wersja premium

Test egzaminacyjny E13

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Skrót MAN oznacza sieć
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.lokalną.
b.miejską.
c.rozległą.
d.kampusową.
81
2. Na rysunku przedstawiono kabel
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.U/UTP
b.F/STP
c.U/FTP
d.S/FTP
82
3. Który protokół komunikacyjny wykorzystuje port 53?
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.FTP
b.DNS
c.HTTP
d.SMTP
83
4. Który z protokołów przesyła datagramy użytkownika nie gwarantując ich dostarczenia?
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.TCP
b.UDP
c.ICMP
d.HTTP
84
5. Urządzenie sieciowe przedstawione na rysunku, to
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.router.
b.firewall.
c.przełącznik.
d.konwerter mediów.
85
6. Ile domen kolizyjnych występuje w sieci pokazanej na rysunku?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.1
b.4
c.5
d.6
86
7. Na rysunku przedstawiono sieć lokalną opartą na okablowaniu kat. 6. Stacja robocza "C" nie może skomunikować się z siecią. Jaki problem warstwy fizycznej może powodować brak łączności?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.Nieprawidłowy adres IP
b.Nieodpowiedni kabel.
c.Zły typ przełącznika.
d.Zła długość kabla.
87
8. Norma PN-EN 50173 zaleca instalowanie minimum
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.1 punktu rozdzielczego na każde piętro.
b.1 punktu rozdzielczego na każde 100 m powierzchni.
c.1 punktu rozdzielczego na każde 250 m powierzchni.
d.1 punktu rozdzielczego na cały wielopiętrowy budynek.
88
9. Urządzenie umożliwiające łączenie hostów jednej sieci z hostami w innych sieciach to
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a. hub.
b.switch.
c.router.
d.firewall.
89
10. Dokument, którego celem jest przedstawienie inwestorowi oferty cenowej wykonania robót instalatorskich sieci komputerowej, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.kosztorys ślepy.
b.przedmiar robót.
c.kosztorys ofertowy.
d.specyfikacja techniczna
90
11. Medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i atmosferyczne to
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.światłowód.
b.skrętka typu UTP.
c.gruby kabel koncentryczny.
d.cienki kabel koncentryczny.
91
12. Na rysunku przedstawiono patchpanel – nieekranowany panel krosowy kategorii 5E, wyposażony w złącza szczelinowe typu LSA. Do montażu (zaszywania) kabli w złącza szczelinowe należy użyć
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.narzędzia zaciskowego 8P8C.
b.narzędzia zaciskowego BNC.
c.narzędzia uderzeniowego.
d.narzędzia JackRapid.
92
13. Odległość toru nieekranowanego kabla sieciowego od oświetleniowej instalacji elektrycznej powinna wynosić minimum
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.20 cm
b.30 cm
c.40 cm
d.50 cm
93
14. Dopuszczalny promień zgięcia podczas instalacji kabla U/UTP kat.5E wynosi
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.dwie średnice kabla.
b.cztery średnice kabla.
c.sześć średnic kabla.
d.osiem średnic kabla.
94
15. W jakich jednostkach wyrażony jest przesłuch zbliżny NEXT?
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.O.
b.J.
c.A.
d.dB.
95
16. W sieci o adresie 192.168.200 zastosowano maskę podsieci 255.255.255.248. Ile adresów IP będzie dostępnych dla urządzeń?
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.1022
b.510
c.14
d.6
96
17. Który z adresów IP należy do klasy A?
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.119.0.0.1
b.192.0.2.1
c.134.16.0.1
d.169.255.2.1
97
18. Adres planowanej sieci należy do klasy C. Sieć została podzielona na 4 podsieci po 62 urządzenia w każdej podsieci. Która z poniższych masek jest odpowiednia do planowanego zadania?
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.255.255.255.128
b.255.255.255.192
c.255.255.255.224
d.255.255.255.240
98
19. Do pomiaru tłumienia łącza światłowodowego w dwóch oknach transmisyjnych 1310 nm i 1550 nm należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.miernika mocy optycznej.
b.rejestratora cyfrowego.
c.reflektometru TDR.
d.testera UTP.
99
20. Dokumentacja powykonawcza projektowanej sieci LAN powinna między innymi zawierać
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.raport pomiarowy torów transmisyjnych.
b.założenia projektowe sieci lokalnej.
c.spis rysunków wykonawczych.
d.kosztorys robót instalatorskich.
100
21. Urządzenie, na którym można dokonać konfiguracji sieci VLAN, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.most przezroczysty (transparent bridge).
b.regenerator (repeater).
c.firewall.
d.awitch.
101
22. Który typ routingu najlepiej jest zastosować w rozbudowanych, szybko zmieniających się sieciach?
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.Lokalny.
b.Statyczny.
c.Zewnętrzny.
d.Dynamiczny.
102
23. W celu wyłączenia rozgłaszania nazwy sieci bezprzewodowej należy w punkcie dostępowym wyłączyć funkcję
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.Wide Channel
b.Filter IDENT
c.UPnP AV
d.SSID
103
24. Najczęściej stosowany kodek mowy podczas konfiguracja bramki VoIP to
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.AC3
b.GSM
c.G.711
d.A.512
104
25. Polecenie za pomocą, którego można uzyskać informacje o aktualnych połączeniach TCP oraz informacje o źródłowych i docelowych portach, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.ping
b.netstat
c.lookup
d.ipconfig
105
26. Za pomocą narzędzia diagnostycznego tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany do hosta 172.16.099?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.2
b.4
c.5
d.24
106
27. Polecenie umożliwiające poznanie adresów fizycznych dla kart sieciowych w systemie to
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.pathping
b.getmac
c.arp -a
d.ping
107
28. Do utworzenia woluminu RAID 5 w serwerze potrzeba minimum
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.2 dyski.
b.3 dyski.
c.4 dyski.
d.5 dysków.
108
29. Aby przeprowadzić ręczą konfigurację interfejsu sieciowego w systemie LINUX należy się posłużyć poleceniem
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.eth0
b.ifconfig
c.ipconfig
d.route add
109
30. W systemie Windows Serwer utworzenie ukrytego, udostępnionego katalogu wymaga dopisania na końcu nazwy katalogu symbolu
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a. @
b. %
c. &
d. $
110
31. Jakie polecenie umożliwia mapowanie zasobów sieciowych w Windows Serwer?
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.net map
b.network
c.net use
d.net add
111
32. Konfiguracja usług na serwerze realizowana jest poprzez
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.role i funkcje.
b.panel sterowania.
c.kontroler domeny.
d.Active Directory.
112
33. Planując wykorzystanie miejsca na dysku komputera do przechowywania i udostępniania takich informacji jak pliki i aplikacje dostępne w sieci oraz zarządzania nimi, należy skonfigurować komputer jako
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.Serwer DHCP.
b.serwer plików.
c.serwer aplikacji.
d.Serwer terminali.
113
34. Informacje o kontach użytkowników w systemie LINUX przechowywane są w pliku
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a. /etc/shells
b. /etc/group
c. /etc/passwd
d. /etc/shadow
114
35. Zgodnie z modelem TCP/IP protokoły DNS, FTP oraz SMTP należą do warstwy
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.dostępu do sieci.
b.transportowej.
c.internetowej.
d.aplikacji.
115
36. Protokół typu klient-serwer oraz żądanie-odpowiedź, który stosowany jest do udostępniania plików, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a. FTP
b.SSL
c.SSH
d.ARP
116
37. Połączenie między oddzielnymi sieciami i kontrolę przepływu informacji między nimi realizuje urządzenie warstwy dystrybucji nazywane
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.routerem.
b.serwerem.
c.przełącznikiem.
d.koncentratorem.
117
38. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www.egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.1241 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.WWW
b.DHCP
c.SQL
d.DNS
118
39. Aby chronić komputery w sieci lokalnej przed nieautoryzowanym dostępem oraz atakami typu DoS należy zainstalować i skonfigurować
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.Zaporę ogniową.
b.filtrantyspamowy.
c.program antywirusowy.
d.blokadę okienek pop-up.
119
40. Przechowywanie kopii często odwiedzanych stron oraz zwiększenie bezpieczeństwa dzięki odfiltrowywaniu określonych zawartości stron sieci Web można uzyskać poprzez
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.instalację programu antywirusowego i najnowszą bazę wirusów.
b.korzystanie z systemu z uprawnień administratora.
c.konfigurację serwera pośredniczącego proxy.
d.automatyczne wyłączenie plików cookies.
120