wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W języku HTML aby zdefiniować słowa kluczowe strony, należy użyć zapisu
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.<meta keywords="psy, koty, gryzonie">
b.<meta name="keywords" = "psy, koty, gryzonie">
c.<meta name="keywords" content="psy, koty, gryzonie">
d.<meta name="description" content="psy, koty, gryzonie">
321
2. W języku HTML zdefiniowano znacznik a. Nofollow atrybutu rel
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.oznacza, że kliknięcie na link nie przeniesie do strony website.com
b.oznacza, że kliknięcie na link otworzy go w osobnej karcie przeglądarki.
c.jest informacją dla robota wyszukiwarki Google, aby nie podążał za tym linkiem.
d.jest informacją dla przeglądarki Internetowej, aby nie formatowała słowa "link" jako odnośnika.
322
3. W języku HTML aby zdefiniować poziomą linię, należy użyć znacznika
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.<line>
b.<br>
c.<hl>
d.<hr>
323
4. Zapisano kod HTML wstawiający grafikę na stronę internetową. Jeżeli obrazek nie zostanie odnaleziony, przeglądarka
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.nie wyświetli strony internetowej.
b.w miejscu grafiki wypisze tekst "pejzaż".
c.w miejscu grafiki wypisze tekst "rysunek.png".
d.w miejscu grafiki wypisze błąd wyświetlania strony.
324
5. Aby w języku HTML uzyskać formatowanie paragrafu dla tekstu Tekst może być zaznaczony albo istotny dla autora należy zastosować kod
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny dla autora
b.Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <i>istotny</i> dla autora
c.Tekst może być <mark>zaznaczony</mark> albo <em>istotny</em> dla autora
d.Tekst może być <mark>zaznaczony albo <em>istotny</em> dla autora</mark>
325
6. Zamieszczony kod HTML formularza zostanie wyświetlony przez przeglądarkę w sposób:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.A
b.B
c.C
d.D
326
7. W języku CSS wcięcie pierwszej linii akapitu na 30 pikseli uzyska się za pomocą zapisu
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.p{text-indent: 30px;}
b.p{text-spacing: 30px;}
c.p{line-height: 30px;}
d.p{line-indent: 30px;}
327
8. W języku CSS zdefiniowano następujące formatowanie: h1 i {color:red;} Kolorem czerwonym zostanie zapisany
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.tylko tekst pochylony nagłówka pierwszego stopnia.
b.tylko tekst pochylony we wszystkich poziomach nagłówków.
c.cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz pochylony tekst akapitu.
d.cały tekst nagłówka pierwszego stopnia oraz cały tekst pochylony, niezależnie od tego w którym miejscu strony się znajduje.
328
9. W języku CSS aby sformatować dowolny element języka HTML w ten sposób, że po najechaniu na niego kursorem zmienia on kolor czcionki, należy zastosować pseudoklasę
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a. :active
b. :hover
c. :visited
d. :cursor
329
10. Zapis CSS postaci: ul{list-style-image:url('rys.gif');} sprawi, że na stronie internetowej
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.punktorem listy nienumerowanej będzie rys.gif
b.rys.gif będzie stanowił ramkę dla listy nienumerowanej.
c.wyświetli się rysunek rys.gif jako tł listy nienumerowanej.
d.każdy z punktów listy będzie miał osobne tło pobrane z grafiki rys.gif
330
11. W języku CSS aby zdefiniować odmienne formatowanie dla pierwszej litery akapitu, należy zastosować selektor
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.klasy p.first-letter
b.dziecka p + first-letter
c.atrybutu p [first-letter]
d.pseudoelementu p::first-letter
331
12. W kodzie źródłowym zapisanym w języku HTML wskaż błąd walidacji dotyczący tego fragmentu.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.Nieznany znacznik h6.
b.Znacznik br nie został poprawnie zamknięty
c.Znacznik br nie może występować wewnątrz znacznika p
d.Znacznik zamykający /b niezgodny z zasadą zagnieżdżania.
332
13. W ramce przedstawiono właściwości pliku graficznego. W celu optymalizacji czasu ładowania rysunku na stronę WWW należy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.zmniejszyć wymiary rysunku.
b.zwiększyć rozdzielczość.
c.zmniejszyć format grafiki na CDR.
d.zmienić proporcje szerokości do wysokości.
333
14. W programie INKSCAPE / COREL aby uzyskać przedstawiony efekt napisu, należy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.skorzystać z funkcji gradientu.
b.zastosować funkcję sumy z kołem.
c.zastosować funkcję wykluczenia z kołem.
d.skorzystać z funkcji wstaw / dopasuj tekst do ścieżki.
334
15. Programem do edycji dźwięku jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.Brasero
b.Winamp
c.Audacity
d.RealPlayer
335
16. Dana jest tabela pracownicy. Polecenie MySQL usuwające wszystkie rekordy z tabeli, dla których nie wypełniono pola rodzaj_umowy, ma postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.DROP pracownicy FROM rodzaj_umowy = 0;
b.DROP pracownicy WHERE rodzaj_umowy IS NULL;
c.DELETE pracownicy WHERE rodzaj_umowy ='brak';
d.DELETE FROM pracownicy WHERE rodzaj_umowy IS NULL;
336
17. W języku SQL aby stworzyć tabelę, należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.ADD TABLE
b.ALTER TABLE
c.INSERT TABLE
d.CREATE TABLE
337
18. W przedstawionym fragmencie kwerendy języka SQL, komenda SELECT ma za zadanie zwrócić SELECT COUNT(wartosc) FROM....
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.średnią tabeli.
b.liczbę wierszy.
c.sumę w kolumnie wartosc.
d.średnią w kolumnie wartosc.
338
19. Dana jest tabela ksiazki z polami: tytul, autor (typu tekstowego), cena (typu liczbowego). Aby kwerenda SELECT zwróciła tylko tytuły, dla których cena jest mniejsza od 50 zł, należy zapisać:
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.SELECT * FROM ksiazki WHERE cena<50;
b.SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena<50;
c.SELECT tytul FROM ksiazki WHERE cena>'50 zł';
d.SELECT ksiazki FROM tytul WHERE cena<'50 zł';
339
20. W bazie danych MySQL dana jest tabela programów komputerowych o polach: nazwa, producent, rokWydania. Aby kwerenda SELECT zwróciła wszystkie nazwy producentów tak, by nazwy te nie powtarzały się, należy zapisać:
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.SELECT UNIQUE producent FROM programy;
b.SELECT DISTINCT producent FROM programy;
c.SELECT producent FROM programy WHERE UNIQUE;
d.SELECT producent FROM programy WHERE producent NOT DUPLICATE;
340
21. Tabela filmy zawiera klucz główny id oraz klucz obcy rezyserID. Tabela rezyszerzy zawiera klucz główny id. Obydwie tabele połączone są relacją jeden po stronie reżyserzy do wielu po stronie filmy. Aby w kwerendzie SELECT połączyć tabele filmy i reżyserzy, należy zapisać
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id=rezyserzy.id ...
b. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.id=rezyserzy.filmyID ...
c. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserzyID=rezyserzy.id ...
d. ... filmy JOIN rezyserzy ON filmy.rezyserID=rezyserzy.filmyID ...
341
22. Na rysunku przedstawiono dwie tabele. Aby połączyć je relacją jeden do wielu, jeden po stronie Klienci, wiele po stronie Zamowienia, należy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.połączyć relacją pola ID z obu tabel.
b.dodać pole klucza obcego do tabeli Zamowienia i połączyć je z ID tabeli Klienci.
c.dodać pole klucza obcego do tabeli Klienci i połączyć je z ID tabeli Zamowienia.
d.zdefiniować trzecią tabelę z dwoma kluczami obcymi. Jeden klucz połączyć z ID tabeli Klienci, drugi klucz połączyć z ID tabeli Zamowienia.
342
23. Źródłem rekordów dla raportu może być
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.tabela.
b.inny raport.
c.makropolecenie.
d.zapytanie INSERT INTO.
343
24. Przedstawione polecenie MySQL ma za zadanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.usunąć kolumnę tytul z tabeli ksiazki.
b.dodać do tabeli ksiazki kolumnę tytul.
c.zmienić nazwę kolumny w tabeli ksiazki.
d.zmienić typ kolumny tytul w tabeli ksiazki.
344
25. W tabeli podzespoly należy zmienić wartość pola URL na toshiba.pl dla wszystkich rekordów, gdzie pole producent to TOSHIBA. W języku SQL modyfikacja ta będzie miała postać:
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.UPDATE podzespoly SET URL = 'toshiba.pl';
b.UPDATE producent='TOSHIBA' SET URL = 'toshiba.pl';
c.UPDATE podzespoly.producent='TOSHIBA' SET URL = 'toshiba.pl';
d.UPDATE podzespoly SET URL='toshiba.pl' WHERE producent='TOSHIBA';
345
26. Do zabezpieczeń serwera bazy danych przed atakami hakerów nie należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.włączenie zapory.
b.defragmentacja dysków.
c.stosowanie złożonych haseł do bazy.
d.blokowanie portów związanych z bazą danych.
346
27. W jezyku MySQL należy zastosować polecenie REVOKE, aby użytkownikowi anna odebrać prawo do dokonywania zmian jedynie w definicji struktury bazy danych. Polecenie odpowiadające odebraniu tych praw ma postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.REVOKE ALL ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
b.REVOKE CREATE ALTER DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
c.REVOKE CREATE UPDATE DROP ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
d.REVOKE CREATE INSERT DELETE ON tabela1 FROM 'anna'@'localhost'
347
28. W języku JavaScript aby sprawdzić warunek czy liczba znajduje się w przedziale (100,200>, należy zapisać:
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.if (liczba>100 || liczba<=200)
b.if(liczba<100 || liczba>=200)
c.if(liczba>100 && liczba <=200)
d.if(liczba<100 && liczba<=200)
348
29. W wyniku działania pętli zapisanej w języku PHP zostanie wypisany ciąg liczb:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.10 15 20 25 30 35 40 45
b.10 15 20 25 30 35 40 45 50
c.0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
d.0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
349
30. Które z poniższych zadań dotyczących zasad programowania w języku PHP jest prawdziwe?
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.Jest to język o słabej kontroli typów.
b.Nazwy zmiennych są poprzedzone znakiem !
c.Deklaracja zmiennych następuje po słowie var
d.W nazwach zmiennych nie jest rozróżniana wielkość liter.
350
31. W języku PHP instrukcja foreach jest instrukcją
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.wyboru, dla elementów tablicy.
b.pętli, niezależnie od typu zmiennej.
c.pętli, wyłącznie dla elementów tablicy.
d.warunkową, niezależnie od typu zmiennej
351
32. Funkcją języka PHP tworzącą ciasteczko jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.createcookie()
b.echocokie()
c.addcokie()
d.setcookie()
352
33. W języku PHP funkcja trim ma za zadanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.podawać długość napisu.
b.porównywać dwa napisy i wypisać część wspólną.
c.zmniejszać napis o wskazaną w parametrze liczbę znaków.
d.usuwać białe znaki lub inne znaki podane w parametrze, z obu końców napisu.
353
34. W języku Javascript zapis: x=przedmiot.nazwa(); oznacza:
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.nazwa jest polem klasy przedmiot.
b.nazwa jest właściwością obiektu przedmiot.
c.zmienna x będzie przechowywać wynik działania metody nazwa.
d.zmienna x będzie przechowywać wynik działania funkcji przedmiot.
354
35. W języku JavaScript zapisano funkcję, która ma za zadanie:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.wypisać wartość odwrotną do f
b.zwrócić wartość odwrotną do f
c.wypisać wartość bezwzględną z f
d.zwrócić wartość bezwzględną z f
355
36. Za pomocą języka PHP nie jest możliwe
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.przetwarzane danych formularzy.
b.generowanie dynamicznej zawartości strony.
c.przetwarzanie danych zgromadzonych w bazie danych.
d.zmienianie dynamiczne zawartości strony HTML w przeglądarce.
356
37. Działaniem przedstawionego kodu PHP będzie wypełnienie tablicy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.kolejnymi liczbami od 0 do 9 i wypisanie ich.
b.kolejnymi liczbami od -100 do 100 i wypisanie wartości ujemnych.
c.10 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości ujemnych.
d.100 losowymi wartościami, a następnie wypisanie wartości dodatnich.
357
38. W języku JavaScript zapisano fragment kodu. Po wykonaniu skryptu zmienna x
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.będzie równa 11 i zostanie wypisana w oknie popup.
b.będzie równa 10 i zostanie wypisana w dokumencie HTML.
c.będzie równa 11 i zostanie wypisana w konsoli przeglądarki internetowej.
d.będzie równa 10 i zostanie wypisana w głównym oknie przeglądarki internetowej.
358
39. W języku PHP, wykonując operacje na bazie MySQL, aby zakończyć pracę z bazą, należy wywołać
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.mysqli_exit()
b.mysqli_close()
c.mysqli_commit()
d.mysqli_rollback()
359
40. W ramce przedstawiono kod JavaScript z błędem logicznym. Program powinien wypisywać informację, czy liczby są sobie równe czy nie, lecz nie wykonuje tego. Wskaż odpowiedź, która dotyczy błędu.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.Nieprawidłowo zadeklarowano zmienne.
b.Przed klauzulą else nie powinno być średnika.
c.W klauzuli if występuje przypisanie zamiast porównania.
d.Instrukcje wewnątrz sekcji if oraz else powinny być zamienione miejscami.
360