wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Przekazywanie żetonu (ang. token), występuje w sieci o strukturze fizycznej
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.siatki.
b.gwiazdy.
c.magistrali.
d.pierścienia.
401
2. Sieć Ethernet pracuje w logicznej topologii
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.siatkowej.
b.rozgłaszania.
c.siatki gwiazdy.
d.pierścieniowej i liniowej.
402
3. Które z podanych oznaczeń określa, że jest to kabel typu skrętka posiadający podwójne ekranowanie?
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.UTP
b.FTP
c.SFTP
d.S-STP
403
4. W standardzie IEEE 802.3af dostarczanie energii elektrycznej do różnych urządzeń sieciowych opisuje technologia
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.Power over Classifications.
b.Power under Control.
c.Power over Internet.
d.Power over Ethernet.
404
5. Który protokół wykorzystywany jest przez polecenie ping?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.FTP
b.RDP
c.LDAP
d.ICMP
405
6. Urządzenie, które łączy segmenty sieci i przekazuje ramki między segmentami tej sieci z doborem portu urządzenia, do którego są przekazywane poszczególne ramki, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.zasilacz awaryjny.
b.koncentrator.
c.przełącznik.
d.rejestrator.
406
7. System operacyjny nie zajmuje się
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.dostarczaniem mechanizmów do synchronizacji zadań i komunikacji pomiędzy zadaniami.
b.planowaniem oraz przydziałem czasu procesora poszczególnym zadaniom.
c.kontrolą i przydziałem pamięci operacyjnej dla uruchomionych zadań.
d.tworzeniem źródeł aplikacji systemowych.
407
8. Granicy dla domeny kolizyjnej nie wyznaczają porty urządzeń takich jak
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.przełącznik (ang. switch).
b.koncentrator (ang. hub).
c.most (ang. bridge).
d.router.
408
9. Najszybszą możliwą transmisję danych w sieci bezprzewodowej umożliwia standard
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.802.11a
b.802.11b
c.802.11g
d.802.11n
409
10. W technologii Ethernet 100BaseTX wymagane jest stosowanie skrętki
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.kategorii 1
b.kategorii 2
c.kategorii 3
d.kategorii 5
410
11. Jakie narzędzie należy wybrać, aby podłączyć żyły kablowe skrętki do gniazda Ethernet?
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.Wciskacz LSA
b.Zaciskarkę BNC
c.Zaciskarkę RJ-45
d.Zaciskarkę RJ-11
411
12. W sieci Ethernet 100BaseTX dla transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.4, 5, 6, 7
b.1, 2, 5, 6
c.1, 2, 3, 4
d.1, 2, 3, 6
412
13. W adresowaniu klasowym adres IP 74.100.7.8 należy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.klasy A.
b.klasy B.
c.klasy C.
d.klasy D.
413
14. Który z adresów IP jest adresem prywatnym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.192.168.0.1
b.190.5.7.126
c.131.107.5.65
d.38.176.55.44
414
15. Poprawny adres komputera dla maski 255.255.255.0, to adres
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.122.0.0.255
b.122.168.1.0
c.192.168.1.1
d.192.168.1.255
415
16. Jaki jest maksymalny rozmiar pojedynczego datagramu IPv4, którego wielkość liczona jest wraz z jego nagłówkiem?
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.32 kB
b.64 kB
c.128 kB
d.256 kB
416
17. Wskaż poprawną postać maski
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.255.255.255.64
b.255.255.255.96
c.255.255.255.192
d.255.255.255.228
417
18. Sieć o adresie 192.168.1.128/29 pozwala na podłączenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.6 hostów.
b.8 hostów.
c.12 hostów.
d.16 hostów.
418
19. Najwyższy poziom bezpieczeństwa sieci bezprzewodowej zapewni szyfrowanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.WEP
b.WPA
c.WPA2
d.ROT13
419
20. Ile maksymalnie kanałów, z dostępnego spectrum kanałów standardu 802.11b, można wykorzystywać na terenie Polski?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.13 kanałów.
b.11 kanałów.
c.10 kanałów.
d.9 kanałów.
420
21. Który standard wykorzystuje częstotliwość 5 GHz?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.802.11
b.802.11a
c.802.11b
d.802.11g
421
22. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.zwiększa wartość TTL przekazywanego pakietu o dwa.
b.zwiększa wartość TTL przekazywanego pakietu o jeden.
c.zmniejsza wartość TTL przekazywanego pakietu o jeden.
d.zmniejsza wartość TTL przekazywanego pakietu o dwa.
422
23. Jaki protokół jest wykorzystywany podczaas inicjacji sesji VoIP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.MCGP
b.MIME
c.SDP
d.SIP
423
24. Do śledzenia trasy datagramu IP do punktu docelowego służy polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.ping
b.route
c.tracert
d.nslookup
424
25. Jaki jest domyślny port serwera usługi WWW?
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.80
b.800
c.8080
d.8081
425
26. Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń (command) serwera usługi FTP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.20
b.21
c.25
d.100
426
27. Podstawową funkcją serwera FTP jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.monitoring sieci.
b.synchronizacja czasu.
c.udostępnianie plików.
d.zarządzanie kontami poczty.
427
28. Do cech pojedynczego konta użytkownika pracującego w systemie Windows Serwer należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.numer telefonu, pod który ma oddzwonić serwer w przypadku nawiązania połączenia telefonicznego przez użytkownika.
b.maksymalna wielkość pojedynczego pliku jaką użytkownik może zapisać na dysku serwera.
c.maksymalna wielkość pulpitu użytkownika.
d.maksymalna wielkość profilu użytkownika.
428
29. Który z protokołów jest protokołem synchronizacji czasu?
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.FTP
b.NTP
c.HTTP
d.NNTP
429
30. Litera S w protokole FTPS oznacza zabezpieczenie przesyłanych danych poprzez
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.logowanie.
b.autoryzację.
c.szyfrowanie.
d.uwierzytelnianie.
430
31. Który z protokołów jest protokołem wykorzystywanym do zarządzania urządzeniami sieciowymi?
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.SMTP
b.SNMP
c.SFTP
d.DNS
431
32. Translacją nazw domenowych na adresy sieciowe zajmuje sę usługa
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.DNS
b.DHCP
c.SMTP
d.SNMP
432
33. Który z protokołów jest szyfrowanym protokołem terminalowym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.SSH
b.TFTP
c.telent
d.POP3
433
34. Który protokół obsługuje rozproszone wysyłanie i pobieranie plików?
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.FTP
b.Radius
c.HTTPS
d.BitTorrent
434
35. AES (ang. Advanced Encryption Standard)
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.jest poprzednikiem DES (ang. Data Encryption Standard).
b.nie może być wykorzystywany przy szyfrowaniu plików.
c.wykorzystuje symetryczny algorytm szyfrujący.
d.nie może być zaimplementowany sprzętowo.
435
36. Jaki protokół odpowiada za zmianę adresów IP na adresy kontroli dostępu do nośnika (MAC)?
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.ARP
b.RARP
c.SMTP
d.SNMP
436
37. Jaki adres IP odpowiada nazwie mnemonicznej localhost?
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.127.0.0.1
b.192.168.1.0
c.192.168.1.1
d.192.168.1.255
437
38. Wskaż prawidłową postać maski podsieci.
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.0.0.0..0
b.255.255.0.128
c.255.255.255.255
d.255.255.252.255
438
39. Rolą routera jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.wyeliminowanie kolizji.
b.tłumaczenie nazwy na adresy IP.
c.zabezpieczenie sieci przed atakami z zewnątrz i z wewnątrz.
d.przekazywanie pakietów TCP/IP z sieci źródłowej do docelowej.
439
40. W firmowej sieci bezprzewodowej została uruchomiona usługa polegająca na tłumaczeniu nazw mnemonicznych. Jest to usługa
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.RADIUS
b.DHCP
c.RDS
d.DNS
440