wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Która topologia fizyczna jest stosowana w sieciach o topologii logicznej Token Ring?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.Siatki.
b.Gwiazdy.
c.Magistrali.
d.Pierścienia.
361
2. Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna, która opracowała 7-warstwowy Model Referencyjny Połączonych Systemów otwartych, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.EN (European Norm).
b.ISO (International Organization for Standarization).
c.IEEE (Institute of Electrical and Electronics Enginieers).
d.TIA/EIA (Telecommunicatons Industry Association/ Electronics Industries Association).
362
3. Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.IGRP
b.IGMP
c.ICMP
d.EIGRP
363
4. Który z wymienionych protokołów odwzorowuje 48-bitowy fizyczny adres MAC na 32-bitowy adres IP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.IP
b.TCP
c.ARP
d.RARP
364
5. Który protokół jest wykorzystywany tylko w sieciach lokalnych, w których pracują komputery z systemami operacyjnymi firmy Microsoft?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.TCP/IP
b.IPX/SPX
c.NetBEUI
d.AppleTalk
365
6. Do połączenia lokalnej sieci bezprzewodowej z siecią przewodową jest stosowany
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.modem.
b.przełącznik.
c.koncentrator.
d.punkt dostępu.
366
7. Na którym rysunku został przedstawiony panel krosowniczy?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.rys. A
b.rys. B
c.rys. C
d.rys. D
367
8. Karta sieciowa widoczna na rysunku może przesyłać dane z maksymalną prędkością
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.11 Mb/s
b.54 Mb/s
c.108 Mb/s
d.300 Mb/s
368
9. Który z wymienionych elementów jest elementem pasywnym sieci?
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.Przełącznik.
b.Wzmacniak.
c.Panel krosowy.
d.Karta sieciowa.
369
10. Symbol graficzny przedstawiony na rysunku oznacza
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.otwarty kanał kablowy.
b.zamknięty kanał kablowy.
c.gniazdo telekomunikacyjne.
d.główny punkt dystrybucyjny.
370
11. Które urządzenie umożliwi połączenie kabla światłowodowego użytego w okablowaniu pionowym sieci z przełącznikiem posiadającym wyłącznie gniazda RJ45?
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.Router
b.Modem.
c.Regenerator.
d.Konwerter mediów.
371
12. Jaki będzie całkowity koszt robocizny montażu 20 modułów RJ45 ze złączem krawędziowym narzędziowym na przewodach 4-parowych, jeżeli stawka godzinowa montera wynosi 15 zł/h, a według tabeli KNR czas montażu jednego modułu to 0,10 r-g?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.7,50 zł
b.15,00 zł
c.30,00 zł
d.50,00 zł
372
13. Kabel przedstawiony na rysunku może być wykorzystany do budowy okablowania sieci standardu
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.10Base2
b.10Base-T
c.100Base-TX
d.100Base-SX
373
14. Która z wymienionych cech kabla koncentrycznego RG-58 spowodowała, że nie jest on obecnie wykorzystywany do budowy lokalnych sieci komputerowych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.Cena narzędzi do montażu i łączenia przewodów.
b.Maksymalna prędkość transmisji danych 10 Mb/s.
c.Maksymalna odległość pomiędzy stacjami wynosząca 185 m.
d.Brak możliwości zakupu dodatkowych urządzeń sieciowych.
374
15. Którego narzędzia trzeba użyć do zrobienia końcówek kabla UTP w module keystone ze stykami typu 110?
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.Wkrętaka płaskiego.
b.Wkrętaka krzyżakowego.
c.Narzędzia uderzeniowego.
d.Zaciskarki do wtyków RJ45.
375
16. Jaka jest wartość maksymalnego rozplotu kabla UTP we wtyku RJ45 zgodnie z normą PN-EN 50173?
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.10mm
b.13mm
c.15mm
d.20mm
376
17. Złącze SC należy zamontować na kablu
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.światłowodowym.
b.koncentrycznym.
c.telefonicznym.
d.typu skrętka.
377
18. Zgodnie z normą PN-EN 50174 dopuszczalna łączna długość kabla połączeniowego pomiędzy punktem abonenckim, a komputerem i kabla krosowniczego (A+C) wynosi
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.3m
b.5m
c.6m
d.10m
378
19. Zgodnie z normą PN-EN 50174, maksymalna długość przebiegu kabla poziomego kategorii 6 pomiędzy punktem abonenckim a punktem dystrybucyjnym w panelu krosowym wynosi
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.90m
b.100m
c.110m
d.150m
379
20. Który parametr okablowania strukturalnego określa stosunek mocy sygnału tekstowego w jednej z par do mocy sygnału wyindukowanego w sąsiedniej parze na tym samym końcu kabla?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.Przenik zdalny.
b.Przenik zbliżny.
c.Suma przeników zdalnych
d.Suma przeników zbliżnych i zdalnych.
380
21. Kabel sieciowy zakończony wtykami RJ45 sprawdzano diodowym testerem okablowania. Na testerze diody LED zapalały się kolejno oprócz diod oznaczonych numerami 2 i 3, które zapalały się równocześnie na jednostce głównej testera, a nie zapalały się na jednostce zdalnej. Co było tego przyczyną?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.Zwarcie.
b.Pary odwrócone.
c.Pary skrzyżowane.
d.Nieciągłość kabla.
381
22. Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.125.12.15.138
b.129.175.11.15
c.190.15.30.201
d.198.26.152.10
382
23. Wartość najstarszych trzech bitów adresu IP w systemie binarnym wynosi 010. Jest to adres
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.klasy A
b.klasy B
c.klasy C
d.klasy D
383
24. Sieć lokalna ma adres IP 192.168.0.0/25. Który adres IP jest adresem stacji roboczej należącej do tej sieci?
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.192.168.1.1
b.192.160.1.25
c.192.168.0.100
d.192.168.0.192
384
25. Który z adresów IP jest adresem publicznym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.10.99.15.16
b.172.18.0.16
c.172.168.0.16
d.192.168.168.16
385
26. Wynik działania którego polecenia systemu Windows przedstawia rysunek?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.netstat
b.tracert
c.ipconfig
d.msconfig
386
27. Wynikiem wykonania polecenia arp -a 192.168.1.1 systemu MS Windows jest wyświetlenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.ustawień TCP/IP interfejsu sieciowego.
b.listy aktywnych połączeń sieciowych.
c.adresu fizycznego urządzenia o podanym IP.
d.kontroli połączenia z komputerem o podanym IP
387
28. Która funkcja przełącznika zarządzalnego umożliwia łączenie przełączników równocześnie kilkoma połączeniami fizycznymi w jedno połączenie logiczne w celu uzyskania większej przepustowości łącza?
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Zarządzanie pasmem.
b.Agregacja łączy.
c.Port mirroring.
d.Port trunk.
388
29. Przycisk umieszczony na obudowie rutera, którego opis znajduje się w ramce, jest stosowany w celu
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.zrestartowania rutera.
b.włączenia lub wyłączenia rutera.
c.włączenia lub wyłączenia sieci Wi-Fi.
d.przywrócenia ustawień fabrycznych rutera.
389
30. Na których portach brama internetowa musi przepuszczać ruch, aby użytkownicy sieci lokalnej mogli pobierać pliki z serwera FTP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.20 i 21
b.22 i 25
c.80 i 443
d.110 i 995
390
31. W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.mtr
b.ping
c.route
d.tracert
391
32. Który program został zastosowany w systemie Linux do szybkiego skanowania sieci?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.ttcp
b.nmap
c.iptraf
d.webmin
392
33. W którym rodzaju członkowstwa w VLAN port może być członkiem wielu sieci VLAN?
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.Multi-VLAN
b.Port-Based VLAN
c.Statycznym VLAN
d.Dynamicznym VLAN
393
34. Aby móc tworzyć konta użytkowników, komputerów i innych obiektów oraz przechowywać centralnie informacje o nich, należy na serwerze Windows zainstalować rolę
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.Active Directory Federation Service.
b.usługi domenowe Active Directory.
c.usługi certyfikatów Active Directory.
d.usługi Domaine Name System w usłudze Active Directory.
394
35. Który parametr polecenia ipconfig w systemie Windows odnawia konfigurację adresów IP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a./renew
b./release
c./flushdns
d./displaydns
395
36. Która usługa musi być uruchomiona w sieci, aby można było na stacji roboczej automatycznie uzyskać adres IP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.DNS
b.WINS
c.DHCP
d.PROXY
396
37. W zasadach haseł w systemie Windows Server jest wyłączona opcja hasło musi spełniać wymagania co do złożoności. Z co najmniej ilu znaków musi się składać hasło użytkownika?
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.5 znaków
b.6 znaków
c.10 znaków
d.12 znaków
397
38. Protokół odpowiedzialny za przesyłanie dokumentów hipertekstowych to
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.FTP
b.POP3
c.SMTP
d.HTTP
398
39. Jakiego typu rekord jest tworzony automatycznie w momencie utworzenia strefy wyszukiwania do przodu w konfiguracji serwera DNS w systemach Windows Server?
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.A
b.NS
c.PTR
d.MX
399
40. Co jest przyczyną pojawienia się na ekranie komputera komunikatu, że system wykrył konflikt adresów IP?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.W sieci lokalnej nie działa usługa DHCP
b.Adres IP komputera jest spoza zakresu adresów sieci lokalnej.
c.Inne urządzenie sieciowe ma nadany ten sam adres IP co komputer.
d.W ustawieniach protokołu TCP/IP jest błędny adres bramy domyślnej.
400