wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.<background=""></background>
b.<body bgcolor=""></body>
c.<bgcolor=""></bgcolor>
d.<body background=""></body>
81
2. Parametr face znacznika <font> służy do określenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.barwy czcionki.
b.nazwy czcionki.
c.efektów czcionki.
d.wielkości czcionki
82
3. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest w celu poprawnego wyświetlania
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.symboli matematycznych.
b.polskich liter, takich jak: ś, ć, ń, ó, ą.
c.znaków specjalnych dla języka kodów strony.
d.znaków zarezerwowanych dla języka opisu strony.
83
4. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składającą się z
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.dwóch wierszy i dwóch kolumn.
b.dwóch wierszy i jednej kolumny.
c.jednego wiersza i dwóch kolumn.
d.jednego wiersza i jednej kolumny.
84
5. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.ułatwienia użytkownikowi nawigacji.
b.uzupełnienia strony internetowej o treści tekstowe.
c.przyśpieszenia wyświetlania grafiki na stronie internetowej.
d.definiowania sposobu formatowania elementów strony internetowej.
85
6. Które polecenie w CSS służy do załączenia zewnętrzneo arkusza stylów
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.open.
b.import.
c.require.
d.include.
86
7. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.klasę.
b.pseudoklasę.
c.identyfikator.
d.pseudoelement.
87
8. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako "otrzymujesz to, co widzisz"?
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.IDE
b.WYSIWYG
c.WEB STUDIO
d.VISUAL EDITOR
88
9. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a. #2551212
b. #EE0C0C
c. #AB1A1D
d. #FF0C0C
89
10. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.turkusowego, błękitnego, białego, różowego.
b.turkusowego, purpurowego, białego, czarnego.
c.czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego.
d.turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego.
90
11. Cechą formatu PNG jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.obsługa animacji.
b.bezstratna kompresja.
c.brak obsługi kanału alfa.
d.reprezentacja grafiki wektorowej.
91
12. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.jasnością koloru.
b.nasyceniem koloru.
c.dopełnieniem koloru.
d.przeźroczystością koloru.
92
13. Kanał alfa służy do zdefiniowania
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.jasności i kontrastu kolorów.
b.przezroczystości obiektu graficznego.
c.zaznaczonego fragmentu obiektu graficznego.
d.podstawowych parametrów obiektu graficznego.
93
14. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.jakość cyfrowego dźwięku.
b.jakość analogowego dźwięku.
c.amplitudę fali dźwiękowej utworu.
d.skalę głośności zapisywanego utworu.
94
15. Wysokość dźwięku zależy od
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.siły wzbudzenia drgania.
b.sposobu pobudzenia drgania.
c.czasu drgania źródła dźwięku.
d.częstotliwości drgania fali akustycznej.
95
16. Typ stało-znakowy w języku SQL to
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.char
b.text
c.time
d.bool
96
17. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a./
b.||
c.&
d.%
97
18. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA ... ma za zadanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.usunięcie tabeli USA.
b.modyfikację tabeli USA.
c.nadpisanie starej tabeli USA.
d.utworzenie nowej tabeli USA.
98
19. Kod SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat.
b.imion, numerów PESEL i wieku osób z przedziału od 18 do 30 lat.
c.imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat.
d.imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat.
99
20. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.SELECT COUNT(*) FROM Koty
b.SELECT ROWNUM() FROM Koty
c.SELECT COUNT(Koty) AS ROWNUM
d.SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty
100
21. Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.CONSTRAINT (nazwisko, imie) FOREIGN KEY REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
b.CONSTRAINT (nazwisko, imie) FOREIGN REFERENCES KEY osoby (nazwisko, imie)
c.CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY(nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
d.CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY ON(nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
101
22. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.wyeliminowaniu pustych wierszy.
b.wybraniu krotek spełniających określone warunki.
c.wybraniu krotek niezawierających wartości NULL.
d.wyeliminowaniu krotek z powtarzającymi się polami.
102
23. Relacja w bazach danych jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.logicznym połączeniem tabel.
b.kluczem głównym w relacji tabel.
c.algebraicznym połączeniem tabel.
d.połączeniem dwóch pól jednej tabeli.
103
24. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.Selekcja, Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych.
b.Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych, Selekcja, Określenie zbioru danych.
c.Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie relacji.
d.Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie relacji.
104
25. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.raportowania danych.
b.wyszukiwania wierszy spełniających dane kryteria.
c.wprowadzania powiązań w relacyjnych bazach danych.
d.wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych.
105
26. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.wartość klucza głównego oraz klucza obcego nie jest pusta.
b.klucz główny lub klucz obcy nie zawierają wartości NULL.
c.każdemu kluczowi głównemu odpowiada dokładnie jeden klucz obcy w tabeli lub tabelach powiązanych.
d. wartość klucza obcego w danej tabeli musi być albo równa wartości klucza głównego w tabeli z nią powiązanej albo równa wartości NULL.
106
27. Deklaracja w języku JavaScript var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.logicznego.
b.liczbowego.
c.ciąg znaków.
d.wyliczeniowego.
107
28. Obiekt typu array w języku JavaScript służy do przechowywania
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.wielu wartości lub funkcji.
b.wielu wartości dowolnego typu.
c.wielu wartości wyłącznie liczbowych.
d.wielu wartości wyłącznie tekstowych.
108
29. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.polimorfizm.
b.hermetyzacja.
c.konkatenacja.
d.dziedziczenie.
109
30. Odwołanie funkcji do samej siebie to
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.iteracja.
b.rekurencja.
c.hermetyzacja
d.dziedziczenie.
110
31. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a. predefiniowaną, używaną do przekazywania danych do skryptów PHP poprzez adres strony.
b.predefiniowaną, używaną do gromadzenia wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z formularza nie można zobaczyć w adresie).
c.zdefiniowaną przez twórcę strony, służącą do przekazywania danych z formularza przez adres strony.
d.zwykłą, zdefiniowaną przez twórcę strony.
111
32. W języku PHP w instrukcji switch musi występować
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.instrukcja default.
b.konstrukcja switch(wyrażenie).
c.przynajmniej dwie instrukcje case.
d.instrukcja break po każdej instrukcji case.
112
33. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a. __new
b. __open
c. __create
d. __construct
113
34. Debugger to program służący do
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.badania właściwości programu.
b.sprawdzania szybkości programu.
c.wyszukiwania błędów w kodzie programu.
d.zoptymalizowania pamięci używanej przez aplikację.
114
35. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.2 4 6 8
b.1 3 5 7 9
c.2 4 6 8 10
d.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
115
36. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.<?php for($x=2;$x<=54;$x+=2) {echo $x." ";} ?>
b.<?php for($x=1;$x<=55;$x++) {echo $x." ";} ?>
c.<?php for($x=2;$x<=56;$x+=2) {echo $x." ";} ?>
d.<?php for($x=1;$x<=55;$x+=1) {echo $x." ";} ?>
116
37. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.przypisze zmiennej s zmienną t.
b.wyświetli długość napisu ze zmiennej t.
c.przypisze zmiennej s długość napisu ze zmiennej t.
d.przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości.
117
38. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w JavaScript wypisze
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a."ze"
b."wo"
c."owodzeni"
d."wodzenia"
118
39. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a."a" > "b"
b."ab" > "c"
c."abc" > "def"
d."def" > "abc"
119
40. W kodzie PHP znak "//" oznacza
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.początek skryptu.
b.operator alternatywny.
c.operator dzielenia całkowitego.
d.początek komentarza jednoliniowego.
120