wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Który typ fizycznej topologii sieci komputerowej przedstawia rysunek?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.Gwiazdy.
b.Pełnej siatki.
c.Punkt-Punkt.
d.Częściowej siatki.
241
2. Rysunek przedstawia fizyczną topologię
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.szyny.
b.drzewa.
c.gwiazdy.
d.magistrali.
242
3. Ile domen kolizyjnych i rozgłoszeniowych jest widocznych na schemacie?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.9 domen kolizyjnych i 1 domena rozgłoszeniowa.
b.9 domen kolizyjnych i 4 domeny rozgłoszeniowe.
c.1 domena kolizyjna i 9 domen rozgłoszeniowych.
d.4 domeny kolizyjne i 9 domen rozgłoszeniowych.
243
4. Który rodzaj standardu zakończenia przewodu okablowania strukturalnego przedstawia rysunek?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.T568A
b.T568B
c.EIA/TIA 569
d.EIA/TIA 607
244
5. Który zapis jest prawidłowym adresem IPv6?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.2001:DB8::BAF::FE94
b.2001:DB8::BAF::FE94
c.2001-DB8-BAF-FE94
d.2001.DB8.BAF.FE94
245
6. Identyfikowanie adresów fizycznych MAC na podstawie adresów logicznych IP jest wynikiem działania protokołu
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.ARP
b.DNS
c.HTTP
d.DHCP
246
7. Symbol którego urządzenia wskazuje na rysunku strzałka
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.Koncentratora.
b.Przełącznika.
c.Serwera.
d.Routera.
247
8. Zdjęcie przedstawia
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.router.
b.most.
c.przełącznik.
d.punkt dostępowy.
248
9. Które stwierdzenie dotyczy sieci P2P – peer to peer?
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.Jest siecią hierarchiczną.
b.Udostępnia wyłącznie zasoby dyskowe.
c.Wymaga centralnego serwera z dedykowanym oprogramowaniem.
d.Komputer w sieci może równocześnie pełnić rolę serwera i klienta.
249
10. Aby była możliwa komunikacja między sieciami VLAN, stosuje się
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.router.
b.modem.
c.koncentrator.
d.punkt dostępowy.
250
11. Narzędzie na zdjęciu służy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.ściągania izolacji.
b.zaciskania wtyków RJ45.
c.montażu modułu Krone w gniazdach.
d.wykonania zakończeń kablowych w złączach LSA.
251
12. Który przyrząd należy wybrać do pomiarów mapy połączeń okablowania strukturalnego sieci lokalnej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.Monitor sieciowy.
b.Reflektometr OTDR.
c.Analizator sieci LAN.
d.Analizator protokołów.
252
13. Ile hostów maksymalnie można zaadresować w sieci o adresie IP klasy B
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.254
b.1022
c.65535
d.1677214
253
14. Serwer DHCP przydziela adresy z sieci o adresie 192.168.0.0. Którą maskę należy przypisać sieci, aby serwer mógł nadać 510 urządzeniom pracującym w sieci po jednym adresie IP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.255.255.255.192
b.255.255.255.128
c.255.255.254.0
d.255.255.252.0
254
15. Który adres IP jest adresem urządzenia pracującego w sieci 10.0.0.0/17?
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.10.0.128.127
b.10.0.127.128
c.10.0.128.254
d.10.0.254.128
255
16. Który rodzaj rozbudowy serwera wymaga instalacji dodatkowych sterowników?
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.Dodanie pamięci RAM.
b.Dodanie dysków fizycznych.
c.Montaż kolejnego procesora.
d.Montaż kolejnej karty sieciowej.
256
17. Na podstawie którego adresu przełącznik podejmuje decyzje o przesyłaniu ramki?
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.Adresu źródłowego IP
b.Adresu doclowego IP
c.Adresu źródłowego MAC
d.Adresu docelowego MAC
257
18. Która funkcja punktu dostępowego pozwala zabezpieczyć sieć bezprzewodową tak, aby tylko urządzenia o określonych adresach fizycznych mogły się do niej podłączyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.Nadanie SSID
b.Uwierzytelnianie
c.Filtrowanie adresów MAC
d.Radius (Remote Authentication Dial In User Service)
258
19. Który parametr w konfiguracji punktu dostępowego pełni rolę loginu wykorzystywanego podczas próby nawiązywania połączenia z punktem dostępowym sieci bezprzewodowej?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.Channel Width.
b.Wireless Channel.
c.Transmission Rate.
d.Wireless Network Name.
259
20. Na podstawie analizy ruchu sieciowego, wskaż adres IP i numer portu, z którego host otrzymuje odpowiedź
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.46.28.247.123:80
b.46.28.247.123:51383
c.192.168.0.13:80
d.192.168.0.13:51383
260
21. Które polecenie systemu Windows wyświetla tabele rutingu hosta?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.netstat -n
b.netstat -r
c.ipconfig /renew
d.ipconfig /release
261
22. Użytkownikom pracującym poza biurem uzyskanie zdalnego dostępu do serwera w sieci prywatnej przy wykorzystaniu infrastruktury sieci publicznej, takiej jak Internet, umożliwia
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.FTP
b.VPN
c.SSH
d.Telnet
262
23. Pierwszą usługą instalowaną na serwerze jest usługa domenowa w usłudze Active Directory. Podczas instalacji kreator automatycznie wyświetli monit o konieczności zainstalowania usługi serwera
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.FTP
b.DNS
c.WEB
d.DHCP
263
24. Adresem IP hosta skonfigurowanym na karcie sieciowej eth0 jest
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.255.255.255.0
b.128.171.104.26
c.128.171.104.255
d.00:A0:c9:89:02:F8
264
25. Aby zagwarantować użytkownikom Active Directory możliwość logowania się i dostęp do zasobów tej usługi w przypadku awarii kontrolera domeny, należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.zainstalować drugi kontroler domeny.
b.dodać wszystkich użytkowników do grupy administratorzy.
c.udostępnić wszystkim użytkownikom numer do Help Desk.
d.przekopiować wszystkie zasoby sieci na każdy komputer w domenie.
265
26. Rozgłaszaniem drukarek w sieci, kolejkowaniem zadań wydruku oraz przydzielaniem praw dostępu do drukarek zajmuje się serwer
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.FTP
b.DHCP
c.plików
d.wydruków
266
27. Profil użytkownika systemu Windows wykorzystywany do logowania się na dowolnym komputerze w sieci, który jest przechowywany na serwerze i może być modyfikowany przez użytkownika, to profil
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.lokalny.
b.mobilny.
c.tymczasowy.
d.obowiązkowy.
267
28. Który zakres grupy domyślnie jest ustawiany dla nowo utworzonej grupy w kontrolerze domeny systemu Windows Serwer?
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Globalny.
b.Uniwersalny.
c.Dystrybucyjny.
d.Lokalny w domenie.
268
29. Które polecenie w systemie Linux umożliwia przydzielanie praw do plików i katalogów?
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.gedit
b.mkdir
c.chmod
d.adduser
269
30. Do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi nie jest stosowany
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.pulpit zdalny.
b.program Wireshark.
c.program Ultra VNC.
d.program Team Viewer.
270
31. Protokół używany przez WWW to
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.FTP
b.HTTP
c.IPSec
d.SMTP
271
32. Internetowy protokół pocztowy, który pozwala na zarządzanie wieloma folderami pocztowymi oraz pobieranie i operowanie na listach znajdujących się na zdalnym serwerze, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.TCP
b.POP3
c.IMAP
d.SMTP
272
33. Które urządzenie w sieci lokalnej nie dzieli obszaru sieci komputerowej na domeny kolizyjne?
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.Router.
b.Most.
c.Przełącznik.
d.Koncentrator.
273
34. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.TCP
b.UDP
c.ICMP
d.SMTP
274
35. Który z typów rekordów DNS w rodzinie systemów Windows Server definiuje alias (alternatywną nazwę) rekordu A dla kanonicznej (rzeczywistej) nazwy hosta?
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.NS
b.PTR
c.AAAA
d.CNAME
275
36. Urządzeniem, które umożliwia podłączenie lokalnej sieci komputerowej do Internetu jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.router.
b.sterownik.
c.przełącznik.
d.koncentrator.
276
37. Menedżer usług IIS (Internet Information Services) systemu Windows jest interfejsem graficznym służącym do konfigurowania serwer
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.DNS
b.WWW
c.wydruku.
d.terminali.
277
38. Użytkownicy z sieci wewnętrznej komunikują się ze sobą, ale nie mogą się skomunikować z serwerem WWW. Wynik polecenia ping z komputerów do bramy jest pozytywny. Który element sieci nie może być przyczyną problemu?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.Router.
b.Przełącznik.
c.Kabel między ruterem a przełącznikiem
d.Kabel między ruterem a serwerem WWW
278
39. W systemach Windows w celu ustalenia, gdzie w sieci zatrzymał się pakiet używa się komendy
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.ping
b.tracert
c.ipconfig
d.nslookup
279
40. Co nie powinno być miejscem przechowywania kopii bezpieczeństwa danych znajdujących się na dysku twardym komputera?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.Pamięć USB.
b.Płyta CD/DVD.
c.Dysk zewnętrzny.
d.Inna partycja dysku tego komputera.
280