wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Protokołem pakietów użytkownika, wykonującym usług bezpołączeniowego dostarczania datagramów, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.IP
b.TCP
c.ARP
d.UDP
9
2. Który typ kabla należy zastosować do podłączenia komputera w pomieszczeniu z zakłóceniami elektromagnetycznymi?
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.UTP Cat 5
b.UTP Cat 6
c.UTP Cat 5e
d.FTP Cat 5e
21
3. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.10.8.0.101 i 255.255.255.0
b.10.8.1.101 i 255.255.255.0
c.10.8.0.101 i 255.255.0.0
d.10.8.1.101 i 255.255.0.0
47
4. Skrót WAN onacza
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.Miejską sieć komputerową.
b.Lokalna sieć komputerową.
c.Rozległą sieć komputerową.
d.Prywatną siec komputerową.
52
5. Która wersja systemu operacyjnego Windows Serwer 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs graficzny?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.Enterprise
b.Datacenter
c.Server Core
d.Standard Edition
58
6. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D ?
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.10.0.3.5
b.128.1.0.8
c.191.12.0.18
d.239.255.203.1
59
7. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.Odłączenie katalogu data od dysku Z:
b.Przyłączenie katalogu data do dysku Z:
c.Odłączenie zasobów hosta 192.168.20.2 od dysku Z:
d.Przyłączenie zasobów hosta 192.168.20.2 do dysku Z:
61
8. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory w systemach Windows Server ?
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.Obsługuje żadania protokołu komunikacyjnego
b.Przechowuje informacje o obiektach znajdujących się w sieci.
c.Umożliwia wymianę plików z odległymi komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego.
d.Centralnie zarządza adresami IP i powiązanymi informacjami, a także udostępnia je automatycznie klientom.
62
9. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.SPI
b.IDS
c.NAT
d.DMZ
72
10. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyświetlania informacje o tym czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.ping
b.route
c.nbstat
d.ipconfig
78
11. Skrót MAN oznacza sieć
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.lokalną.
b.miejską.
c.rozległą.
d.kampusową.
81
12. W sieci o adresie 192.168.200 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.1022
b.510
c.14
d.6
96
13. W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.Wide Channel
b.Filter IDENT
c.UPnP AV
d.SSID
103
14. Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.role i funkcje.
b.panel sterowania.
c.kontroler domeny.
d.Active Directory.
112
15. Które urządzenie sieciowe przedstawia symbol graficzny?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.Hub.
b.Router.
c.Switch.
d.Access Point
129
16. Polecenie netstat -a w systemach Microsoft Windows wyświetla
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.tablicę trasowania.
b.statystykę odwiedzin stron internetowych.
c.wszystkie aktywne połączenia protokołu TCP.
d.aktualne parametry konfiguracyjne sieci TCP/IP.
141
17. Aby sprawdzić adres fizyczny karty sieciowej, w wierszu poleceń systemu operacyjnego Microsoft Windows należy wpisać polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.get mac
b.ifconfig -a
c.show mac
d.ipconfig /all
142
18. Którym poleceniem w systemie Linux można założyć użytkowników?
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.usersadd
b.usermod
c.useradd
d.net user
152
19. Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.TFTP
b.SSH2
c.DDNS
d.DHCP
196
20. Jaki będzie łączny koszt materiałów służących do wykonania 20 kabli połączeniowych typu patchcord o długości 1,5 m każdy, jeśli 1 metr bieżący kabla kosztuje 1 zł, a wtyk 50 gr
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.30 zł
b.40 zł
c.50 zł
d.60 zł
211
21. Który standard sieci Ethernet należy zastosować przy połączeniu bezpośrednim urządzeń sieciowych oddalonych od siebie o 1 km?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.10GBase-T
b.10GBase-SR
c.1000Base-SX
d.1000Base-LX
215
22. Które polecenie w systemach Linux jest stosowane do wyświetlenia konfiguracji interfejsów sieciowych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.ping
b.tracert
c.ifconfig
d.ipconfig
223
23. Atak DDoS (ang. Distributed Denial of Service) na serwer spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.przechwytywanie pakietów sieciowych.
b.podmianę pakietów przesyłanych przez seć.
c.zbieranie informacji na temat atakowanej sieci.
d.przeciążenie aplikacji serwującej określone dane.
238
24. Do monitorowania transmisji danych w sieci komputerowej należy zastosować program typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.sniffer.
b.sniffer.
c.debugger.
d.kompilator.
240
25. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.2001:DB8::BAF::FE94
b.2001:DB8::BAF::FE94
c.2001-DB8-BAF-FE94
d.2001.DB8.BAF.FE94
245
26. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.Monitor sieciowy.
b.Reflektometr OTDR.
c.Analizator sieci LAN.
d.Analizator protokołów.
252
27. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.Adresu źródłowego IP
b.Adresu doclowego IP
c.Adresu źródłowego MAC
d.Adresu docelowego MAC
257
28. Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.zainstalować drugi kontroler domeny.
b.dodać wszystkich użytkowników do grupy administratorzy.
c.udostępnić wszystkim użytkownikom numer do Help Desk.
d.przekopiować wszystkie zasoby sieci na każdy komputer w domenie.
265
29. Protokół używany przez WWW to
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.FTP
b.HTTP
c.IPSec
d.SMTP
271
30. Ile par przewodów w standardzie 100Base-TX jest przeznaczonych do transmisji danych w obu kierunkach?
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.1 para
b.2 pary
c.3 pary
d.4 pary
296
31. Który przyrząd jest stosowany do pomiarów długości i tłumienności przewodów miedzianych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.Omomierz.
b.Woltomierz.
c.Miernik mocy.
d.Reflektometr TDR.
302
32. Administrator sieci komputerowej chce sprawdzić na komputerze z systemem operacyjnym Windows, które połączenia są obecnie zestawiane, oraz porty, na których komputer nasłuchuje. W tym celu powinien zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.arp
b.ping
c.tracert
d.netstat
307
33. Ile adresów IP jest potrzebnych do zaadresowania 4 komputerów podłączonych do przełącznika tak, aby mogły się komunikować ze sobą?
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.2
b.3
c.4
d.5
329
34. Które kanały najlepiej wybrać dla trzech sieci WLAN 2,4 GHz, aby wyeliminować ich wzajemne zakłócenia?
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.2, 5, 7
b.1, 6, 11
c.1, 3, 12
d.3, 6, 12
343
35. Jak nazywa się w systemie Windows profil użytkownika tworzony podczas pierwszego logowania do komputera i przechowywany na lokalnym dysku twardym komputera, a każda jego zmiana dotyczy jedynie komputera, na którym została wprowadzona?
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.Lokalny.
b.Mobilny.
c.Tymczasowy.
d.Obowiązkowy.
349
36. Ataki mające na celu zatrzymanie działania aplikacji i procesów zachodzących w urządzeniu sieciowym to ataki typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.DoS.
b.smurf.
c.zero-day.
d.spoofing.
358
37. Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.modem.
b.przełącznik.
c.koncentrator.
d.punkt dostępu.
366
38. Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.DNS
b.WINS
c.DHCP
d.PROXY
396
39. Jaki protokół odpowiada za zmianę adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.ARP
b.RARP
c.SMTP
d.SNMP
436
40. Urządzenie sieciowe most (ang. bridge),
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.nie analizuje ramki pod kątem adresu MAC
b.pracuje w zerowej warstwie modelu OSI
c.pracuje w ósmej warstwie modelu OSI
d.jest urządzeniem typu store and forward
447