wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za pośrednictwem znaczników, należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.<p>
b.<div>
c.<span>
d.<param>
201
2. Znacznik <i> języka HTML służy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.umieszczenia obrazka.
b.zdefiniowania formularza.
c.zmiany kroju pisma na pochylony.
d.zdefiniowania nagłówka w tekście.
202
3. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.
b.
c.
d.
203
4. Kod języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.<head>
b.<style>
c.<meta>
d.<body>
204
5. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.pseudoklasę :visited
b.pseudoklasę :hover
c.pseudoelement :first-line
d.nowy selektor klasy dla wiersza tabeli
205
6. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.letter-transform
b.text-decoration
c.letter-spacing
d.text-space
206
7. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.iConji.
b.favicon.
c.webicon.
d.emoticon.
207
8. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.grafika tła będzie powtarzana (kafelki).
b.tło strony będzie przewijane razem z tekstem.
c.tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał.
d.grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony.
208
9. Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.znacznik <div>
b.znaczniki <frame> i <table>
c.znacznik <p> z formatowaniem
d.znaczniki <h1>, <h2> oraz <p>
209
10. Która z reguł walidacji strony internetowej jest błędna?
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.Jeżeli w instrukcji używa się kilku atrybutów, ich kolejność powinna być zgodna z alfabetem np. <img alt="... " src="/.. "/>
b.Wyłączanie znaczników musi następować w odwrotnej kolejności, niż były one włączane, np. <p> ... <big>...</big></p>
c.Znaczniki, oprócz samozamykających się, działają do momentu ich wyłączenia znakiem "/", np. <p> ..</p>
d.W znacznikach nie są rozróżniane wielkie i małe litery, np. <p> i <P> to ten sam znacznik.
210
11. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.rgb(f,0,e0)
b.rgb(ff,0,e0)
c.rgb(255,0,128)
d.rgb(255,0,224)
211
12. Formatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.JNG
b.PNG
c.CDR
d.SVG
212
13. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.dodanie warstwy z przezroczystością.
b.określenie poprawnego balansu bieli.
c.zwiększenie głębi ostrości obrazu.
d.wyostrzenie krawędzi obrazu.
213
14. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.szumu.
b.gradientu.
c.pikselizacji.
d.antyaliasingu.
214
15. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.MP3
b.AAC
c.WWA
d.FLAC
215
16. W języku SQL polecenie INSERT INTO
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.dodaje tabelę.
b.dodaje pola do tabeli.
c.wprowadza dane do tabeli.
d.aktualizuje rekordy określoną wartością.
216
17. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.zostaną posortowane.
b.nie będą zawierały powtórzeń.
c.będą spełniały określony warunek.
d.będą pogrupowane według określonego pola.
217
18. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branża. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.SELECT sklepy FROM nazwa WHERE branza='spożywczy' BETWEEN miasto='Wrocław';
b.SELECT sklepy FROM branza='spożywczy' WHERE miasto='Wrocław';
c.SELECT nazwa FROM sklepy WHERE branza='spożywczy' OR miasto='Wrocław';
d.SELECT nazwa FROM sklepy WHERE branza='spożywczy' AND miasto='Wrocław';
218
19. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.SELECT model FROM podzespoly WHERE typ='RAM' AND producent='Kingston' ORDER BY cena ASC;
b.SELECT model FROM podzespoly WHERE typ='RAM' AND producent='Kingston' ORDER BY cena DESC;
c.SELECT model FROM podzespoly WHERE typ='RAM' OR producent='Kingston' ORDER BY cena DESC;
d.SELECT model FROM producent WHERE typ='RAM' OR producent='Kingston' ORDER BY podzespoly ASC;
219
20. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy dla pól często wyszukiwanych lub sortowanych
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.utworzyć indeks.
b.dodać klucz obcy.
c.dodać więzy integralności.
d.stworzyć osobną tabelę przechowującą tylko te pola.
220
21. Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.klucza podstawowego.
b.klucza obcego.
c.numeryczne.
d.relacji.
221
22. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto='Poznań' UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto='Kraków'; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane.
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS 'Poznań' OR 'Kraków';
b.SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING 'Poznań' OR 'Kraków';
c.SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto='Poznań' OR miasto='Kraków';
d.SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN 'Poznań' OR 'Kraków'
222
23. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby pole to wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.UPDATE artykuly SET nowy=TRUE;
b.INSERT INTO artykuly VALUE nowy=TRUE;
c.UPDATE nowy FROM artykuly VALUE TRUE;
d.INSERT INTO nowy FROM artykuly SET TRUE;
223
24. W MSSQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.zarządzanie plikami na dysku.
b.zarządzanie bezpieczeństwem systemu.
c.tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych.
d.wykonywanie każdej operacji na serwerze i posiadanie prawa własności każdej bazy.
224
25. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.USAGE
b.GRANT
c.DELETE
d.REVOKE
225
26. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.wykonać pełną kopię bezpieczeństwa.
b.zalogować się do kopii bezpieczeństwa.
c.wykonać kopię bezpieczeństwa dziennika transakcyjnego.
d.przeczytać komunikaty wygenerowane podczas tworzenia kopii.
226
27. Polecenie DBCC CHECKDB ('sklepAGD', Repair_fast) w MS SQL Server
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.sprawdzi spójność określonej tabeli.
b.sprawdzi spójność bazy danych i naprawi uszkodzone indeksy.
c.sprawdzi spójność bazy danych i wykona kopię bezpieczeństwa.
d.sprawdzi spójność określonej tabeli i naprawi uszkodzone rekordy.
227
28. Aby naprawić bazę danych w MySQL, należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.FIX
b.REPAIR
c.UPDATE
d.CHANGE
228
29. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a. \\
b. \b
c. \n
d. \t
229
30. Dana jest tablica n-elementowa nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci kroków jest wypisanie sumy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.n-elementów tablicy.
b.co drugiego elementu tablicy.
c.sumy wszystkich elementów tablicy.
d.sumy tych elementów tablicy, których wartości są nieparzyste.
230
31. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.będzie pisał kod bez wcięć.
b.nie postawi średnika po wyrażeniu w instrukcji if, jeżeli po nim nastąpiła sekcja else.
c.będzie deklarował zmienne wewnątrz warunku.
d.pobierze wartość z formularza, w którym pole input nie było wypełnione.
231
32. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy.
b.obliczyć wartość bezwzględną elementów w tablicy.
c.zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem.
d.zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba.
232
33. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.pusty napis.
b.wartość nie liczbową.
c.dowolną całkowitą wartość liczbową.
d.dowolną dodatnią wartość liczbową.
233
34. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.zwrócić wynik potęgowania a do n
b.wypisać kolejne liczby od a do n
c.wypisać wynik mnożenia a przez n
d.zwrócić iloczyn kolejnych liczb od 1 do a
234
35. Program debugger służy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.interpretacji kodu w wirtualnej maszynie Java.
b.analizy wykonywanego programu w celu lokalizacji błędów.
c.analizy kodu źródłowego w celu odnalezienia błędów składniowych.
d.tłumaczenia kodu zapisanego językiem wyższego poziomu na język maszynowy.
235
36. Funkcja phpinfo() pozwala na
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.debugowanie kodu PHP.
b.zainicjowanie kodu w języku PHP.
c.sprawdzenie wartości zmiennych użytych w kodzie PHP.
d.uzyskanie informacji o środowisku pracy serwera obsługującego PHP.
236
37. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przeglądarce internetowej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Perl
b.PHP
c.Python
d.JavaScript
237
38. W języku PHP pobrano z bazy danych wynik działania kwerend za pomocą polecenia mysql_query. Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wiersz danych, należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.mysql_field_len
b.mysql_list_fields
c.mysql_fetch_row
d.mysql_fetch_lengths
238
39. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisywane
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.w logu pod warunkiem ustawienia odpowiedniego parametru w pliku php.ini.
b.w podglądzie zdarzeń systemu Windows.
c.w oknie edytora, w którym powstaje kod PHP.
d.ignorowane przez przeglądarkę oraz interpreter kodu PHP.
239
40. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.PHP i MySQL.
b.Apache i PHP.
c.Apache, PHP i MySQL.
d.IIS, Perl i MySQL.
240