wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku, jako podkładu muzycznego nie wykorzystuje się atrybutu:
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.loop="10"
b.balance="-10"
c.volume="-100"
d.href="C:/100.wav"
2
2. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.SELECT, SELECT INTO
b.ALTER, CREATE, DROP
c.DENY, GRANT, REVOKE
d.DELETE, INSERT, UPDATE
17
3. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.LIKE
b.DISTINCT
c.ORDER BY
d.GROUP BY
57
4. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.pkt Punkt;
b.pkt= new Punkt();
c.pkt Punkt();
d.Punkt() pkt;
67
5. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.parametr formalny typu rzeczywistego.
b.zmienna rzeczywista.
c.zmienna całkowita.
d.wskaźnik.
72
6. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w JavaScript wypisze
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a."ze"
b."wo"
c."owodzeni"
d."wodzenia"
118
7. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystość?
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.BMP
b.PNG
c.NEF
d.JPG
132
8. Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.wyświetlenia interaktywnego drzewa struktury HTML dla zawartości statycznej i dynamicznej.
b.definiowania kaskadowych arkuszy stylów dołączonych do witryny.
c.formatowania tekstu przy pomocy dostępnych znaczników.
d.tworzenia szablonu strony intenetowej.
165
9. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.jest to grafika wektorowa.
b.jest to obraz stereoskopowy.
c.jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji.
d.jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji.
172
10. Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efekt
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.wyciszenia.
b.normalizacji.
c.podbicia basów.
d.usuwania szumów.
173
11. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać (patrz ramka). Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.największego elementu tablicy.
b.najmniejszego elementu tablicy.
c.elementu tablicy, który jest równy wartości $tab[0].
d.tych elementów, które są większe od zmiennej $liczba.
194
12. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.<!--
b.<?
c.//
d.#
196
13. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.mySQL
b.MS SQL
c.PostgreSQL
d.MS ACCESS
197
14. Znacznik <i> języka HTML służy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.umieszczenia obrazka.
b.zdefiniowania formularza.
c.zmiany kroju pisma na pochylony.
d.zdefiniowania nagłówka w tekście.
202
15. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.iConji.
b.favicon.
c.webicon.
d.emoticon.
207
16. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.utworzyć indeks.
b.dodać klucz obcy.
c.dodać więzy integralności.
d.stworzyć osobną tabelę przechowującą tylko te pola.
220
17. Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.klucza podstawowego.
b.klucza obcego.
c.numeryczne.
d.relacji.
221
18. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.zwrócić wynik potęgowania a do n
b.wypisać kolejne liczby od a do n
c.wypisać wynik mnożenia a przez n
d.zwrócić iloczyn kolejnych liczb od 1 do a
234
19. Funkcja phpinfo() pozwala na
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.debugowanie kodu PHP.
b.zainicjowanie kodu w języku PHP.
c.sprawdzenie wartości zmiennych użytych w kodzie PHP.
d.uzyskanie informacji o środowisku pracy serwera obsługującego PHP.
236
20. Który z zapisów znacznika <meta> jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.<meta background = blue>
b.<meta name = "!DOCTYPE">
c.<meta title = "Strona dla hobbystów">
d.<meta name = "description" content = "Masz jakieś hobby? To jest strona dla Ciebie!">
243
21. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rośliny
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.UPDATE rosliny ADD miesiacSiewu int;
b.CREATE TABLE rosliny {miesiacSiewu int};
c.ALTER TABLE rosliny ADD miesiacSiewu int;
d.INSERT INTO rosliny Values (miesiacSiewu int);
260
22. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.pole klucza obcego nie może być puste.
b.pole klucza podstawowego nie może być puste.
c.pole klucza podstawowego musi posiadać utworzony indeks.
d.w relacji 1..n pole klucza obcego jest połączone z polem klucza obcego innej tabeli.
264
23. Testy aplikacji internetowej mające za zadanie sprawdzenie skalowalności aplikacji i bazy danych oraz architektury serwera i konfiguracji noszą nazwę testów
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.kompatybilności.
b.bezpieczeństwa.
c.funkcjonalności.
d.użyteczności.
278
24. Zapis znacznika HTML w postaci <a href="#hobby">przejdź</a>"
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.jest niepoprawny, w atrybucie href należy podać adres URL.
b.jest niepoprawny, zastosowano błędnie znak "#" w atrybucie href.
c.jest poprawny, po wybraniu odnośnika otworzy się strona internetowa o adresie "hobby".
d.jest poprawny, po wybraniu odnośnika aktualna strona zostanie przewinięta do elementu o nazwie "hobby".
282
25. Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z podanymi: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.stworzyć kwerendę wyszukującą tytuły książek.
b.zdefiniować relację 1..n dla tabel książki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele.
c.zdefiniować relację 1..1 dla tabel książki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele.
d.stworzyć dwie osobne kwerendy: pierwszą wyszukującą tytuły książek, drugą wyszukującą nazwiska autorów.
300
26. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.DBCC CHECKDB
b.SAVE DATABASE
c.RESTORE DATABASE
d.REBACKUP DATABASE
303
27. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseInt(a); Zmienna x będzie typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.Nan
b.napisowego.
c.zmiennoprzecinkowego.
d.liczbowego, całkowitego.
305
28. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.wstawić znak $ przed nazwami zmiennych.
b.wstawić nawiasy klamrowe do sekcji if oraz else
c.w liniach 2 i 5 zmienne a i b wstawić w cudzysłowiu.
d.w liniach 3 i 6 zamienić znaki cudzysłowu na apostrof, np. 'jest mniejsze'
307
29. Fragment kodu w języku PHP wypisze
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.nazwę konta ze znakiem @, czyli 'adres@'
b.cały adres e-mail, czyli 'adres@host.pl'
c.samą nazwę domeny, czyli 'host.pl'
d.samą nazwę konta, czyli 'adres'
314
30. W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.Błąd przetwarzania zapytania.
b.Zapytania przetworzono pomyślnie.
c.Nieprawidłowa nazwa bazy.
d.Nieprawidłowe hasło do bazy danych.
317
31. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.Nieznany znacznik h6.
b.Znacznik br nie został poprawnie zamknięty
c.Znacznik br nie może występować wewnątrz znacznika p
d.Znacznik zamykający /b niezgodny z zasadą zagnieżdżania.
332
32. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100,200>, należy zapisać:
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.if (liczba>100 || liczba<=200)
b.if(liczba<100 || liczba>=200)
c.if(liczba>100 && liczba <=200)
d.if(liczba<100 && liczba<=200)
348
33. W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.tła każdego ze znaczników akapitu.
b.rysunku umieszczonego znacznikiem img.
c.rysunku umieszczonego w tle strony w pionie.
d.rysunku umieszczonego w tle strony w poziomie.
366
34. Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.warstwy.
b.histogram.
c.kanał alfa.
d.kadrowanie.
374
35. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.SELECT * FROM komputery WHERE procesor= 'Intel' OR pamiec<8;
b.SELECT * FROM komputery WHERE procesor= 'Intel' OR pamiec>=8;
c.SELECT * FROM komputery WHERE procesor= 'Intel' AND pamiec<8;
d.SELECT * FROM komputery WHERE procesor= 'Intel' AND pamiec>=8;
381
36. W języku JavaScript przedstawiona definicja jest definicją
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.klasy.
b.tablicy.
c.obiektu.
d.kolekcji.
385
37. W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.zostanie usunięty po jednym dniu od jego utworzenia.
b.będzie przechowywany na serwerze przez jeden dzień.
c.zostanie usunięty po jednej godzinie od jego utworzenia.
d.będzie przechowywany na serwerze przez jedną godzinę.
395
38. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a. !
b. #
c. //
d. <!
400
39. Znaczniki <header>,<article>,<section>,<footer>, są charaktertystyczne dla języka
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.HTML 5
b.XHTML 1.1
c.HTML 4.01 Strict
d.HTML 4.01 Transitional
401
40. Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.<img>
b.<strike>
c.<embed>
d.<object>
402