wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.#FF00FF
b.#00FFFF
c.#FFFF00
d.#F0F0F0
47
2. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.pkt Punkt;
b.pkt= new Punkt();
c.pkt Punkt();
d.Punkt() pkt;
67
3. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.12,4
b.12,5
c.15,4
d.15,5
77
4. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a./
b.||
c.&
d.%
97
5. Kod SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat.
b.imion, numerów PESEL i wieku osób z przedziału od 18 do 30 lat.
c.imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat.
d.imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat.
99
6. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.Selekcja, Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych.
b.Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych, Selekcja, Określenie zbioru danych.
c.Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie relacji.
d.Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie relacji.
104
7. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a. __new
b. __open
c. __create
d. __construct
113
8. Debugger to program służący do
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.badania właściwości programu.
b.sprawdzania szybkości programu.
c.wyszukiwania błędów w kodzie programu.
d.zoptymalizowania pamięci używanej przez aplikację.
114
9. W skład typowego Framework'a wchodzą
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.domena i obsługa błędów.
b.obsługa formularzy i wbudowany serwer.
c.mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji, oraz certyfikat http.
d.zarządzanie komunikacją z bazą danych, mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji.
156
10. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.jest to grafika wektorowa.
b.jest to obraz stereoskopowy.
c.jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji.
d.jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji.
172
11. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.logiczne.
b.nieliczbowe.
c.tylko całkowite.
d.zmiennoprzecinkowe.
185
12. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać (patrz ramka). Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj" , należy w wykropkowane miejsce wstawić
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.<button onselect="return dodaj()">dodaj</button>
b.<button onselect="return dodaj()">oblicz</button>
c.<button onclick="return obliczj()">dodaj</button>
d.<button onclick="return dodaj()">dodaj</button>
195
13. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.obiektów DOM.
b.łączenia z bazą.
c.formularzy.
d.cookie.
199
14. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.iConji.
b.favicon.
c.webicon.
d.emoticon.
207
15. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.zostaną posortowane.
b.nie będą zawierały powtórzeń.
c.będą spełniały określony warunek.
d.będą pogrupowane według określonego pola.
217
16. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.UPDATE artykuly SET nowy=TRUE;
b.INSERT INTO artykuly VALUE nowy=TRUE;
c.UPDATE nowy FROM artykuly VALUE TRUE;
d.INSERT INTO nowy FROM artykuly SET TRUE;
223
17. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.USAGE
b.GRANT
c.DELETE
d.REVOKE
225
18. Dana jest tablica n-elementowa nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.n-elementów tablicy.
b.co drugiego elementu tablicy.
c.sumy wszystkich elementów tablicy.
d.sumy tych elementów tablicy, których wartości są nieparzyste.
230
19. Program debugger służy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.interpretacji kodu w wirtualnej maszynie Java.
b.analizy wykonywanego programu w celu lokalizacji błędów.
c.analizy kodu źródłowego w celu odnalezienia błędów składniowych.
d.tłumaczenia kodu zapisanego językiem wyższego poziomu na język maszynowy.
235
20. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.PHP i MySQL.
b.Apache i PHP.
c.Apache, PHP i MySQL.
d.IIS, Perl i MySQL.
240
21. Który znacznik, lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.<header>, <footer>
b.<i>, <b>, <u>
c.<section>
d.<div>
249
22. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.echa.
b.obwiedni.
c.wyciszenia.
d.usuwania szumów.
254
23. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.FIX TABLE
b.CHECK TABLE
c.REPAIR TABLE
d.RESOLVE TABLE
265
24. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.funkcję parseFloat zamiast parseInt na zmiennej liczbowej.
b.działanie arytmetyczne, a zawartość zmiennej była napisem.
c.działanie arytmetyczne na dwóch zmiennych liczbowych dodatnich.
d.funkcję sprawdzaącą długość napisu, a zawartość zmiennej była liczbą.
269
25. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.Wybrana baza nie istnieje.
b.Błąd połączenia z serwerem SQL.
c.Pomyślnie dodano rekord do bazy.
d.Błąd przetwarzania zapytania SQL.
277
26. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.
b.Może być przechowywana w formacie JPG lub PNG.
c.Jest wykorzystywana do zapisu fotografii cyfrowej.
d.Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych.
292
27. Polecenie języka SQL w postaci
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.zamienia nazwę tabeli miasta na nazwę kod
b.dodaje do tabeli kolumnę o nazwie kod typu text
c.dodaje do tabeli dwie kolumny o nazwach: kod i text
d. w tabeli miasta zamienia nazwę kolumny kod na nazwę text
296
28. W tabeli artykuły wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan.
GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan
REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan
Po wykonaniu poleceń pracownik jan będzie miał prawo do
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych.
b.aktualizowania danych i przeglądania tabeli.
c.tworzenia tabeli i wypełniania jej danymi.
d.przeglądania tabeli.
302
29. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.0
b.10
c.11
d.Nieskończenie wiele.
308
30. Źródłem rekordów dla raportu może być
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.tabela.
b.inny raport.
c.makropolecenie.
d.zapytanie INSERT INTO.
343
31. Funkcją języka PHP tworzącą ciasteczko jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.createcookie()
b.echocokie()
c.addcokie()
d.setcookie()
352
32. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.przetwarzane danych formularzy.
b.generowanie dynamicznej zawartości strony.
c.przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie danych.
d.zmienianie dynamiczne zawartości strony HTML w przeglądarce.
356
33. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.kolejnymi liczbami od 0 do 9 i wypisanie ich.
b.kolejnymi liczbami od -100 do 100 i wypisanie wartości ujemnych.
c.10 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości ujemnych.
d.100 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości dodatnich.
357
34. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.jedynie znane czcionki, np. Arial.
b.rozmiary obrazów w procentach.
c.rozmiary obrazów wyłącznie w pikselach.
d.rozkład strony wyłącznie za pomocą tabel.
363
35. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.CIE
b.HSV
c.CMY
d.CMYK
372
36. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.UPDATE samochody SET przebieg=0;
b.UPDATE przebieg SET 0 FROM samochody;
c.UPDATE przebieg SET 0 TABLE samochody;
d.UPDATE samochody SET przebieg VALUE 0;
383
37. Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Zadeklarować zmienną i
b.Zainicjować zmienną text
c.Sprawdzić rozmiar tabeli tab
d.Sprawdzić czy text jest typu znakowego.
388
38. W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.zostanie usunięty po jednym dniu od jego utworzenia.
b.będzie przechowywany na serwerze przez jeden dzień.
c.zostanie usunięty po jednej godzinie od jego utworzenia.
d.będzie przechowywany na serwerze przez jedną godzinę.
395
39. Barwa zapisana w modelu RGB(255,0,0) jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.żółta.
b.zielona.
c.niebieska.
d.czerwona.
410
40. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.RGB
b.HSV
c.CMY
d.CMYK
412