w topologii
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.gwiazdy.
b.magistrali.
c.pierścienia.
d.pełnej siatki.
161
19. Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.80
b.800
c.8080
d.8081
181
20. Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.TFTP
b.SSH2
c.DDNS
d.DHCP
196
21. Jaki jest adres sieci, w której pracuje host o adresie IP 10.10.10.6 klasy A
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.10.0.0.0
b.10.10.0.0
c.10.10.10.255
d.10.255.255.255
218
22. Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.sniffer.
b.sniffer.
c.debugger.
d.kompilator.
240
23. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.2001:DB8::BAF::FE94
b.2001:DB8::BAF::FE94
c.2001-DB8-BAF-FE94
d.2001.DB8.BAF.FE94
245
24. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.Koncentratora.
b.Przełącznika.
c.Serwera.
d.Routera.
247
25. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.Nadanie SSID
b.Uwierzytelnianie
c.Filtrowanie adresów MAC
d.Radius (Remote Authentication Dial In User Service)
258
26. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.46.28.247.123:80
b.46.28.247.123:51383
c.192.168.0.13:80
d.192.168.0.13:51383
260
27. Którą fizyczną topologię sieci przedstawia rysunek?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.Gwiazdy.
b.Magistrali.
c.Pełnej siatki.
d.Podwójnego pierścienia.
281
28. Jaka jest kolejność przewodów we wtyku RJ45 zgodnie z sekwencją połączeń T568A?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Biało-niebieski, niebieski, biało-brązowy, brązowy, biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, pomarańczowy
b.Biało-pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony, biało-brązowy, brązowy
c.Biało-brązowy, brązowy, biało-pomarańczowy, pomarańczowy, pomarańczowy, biało-zielony, niebieski, biało-niebieski, zielony
d.Biało-zielony, zielony, biało-pomarańczowy, niebieski, biało-niebieski, pomarańczowy, biało-brązowy, brązowy
295
29. Protokół DNS odpowiada za
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.odwzorowanie nazw domenowych na adresy IP.
b.odwzorowanie adresów fizycznych MAC na adresy IP.
c.statyczne przydzielanie adresacji urządzeniom sieciowym.
d.automatyczne przydzielanie adresacji urządzeniom sieciowym.
312
30. W firmie został zastosowany adres klasy B do podziału na 100 podsieci. Każda z podsieci ma dostępnych maksymalnie 510 adresów IP. Która maska została zastosowana do wyznaczenia podsieci?
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.255.255.224.0
b.255.255.240.0
c.255.255.248.0
d.255.255.254.0
335
31. Który adres IPv4 określa urządzenie pracujące w sieci o adresie 14.36.64.0./20
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.14.36.17.1
b.14.36.48.1
c.14.36.65.1
d.14.36.80.1
336
32. Informacje przedstawione na rysunku są wynikiem działania polecenia
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.ping
b.tracert
c.ipconfig
d.nslookup
344
33. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.Lokalny.
b.Mobilny.
c.Tymczasowy.
d.Obowiązkowy.
349
34. Domyślnie anonimowy dostęp do zasobów serwera FTP umozliwia
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.pełne prawa dostępu.
b.tylko prawo do zapisu.
c.tylko prawo do odczytu.
d.prawa do odczytu i zapisu.
350
35. Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.Router
b.Modem.
c.Regenerator.
d.Konwerter mediów.
371
36. Złącze SC należy zamontować na kablu
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.światłowodowym.
b.koncentrycznym.
c.telefonicznym.
d.typu skrętka.
377
37. Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału tekstowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Przenik zdalny.
b.Przenik zbliżny.
c.Suma przeników zdalnych
d.Suma przeników zbliżnych i zdalnych.
380
38. W którym rodzaju członkowstwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.Multi-VLAN
b.Port-Based VLAN
c.Statycznym VLAN
d.Dynamicznym VLAN
393
39. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.192.168.0.1
b.190.5.7.126
c.131.107.5.65
d.38.176.55.44
414
40. Który protokół wykorzystują komputery do powiadamiania rutera o chęci przyłączenia się lub odejścia z określonej grupy rozgłoszeniowej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.ipconfig /registrdns.
b.ipconfig /release.
c.islookup.
d.tracert.
478