wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Switch jako element centralny występuje w topologii
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.gwiazdy.
b.magistrali.
c.pierścienia.
d.pełnej siatki.
161
2. Norma dotycząca okablowania strukturalnego to
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.ISO 9001
b.IEEE 1394
c.IEC 60364
d.TIA/EIA-568-B
162
3. Bezpołączeniowy protokół warstwy transportowej modelu ISO/OSI to
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.STP
b.FTP
c.TCP
d.UDP
163
4. Protokołem odpowiedzialnym za wykrywanie i eliminowanie kolizji w sieciach Ethernet jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.WINS
b.IPX/SPX
c.NetBEUI
d.CSMA/CD
164
5. Urządzenie sieciowe pracujące w trzeciej warstwie modelu ISO/OSI, operujące na adresach IP, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.hub.
b.router.
c.bridge.
d.repeater.
165
6. Która z cech charakteryzuje przełącznik sieciowy?
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.Używa protokołu EIGRP.
b.Z otrzymanych ramek odczytuje adresy MAC.
c.Operuje na porcjach danych zwanych segmentami.
d.Z przesyłanych pakietów odczytuje docelowe adresy IP.
166
7. Wymiana koncentratorów na przełączniki w sieci Ethernet spowoduje
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.zmianę topologii sieci.
b.zmniejszenie ilości kolizji.
c.konieczność zmiany adresów IP.
d.zwiększenie domeny rozgłoszeniowej.
167
8. Które urządzenie sieciowe pozwala połączyć sieć LAN z WAN?
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.Hub.
b.Router.
c.Switch.
d.Repeater.
168
9. Oblicz koszt brutto materiałów niezbędnych do połączenia w sieć, w topologii gwiazdy, 3 komputerów wyposażonych w karty sieciowe, wykorzystując przewody o długości 2m. Ceny materiałów podano w tabeli.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.89 zł
b.92 zł
c.249 zł
d.252 zł
169
10. Aby w budowanej sieci komputerowej zapewnić najmniejszy wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na przesyłany sygnał należy zastosować
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.światłowód.
b.ekranowaną skrętkę.
c.gruby przewód koncentryczny.
d.cienki przewód koncentryczny.
170
11. Które medium transmisyjne należy zastosować, aby połączyć dwa punkty dystrybucyjne odległe od siebie o 600m?
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.Światłowód.
b.Skrętkę STP.
c.Skrętkę UTP.
d.Przewód koncentryczny.
171
12. W sieci Ethernet 100Base-TX do transmisji danych wykorzystywane są żyły kabla UTP dołączone do pinów:
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.4,5,6,7.
b.1,2,5,6.
c.1,2,3,4.
d.1,2,3,6.
172
13. Komputer ma adres IP 192.168.0.1, maska podsieci to 255.255.255.0. Który adres jest adresem rozgłoszeniowym podsieci, do której należy ten komputer?
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.192.168.0.31
b.192.168.0.63
c.192.168.0.127
d.192.168.0.255
173
14. Komputer o adresie IP 192.168.5.165 z maską podsieci 255.255.255.192 pracuje w sieci o adresie
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.192.168.5.0
b.192.168.5.64
c.192.168.5.128
d.192.168.5.192
174
15. Router na interfejsie LAN ma przypisany adres IP 192.168.50.1. Został on tak skonfigurowany, że komputerom przydziela wszystkie dostępne adresy IP w sieci 192.168.50.0 z maską 255.255.255.0. Ile maksymalnie komputerów może pracować w takiej sieci?
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.254
b.253
c.256
d.255
175
16. Który zapis jest maską podsieci dla adresu IP 217.152.128.100/25?
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.255.255.255.0
b.255.255.255.128
c.255.255.255.192
d.255.255.255.224
176
17. Na rysunku podano podstawową informację o konfiguracji karty sieciowej. Do której klasy adresów IP należy adres przypisany tej karcie?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.Klasy A
b.Klasy B
c.Klasy C
d.Klasy D
177
18. Którą maskę należy zastosować, aby sieć o adresie 192.168.1.0 podzielić na 4 podsieci?
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.255.255.255.0
b.255.255.255.128
c.255.255.255.192
d.255.255.255.224
178
19. Który parametr trzeba podać podczas konfiguracji serwera DHCP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.Czas trwania dzierżawy adresu IP.
b.Czas trwania dzierżawy adresu MAC.
c.Adres MAC karty sieciowej serwera DHCP.
d.Poziom zabezpieczeń IPSec (ang. Internet Protocol Security).
179
20. Które polecenie jest stosowane do monitorowania lokalnych połączeń?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.dir
b.host
c.route
d.netstat
180
21. Który port jest domyślnym portem serwera usługi WWW?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.80
b.800
c.8080
d.8081
181
22. Aby zapewnić dobrą jakość połączeń głosowych VoIP kosztem innych przesyłanych danych, należy na routerze włączyć i skonfigurować usługę
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.SSL
b.QoS
c.DMZ
d.NAT
182
23. Router Wi-Fi pracujący w standardzie 802.11n pozwala uzyskać maksymalną prędkość transmisji
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.11 Mb/s
b.54 Mb/s
c.600 Mb/s
d.1000 Mb/s
183
24. Użytkownik laptopa z systemem Windows 7 widzi dostępne sieci bezprzewodowe jak na rysunku. Konfigurując połączenie z siecią Z1 musi dla tej sieci pdoać
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.adres MAC.
b.nazwę SSID.
c.typ zabezpieczeń.
d.klucz zabezpieczeń.
184
25. Rezultat wykonania którego polecenia z systemu Windows przedstawia rysunek?
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.ping www.onet.pl
b.tracert www.onet.pl
c.netstat www.onet.pl
d.traceroute www.onet.pl
185
26. Który z sieciowych systemów operacyjnych jest udostępniony na licencji GNU?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.Unix
b.Linux
c.OS X Server
d.Windows Server 2012
186
27. Do konfiguracji interfejsu sieciowego w systemie Linux służy polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.ifconfig
b.ipconfig
c.interfaces
d.networking
187
28. Który pakiet należy zainstalować na serwerze Linux, aby stacje robocze z systemem Windows mogły korzystać z plików i drukarek na tym serwerze?
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Wine
b.Vsftpd
c.Samba
d.Proftpd
188
29. Apache jest serwerem
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.DNS
b.WWW
c.DHCP
d.baz danych.
189
30. Serwerem poczty e-mail jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.Postfix
b.MySQL
c.Firebird
d.PostgreSQL
190
31. Protokół umożliwiaący pobieranie poczty e-mail z serwera to
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.FTP
b.DNS
c.POP3
d.SMTP
191
32. Aby zarządzać wielkością transferu sieciowego, dministrator powinien wykorzystać program typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.task manager
b.quality manager
c.package manager
d.bandwidth manager
192
33. Podstawowy mechanizm ochrony danych w sieci komputerowej przed nieuprawnionym dostępem to
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.wykonywanie kopii danych.
b.stosowanie macierzy dyskowych.
c.generowanie sum kontrolnych plików.
d.autoryzacja dostępu do zasobów serwera.
193
34. Podstawowy protokół używany do wyznaczania trasy i wysyłania nią pakietu danych w sieci komputerowej to
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.RIP
b.PPP
c.SSL
d.POP3
194
35. Na rysunku przedstawiono zrzut ekranu konfiguracji strefy DMZ na routerze. Włączenie opcji "Enable DMZ" spowoduje, że komputer o adresie IP 192.168.0.106
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.utraci dostęp do Internetu.
b.będzie chroniony firewallem.
c.zostanie ukryty w sieci lokalnej.
d.będzie publicznie widoczny w Internecie.
195
36. Poniżej przedstawiono fragment pliku konfiguracyjnego usługi serwerowej w systemie Linux. Jest to usługa
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.TFTP
b.SSH2
c.DDNS
d.DHCP
196
37. . Wskaż domyślny port do przekazywania poleceń serwera usługi FTP
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.20
b.21
c.25
d.110
197
38. Jak muszą być ustawione prawa dostępu w systemie Linux, aby tylko jego właściciel mógł zapisywać w danym katalogu?
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.r-xrwxr-x
b.rwxrwxr-x
c.r-xr-xrwx
d.rwxr-xr-x
198
39. Użytkownik komputera testując połączenia sieciowe poleceniem ping otrzymał wyniki jak na rysunku. Co jest przyczyną braku odpowiedzi serwera przy pierwszej próbie, przy założeniu, że domena wp.pl ma adres 212.77.100.101?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.Błędny adres IP przypisany karcie sieciowej.
b.Brak przypisanego karcie sieciowej serwera DHCP.
c.Brak adresów serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej.
d.Brak adresu domyślnej bramy w konfiguracji karty sieciowej.
199
40. Który rodzaj macierzy dyskowych oferuje tzw. mirroring dysków?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.RAID-0
b.RAID-1
c.RAID-3
d.RAID-5
200