wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie internetowej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.<p>
b.</b>
c.<br>
d.</br>
3
2. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.edytor CSS.
b.przeglądarkę internetową.
c.program typy WYSIWYG.
d.program MS Office Picture Manager.
7
3. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.HSL
b.RGB
c.CMY
d.CMYK
10
4. Najprostszy sposób zmiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.animowaniu obiektu.
b.zmianie warstwy obiektu.
c.narysowaniu docelowego obiektu.
d.geometrycznym transformowaniu obiektu.
13
5. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.PHP
b.XML
c.AJAX
d.VBScript
38
6. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.GIF
b.RAW
c.BMP
d.JPEG
49
7. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik.
b.odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci.
c.skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik.
d.nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik.
62
8. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.pkt Punkt;
b.pkt= new Punkt();
c.pkt Punkt();
d.Punkt() pkt;
67
9. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.parametr formalny typu rzeczywistego.
b.zmienna rzeczywista.
c.zmienna całkowita.
d.wskaźnik.
72
10. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.Specyfikacja wymagań, analiza wymagań klienta, tworzenie, wdrażanie, testy.
b.Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, testy, wdrażanie.
c.Tworzenie, analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, wdrażanie, testy.
d.Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, wdrażanie, testy.
73
11. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.ułatwienia użytkownikowi nawigacji.
b.uzupełnienia strony internetowej o treści tekstowe.
c.przyśpieszenia wyświetlania grafiki na stronie internetowej.
d.definiowania sposobu formatowania elementów strony internetowej.
85
12. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.turkusowego, błękitnego, białego, różowego.
b.turkusowego, purpurowego, białego, czarnego.
c.czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego.
d.turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego.
90
13. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.jasności i kontrastu kolorów.
b.przezroczystości obiektu graficznego.
c.zaznaczonego fragmentu obiektu graficznego.
d.podstawowych parametrów obiektu graficznego.
93
14. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.Selekcja, Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych.
b.Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych, Selekcja, Określenie zbioru danych.
c.Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie relacji.
d.Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie relacji.
104
15. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a. __new
b. __open
c. __create
d. __construct
113
16. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.<?php for($x=2;$x<=54;$x+=2) {echo $x." ";} ?>
b.<?php for($x=1;$x<=55;$x++) {echo $x." ";} ?>
c.<?php for($x=2;$x<=56;$x+=2) {echo $x." ";} ?>
d.<?php for($x=1;$x<=55;$x+=1) {echo $x." ";} ?>
116
17. Certyfikat SSL jest stosowany do
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie.
b.zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie.
c.zidentyfikowania właściciela witryny.
d.deszyfracji transmitowanych danych.
159
18. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.Bugzilla
b.Go!Zilla
c.FileZilla
d.CloneZilla
170
19. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.usunąć istniejący obiekt.
b.zmienić parametry obiektu.
c.zaktualizować dane obiektu.
d.dodać nowy obiekt.
174
20. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.kwerendę SELECT.
b.formularz.
c.raport.
d.filtr.
180
21. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.logiczne.
b.nieliczbowe.
c.tylko całkowite.
d.zmiennoprzecinkowe.
185
22. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać (patrz ramka): Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.najmniejszej.
b.największej.
c.nieparzystej.
d.parzystej.
189
23. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać (patrz ramka). Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
b.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
c.0, 4, 8, 12, 16, 20
d.0, 4, 8, 12, 16
190
24. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.debugowania.
b.kompilowania.
c.interpretowania.
d.zamiany na kod maszynowy.
192
25. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za pośrednictwem znaczników, należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.<p>
b.<div>
c.<span>
d.<param>
201
26. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.dodanie warstwy z przezroczystością.
b.określenie poprawnego balansu bieli.
c.zwiększenie głębi ostrości obrazu.
d.wyostrzenie krawędzi obrazu.
213
27. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.SELECT model FROM podzespoly WHERE typ='RAM' AND producent='Kingston' ORDER BY cena ASC;
b.SELECT model FROM podzespoly WHERE typ='RAM' AND producent='Kingston' ORDER BY cena DESC;
c.SELECT model FROM podzespoly WHERE typ='RAM' OR producent='Kingston' ORDER BY cena DESC;
d.SELECT model FROM producent WHERE typ='RAM' OR producent='Kingston' ORDER BY podzespoly ASC;
219
28. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto='Poznań' UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto='Kraków'; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane.
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS 'Poznań' OR 'Kraków';
b.SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING 'Poznań' OR 'Kraków';
c.SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto='Poznań' OR miasto='Kraków';
d.SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN 'Poznań' OR 'Kraków'
222
29. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.USAGE
b.GRANT
c.DELETE
d.REVOKE
225
30. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy.
b.obliczyć wartość bezwzględną elementów w tablicy.
c.zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem.
d.zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba.
232
31. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rośliny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.UPDATE rosliny ADD miesiacSiewu int;
b.CREATE TABLE rosliny {miesiacSiewu int};
c.ALTER TABLE rosliny ADD miesiacSiewu int;
d.INSERT INTO rosliny Values (miesiacSiewu int);
260
32. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.<h1>Rozdział 1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.2
b.<ul><li>Rozdział 1<li>tekst<li>Podrozdział 1.1<li>tekst<li>Podrozdział 1.2</ul>
c.<big>Rozdział 1</big>tekst<big>Podrozdział 1.1</big>tekst<big>Podrozdział 1.2</big>
d.<h1>Rozdział 1</h1><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.1</h2><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.2</h2>
284
33. W języku CSS zapis w postaci: p{background-image: url("rysunek.jpg")} sprawi, że rysunek.png będzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.tłem całej strony.
b.tłem każdego paragrafu.
c.wyświetlony obok każdego paragrafu.
d.wyświetlony, jeśli w kodzie zostanie zastosowany znacznik img.
285
34. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.<meta keywords="psy, koty, gryzonie">
b.<meta name="keywords" = "psy, koty, gryzonie">
c.<meta name="keywords" content="psy, koty, gryzonie">
d.<meta name="description" content="psy, koty, gryzonie">
321
35. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli obrazek nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.nie wyświetli strony internetowej.
b.w miejscu grafiki wypisze tekst "pejzaż".
c.w miejscu grafiki wypisze tekst "rysunek.png".
d.w miejscu grafiki wypisze błąd wyświetlania strony.
324
36. W języku PHP, wykonując operacje na bazie MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.mysqli_exit()
b.mysqli_close()
c.mysqli_commit()
d.mysqli_rollback()
359
37. Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Zadeklarować zmienną i
b.Zainicjować zmienną text
c.Sprawdzić rozmiar tabeli tab
d.Sprawdzić czy text jest typu znakowego.
388
38. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.klasy/obiekty mogą współdzielić ze sobą funkcjonalność.
b.pola i metody wykorzystywane tylko przez daną klasę/obiekt są ograniczane zasięgiem private lub protected.
c.klasy/obiekty mogą mieć zdefiniowane metody wirtualne, które są implementowane w pochodnych klasach/obiektach.
d.typy pól w klasach/obiektach mogą być dynamicznie zmieniane w zależności od danych im przypisywanych.
389
39. Barwa zapisana w modelu RGB(255,0,0) jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.żółta.
b.zielona.
c.niebieska.
d.czerwona.
410
40. Połączenie dwóch barw leżących po przeciwnych stronach w kole barw jest połączeniem
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.trójkątnym.
b.sąsiadującym.
c.dopełniającym.
d.monochromatycznym.
411