wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W podanej regule CSS h1{color: blue} h1 oznacza:
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.klasę.
b.wartość.
c.selektor.
d.deklarację.
5
2. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.tworzenie podstawowej grafiki wektorowej.
b.publikację strony na serwerze poprzez wbudowanego klienta FTP.
c.obróbkę plików dźwiękowych przed umieszczeniem ich na stronie internetowej.
d.uzyskanie zbliżonego wyniku tworzonej strony do jej obrazu w przeglądarce internetowej.
6
3. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.edytor CSS.
b.przeglądarkę internetową.
c.program typy WYSIWYG.
d.program MS Office Picture Manager.
7
4. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas.
b.Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji internetowych (ASP.NET).
c.Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface).
d.Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security).
40
5. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.Joomla
b.Apache
c.Mambo
d.WordPress
51
6. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja.
b.Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel.
c.Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja.
d.Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji.
53
7. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.debugowanie.
b.uruchamianie.
c.kompilowanie.
d.implementowanie.
75
8. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.turkusowego, błękitnego, białego, różowego.
b.turkusowego, purpurowego, białego, czarnego.
c.czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego.
d.turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego.
90
9. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a./
b.||
c.&
d.%
97
10. Relacja w bazach danych jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.logicznym połączeniem tabel.
b.kluczem głównym w relacji tabel.
c.algebraicznym połączeniem tabel.
d.połączeniem dwóch pól jednej tabeli.
103
11. Obiekt typu array w języku JavaScript służy do przechowywania
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.wielu wartości lub funkcji.
b.wielu wartości dowolnego typu.
c.wielu wartości wyłącznie liczbowych.
d.wielu wartości wyłącznie tekstowych.
108
12. Debugger to program służący do
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.badania właściwości programu.
b.sprawdzania szybkości programu.
c.wyszukiwania błędów w kodzie programu.
d.zoptymalizowania pamięci używanej przez aplikację.
114
13. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a."a" > "b"
b."ab" > "c"
c."abc" > "def"
d."def" > "abc"
119
14. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.usunięcie danych z tabeli.
b.modyfikowanie danych w tabeli.
c.odczyt danych z tabeli.
d.tworzenie tabeli.
142
15. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsoft Access należy skorzystać
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.z kwerendy aktualizującej.
b.z więzów integralności.
c.z defragmentacji bazy.
d.z archiwizacji bazy.
144
16. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych.
b.tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych.
c.struktury 50 elementów o składowych tablicowych.
d.struktury 50 elementów o składowych tablicowych.
147
17. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.Bugzilla
b.Go!Zilla
c.FileZilla
d.CloneZilla
170
18. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.dziedziczyć uprawnienia.
b.modyfikować role i konta użytkowników
c.wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej.
d.wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawianie lub modyfikowanie danych.
182
19. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a. #imie
b. imie2
c. imię2
d. imię%
188
20. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.obiektów DOM.
b.łączenia z bazą.
c.formularzy.
d.cookie.
199
21. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.danym kontaktowym na stronie.
b.kluczom prywatnym.
c.certyfikatowi SSL.
d.danym whois.
200
22. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za pośrednictwem znaczników, należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.<p>
b.<div>
c.<span>
d.<param>
201
23. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.grafika tła będzie powtarzana (kafelki).
b.tło strony będzie przewijane razem z tekstem.
c.tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał.
d.grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony.
208
24. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.rgb(f,0,e0)
b.rgb(ff,0,e0)
c.rgb(255,0,128)
d.rgb(255,0,224)
211
25. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.UPDATE artykuly SET nowy=TRUE;
b.INSERT INTO artykuly VALUE nowy=TRUE;
c.UPDATE nowy FROM artykuly VALUE TRUE;
d.INSERT INTO nowy FROM artykuly SET TRUE;
223
26. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy.
b.obliczyć wartość bezwzględną elementów w tablicy.
c.zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem.
d.zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba.
232
27. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerend za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.mysql_field_len
b.mysql_list_fields
c.mysql_fetch_row
d.mysql_fetch_lengths
238
28. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.w logu pod warunkiem ustawienia odpowiedniego parametru w pliku php.ini.
b.w podglądzie zdarzeń systemu Windows.
c.w oknie edytora, w którym powstaje kod PHP.
d.ignorowane przez przeglądarkę oraz interpreter kodu PHP.
239
29. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefony właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.SELECT psy FROM rok_szczepienia < 2015;
b.SELECT imie, rasa FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015;
c.SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia < 2015;
d.SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015;
257
30. Testy aplikacji internetowej mające za zadanie sprawdzenie skalowalności aplikacji i bazy danych oraz architektury serwera i konfiguracji noszą nazwę testów
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.kompatybilności.
b.bezpieczeństwa.
c.funkcjonalności.
d.użyteczności.
278
31. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.<h1>Rozdział 1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.2
b.<ul><li>Rozdział 1<li>tekst<li>Podrozdział 1.1<li>tekst<li>Podrozdział 1.2</ul>
c.<big>Rozdział 1</big>tekst<big>Podrozdział 1.1</big>tekst<big>Podrozdział 1.2</big>
d.<h1>Rozdział 1</h1><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.1</h2><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.2</h2>
284
32. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.SELECT SUM(ocena) FROM ilosc_kodu;
b.SELECT SUM(ilosc_kodu) FROM programisci;
c.SELECT COUNT(programisci) FROM ilosc_kodu;
d.SELECT MAX(ilosc_kodu) FROM programisci;
298
33. Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji serwera Apache o nazwie
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.conf.php
b. .htaccess
c.apacheConf
d.configuration.php
320
34. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyszerzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone są relacją jeden po stronie reżyserzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i reżyserzy, należy zapisać
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id=rezyserzy.id ...
b. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id=rezyserzy.filmyID ...
c. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserzyID=rezyserzy.id ...
d. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID=rezyserzy.filmyID ...
341
35. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100,200>, należy zapisać:
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.if (liczba>100 || liczba<=200)
b.if(liczba<100 || liczba>=200)
c.if(liczba>100 && liczba <=200)
d.if(liczba<100 && liczba<=200)
348
36. W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.
b.
c.
d.
369
37. Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.grafiki rastrowej.
b.grafiki wektorowej.
c.ścieżki dźwiękowej.
d.dźwięku w formacie MIDI.
373
38. Która z wymienionych funkcji zapisanych językiem PHP zwraca sumę połowy a i połowy b
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.function licz($a,$b){return $a/2+$b; }
b.function licz($a,$b){return 2/$a+2/$b; }
c.function licz($a,$b){return $a/2+$b/2; }
d.function licz($a,$b){return ($a/2+$b)/2; }
393
39. W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.rect,triangle,circle
b.poly,square,circle
c.rect,square,circle
d.rect,poly,circle
404
40. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału cyfrowego.
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.Polecenie normalizacja dostępne jest w menu programu do obróbki dźwięku.
b.W wyniku normalizacji wyrównywany jest poziom głośności całego nagrania.
c.Jeśli najgłośniejszy fragment dźwięku osiąga połowę skali, wszystko zostanie pogłośnione razy dwa - czyli tak, aby najgłośniejszy fragment osiągnął maksimum skali.
d.Normalizacja polega na zmniejszeniu poziomu najgłośniejszej próbki w sygnale do zadanej wartości i następnie w odniesieniu do niej proprcjonalnym zwiększeniu głośności reszty sygnału.
416