wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W topologii fizycznej gwiazdy wszystkie urządzenia pracujące w sieci, są
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.Podłączone do węzła sieci.
b.Podłączone do jednej magistrali.
c.Połączone z dwoma sąsiadującymi komputerami.
d.Połączone pomiędzy sobą odcinkami kabla tworząc zamknięty pierścień
41
2. Który standard sieci LAN definiuje dostęp do medium na podstawie przekazywania tokenu (żetonu) ?
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.IEEE 802.1
b.IEEE 802.2
c.IEEE 802.3
d.IEEE 802.5
42
3. Którym symbolem oznaczona jest skrętka nieekranowana?
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.U/FTP
b.S/FTP
c.U/UTP
d.F/UTP
43
4. Okablowanie strukturalne należy zaliczyć do infrastruktury
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.Aktywnej.
b.Pasywnej.
c.Terytorialnej
d.Dalekosiężnej
44
5. Ile warstw definiuje ISO/OSI ?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.3
b.5
c.7
d.9
45
6. Standard IEEE 802.11 definiuje sieci
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.Fast Ethernet
b.Gigabit Ethernet
c.Światłowodowe LAN.
d.Bezprzewodowe LAN.
46
7. Którą konfigurację sieciową może mieć komputer należący do tej samej sieci LAN, co komputer o adresie 10.8.1.10/24?
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.10.8.0.101 i 255.255.255.0
b.10.8.1.101 i 255.255.255.0
c.10.8.0.101 i 255.255.0.0
d.10.8.1.101 i 255.255.0.0
47
8. Przyrząd przedstawiony na rysunku jest stosowany do zaciskania wtyków
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.SC
b.BNC
c.RJ 45
d.E 2000
48
9. Niezależną strukturą sieci WLAN jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.BSS
b.ESS
c.IBBS
d.BSS1
49
10. Adres IP (ang. Internet Protocol Adrdress) jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.Unikatowym numerem fabrycznym urządzenia
b.Unikatową nazwą symboliczną urządzenia.
c.Adresem fizycznym komputera
d.Adresem logicznym komputera
50
11. Które urządzenie należy zastosować do podłączenia komputerów w topologii gwiazdy ?
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.Bridge.
b.Switch.
c.Reapeater.
d.Transceiver.
51
12. Skrót WAN onacza
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.Miejską sieć komputerową.
b.Lokalna sieć komputerową.
c.Rozległą sieć komputerową.
d.Prywatną siec komputerową.
52
13. W którym protokole sieciowym adres źródłowy składa się ze 128 bitów?
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.IPv4
b.IPv6
c.UDP
d.DNS
53
14. Adresowi 194.136.20.35 zapisanemu w systemie dziesiętym odpowiada adres w postaci binarnej
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.10001000.10101000.10010100.01100011
b.11000010.10001000.00010100.00100011
c.11000000.10101000.00010100.00100011
d.11000100.10001000.00110100.00100001
54
15. Które polecenie należy zastosować do monitorowania lokalnych połączeń?
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.Dir
b.Host
c.Netstat
d.Route add
55
16. Połączenia typu punkt-punkt, poprzez publiczna infrastrukturę telekomunikacyjną, oznacza się skrótem
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.VPN
b.PAN
c.VLAN
d.WLAN
56
17. Jednostką szybkości transmisji danych w sieciach komputerowch jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.Byte
b.Bps
c.Dpi
d.Ips
57
18. Która wersja systemu operacyjnego Windows Serwer 2008 posiada najbardziej okrojony interfejs graficzny?
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.Enterprise
b.Datacenter
c.Server Core
d.Standard Edition
58
19. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D ?
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.10.0.3.5
b.128.1.0.8
c.191.12.0.18
d.239.255.203.1
59
20. W Windows 7 konfigurację interfejsu sieciowego można wykonać, stosująć rozwinięcie polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.Netsh
b.Telnet
c.Tracet
d.Nslookup
60
21. Wykonanie polecenia net use Z:192.168.20.2data /delete, spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.Odłączenie katalogu data od dysku Z:
b.Przyłączenie katalogu data do dysku Z:
c.Odłączenie zasobów hosta 192.168.20.2 od dysku Z:
d.Przyłączenie zasobów hosta 192.168.20.2 do dysku Z:
61
22. Które z zadań realizuje usługa katalogowa Active Directory w systemach Windows Server ?
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.Obsługuje żadania protokołu komunikacyjnego
b.Przechowuje informacje o obiektach znajdujących się w sieci.
c.Umożliwia wymianę plików z odległymi komputerami za pomocą protokołu komunikacyjnego.
d.Centralnie zarządza adresami IP i powiązanymi informacjami, a także udostępnia je automatycznie klientom.
62
23. Dynamiczne konfigurowanie parametrów TCP/IP hosta na podstawie adresu MAC karty sieciowej jest zadaniem protokołu
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.FTP
b.DNS
c.http
d.DHCP
63
24. Mechanizm limitów dyskowych, pozwalający zarządzać wykorzystaniem przez użytkowników zasobów, jest określany jako :
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.Spool
b.Quota
c.Release
d.Management
64
25. Mapowanie dysków jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.Konfiguracją interfejsów sieciowych
b.Definiowaniem użytkowników i grup użytkowników.
c.Nadaniem uprawnień do folderu użytkownikom sieci WAN.
d.Przyporządkowaniem oznaczenia dysku wybranemu katalogowi sieciowego
65
26. W usłudzę Active Directory, strukturę składająca się z jednej lub większej liczby domen, które mają wspólny schemat i wykaz globalny, należy nazwać
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.siatką.
b.lasem.
c.liściem.
d.gwiazdą.
66
27. W celu promowanie serwera do roli kontrolera domeny w systemach Windows Server należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.dcpromo
b.dcgpofix
c.regsvr32
d.winnt32
67
28. Adres 2001:0012:0000:0000:0AAA:0000:0000:000B protokołu IPv6 po kompresji przyjmuje postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.2001:0012::000B
b.2001:12:0E98::B
c.2001:12::AAA:0:0:B
d.2001::AAA:0000:000B
68
29. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.identyfikacji komputera w sieci.
b.lokalizacji zasobów sieciowych
c.zdalnego połączenia z innym hostem.
d.wirtualizacji fizycznych komputerów
69
30. Usługa „Pulpit zdalny” działa domyślnie na porcie
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.3369
b.3379
c.3389
d.3390
70
31. Zbiór usług internetowych dla systemów rodziny Mircrosoft Windows jest oznaczony skrótem
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.IIS
b.FTPS
c.http
d.HTTPS
71
32. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.SPI
b.IDS
c.NAT
d.DMZ
72
33. Do centralnego zarządzania konfiguracją grup komputerów i użytkowników w systemach Windows Server należy zastosować narzędzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.RDP
b.UNC
c.MMC
d.GPMC
73
34. Który skrót określa typ licencji Microsoft przeznaczonej dla szkół, uczelni wyższych, instytucji rządowych oraz dużych przedsiębiorstw?
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.MOLP
b.VLSC
c.OEM
d.BOX
74
35. W systemach operacyjnych Windows konto użytkownika, o największych uprawnieniach domyślnych należy do grupy
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.Goście
b.Administratorzy
c.Użytkownicy zaawansowani
d.Operatorzy kopii zapasowych
75
36. Protokołem połączeniowym, zapewniającym niezawodne dostarczenie danych jest protokół
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.ARP
b.UDP
c.TCP
d.IPX
76
37. Zasady filtracji ruchu sieciowego firewall są definiowane w postaci
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.reguł.
b.serwisów.
c.plików CLI.
d.kontroli pasma zajętości.
77
38. Które polecenie diagnostyczne należy zastosować do wyświetlania informacje o tym czy miejsce docelowe odpowiada i po jakim czasie została odebrana odpowiedź?
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.ping
b.route
c.nbstat
d.ipconfig
78
39. Które polecenie w systemach operacyjnych Windows, jest stosowane do wyświetlania konfiguracji Interfejsów sieciowych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.hold
b.tracet
c.ifconfig
d.ipconfig
79
40. Który protokół zapewnia szyfrowanie połączenia?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.SSH
b.DNS
c.DHCP
d.TELNET
80