wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Znaczniki <header>,<article>,<section>,<footer>, są charaktertystyczne dla języka
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.HTML 5
b.XHTML 1.1
c.HTML 4.01 Strict
d.HTML 4.01 Transitional
401
2. Przy użyciu którego znacznika w języku HTML nie można umieścić na stronie grafiki dynamicznej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.<img>
b.<strike>
c.<embed>
d.<object>
402
3. Które ze znaczników HTML umożliwiają wyświetlanie na stronie tekstu w jednym wierszu, jeśli żadne formatowanie CSS nie zostało zdefiniowane?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.<p>Dobre strony </p><p style="leter-spacing:3px">mojej strony</p>
b.<h3>Dobre strony</h3><h3 style="leter-spacing:3px">mojej strony</h3>
c.<div>Dobre strony</div><div style="leter-spacing:3px">mojej strony</div>
d.<span>Dobre strony</span><span style="leter-spacing:3px">mojej strony</span>
403
4. W języku HTML, atrybut shape znacznika area, określający typ obszaru, może przyjąć wartość
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.rect,triangle,circle
b.poly,square,circle
c.rect,square,circle
d.rect,poly,circle
404
5. Wskaż prawidłową kolejność stylów CSS mając na uwadze ich pierwszeństwo w formatowaniu elementów
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.Lokalny,Wewnetrzny,Zewnętrzny.
b.Zewnętrzny,Wydzielone bloki,Lokalny.
c.Rozciąganie stylu,Zewnętrzny,Lokalny.
d.Wewnętrzny,Zewnętrzny,Rozciąganie stylu.
405
6. W folderze www znajdują się podfoldery html i style, w których zapisane są odpowiednio pliki z rozszerzeniem html i pliki z rozszerzeniem css. Chcąc dołączyć styl.css do pliku HTML należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.<link rel="Stylesheet" type="text/css" href="styl.css" />
b.<link rel="Stylesheet" type="text/css" href="/style/styl.css" />
c.<link rel="Stylesheet" type="text/css" href="www/style/styl.css" />
d.<link rel="Stylesheet" type="text/css" href="../style/styl.css" />
406
7. Chcąc zdefiniować marginesy wewnętrzne dla danych: margines górny 50px, dolny 40px, prawy 20px i lewy 30px należy użyć składni CSS
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.padding: 50px, 40px, 20px, 30px;
b.padding: 50px, 20px, 40px, 30px;
c.padding: 20px, 40px, 30px, 50px;
d.padding: 40px, 30px, 50px, 20px;
407
8. Chcąc sformatować w stylach CSS wszystkie obrazy zawarte w akapicie, powinno się użyć selektora
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.p img
b.p # img
c.p + img
d.p.img
408
9. Który z atrybutów backgorund-attachment w języku CSS należy wybrać, aby tło strony było nieruchome względem okna przeglądarki?
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.Scroll
b.Fixed
c.Local
d.Inherit
409
10. Barwa zapisana w modelu RGB(255,0,0) jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.żółta.
b.zielona.
c.niebieska.
d.czerwona.
410
11. Połączenie dwóch barw leżących po przeciwnych stronach w kole barw jest połączeniem
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.trójkątnym.
b.sąsiadującym.
c.dopełniającym.
d.monochromatycznym.
411
12. Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.RGB
b.HSV
c.CMY
d.CMYK
412
13. Który z wymienionych formatów plików nie jest wykorzystywany do publikacji grafiki lub animacji na stronach internetowych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.PNG
b.SWF
c.SVG
d.AIFF
413
14. Aby stworzyć przycisk na stronę internetową według wzoru, należy w programie do grafiki rastowej użyć opcji
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.propagacja wartości.
b.zaznaczenie kliptyczne.
c.zniekształcenia i deformacje.
d.zaokrąglenie lub wybranie opcji prostokąt z zaokrąglonymi rogami.
414
15. Pierwszym krokiem podczas przetwarzania sygnału analogowego na cyfrowy jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.próbkowanie.
b.kwantyzacja.
c.filtrowanie.
d.kodowanie.
415
16. Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące normalizacji sygnału cyfrowego.
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.Polecenie normalizacja dostępne jest w menu programu do obróbki dźwięku.
b.W wyniku normalizacji wyrównywany jest poziom głośności całego nagrania.
c.Jeśli najgłośniejszy fragment dźwięku osiąga połowę skali, wszystko zostanie pogłośnione razy dwa - czyli tak, aby najgłośniejszy fragment osiągnął maksimum skali.
d.Normalizacja polega na zmniejszeniu poziomu najgłośniejszej próbki w sygnale do zadanej wartości i następnie w odniesieniu do niej proprcjonalnym zwiększeniu głośności reszty sygnału.
416
17. Wkaż prawdziwe stwierdzenie dla polecenia.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.Rekordem tabeli nie może być 3 MAJA.
b.Klauzula CHARACTER SET utf8 jest obowiązkowa.
c.Do tabeli nie można wprowadzić ulic zawierających w nazwie polskie znaki.
d.IF NOT EXISTS stosuje się opcjonalnie, aby upewnić się, że brak w bazie danych takiej tabeli.
417
18. Jak działa instrukcja łącząca wyniki zapytań INTERSECT w języku SQL?
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.Zwraca listę wyników z pierwszego zapytania oraz listę wyników z drugiego zapytania, powodując domyślne usuwanie powtarzających się wierszy.
b.Zwraca te wiersze, które wystąpiły w wyniku pierwszego zapytania ale nie było ich w wyniku drugiego zapytania.
c.Zwraca te wiersze, które wystąpiły w wyniku drugiego zapytania, ale nie było ich w wyniku pierwszego zapytania.
d.Zwraca część wspólną dwóch zapytań.
418
19. W języku SQL dla dowolnych zestawów danych w tabeli Uczniowie, aby wybrać rekordy, które zawierają wyłącznie uczennice o imieniu "Aleksandra", urodzone po 1998 roku, należy zapisać zapytanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.SELECT * FROM Uczniowie WHERE imie="Aleksandra" AND rok_urodzenia>"1998"
b.SELECT * FROM Uczniowie WHERE imie="Aleksandra" OR rok_urodzenia<"1998"
c.SELECT * FROM Uczniowie WHERE imie="Aleksandra" OR rok_urodzenia>"1998"
d.SELECT * FROM Uczniowie WHERE imie="Aleksandra" AND rok_urodzenia<"1998"
419
20. Którą relację w projekcie bazy danych należy ustalić między tabelami widocznymi na rysunku zakładając, że każdy klient sklepu internetowego dokona przynajmniej dwóch zamówień?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.1:1
b.1:n, gdzie 1 jest po stronie Klienta, a wiele po stronie Zamówienia
c.1:n, gdzie 1 jest po stronie Zamówienia, a wiele po stronie Klienta
d.n:n
420
21. Wyszukując w tabeli Pracownicy wyłącznie nazwiska, w których ostatnią literą jest "i", można użyć kwerendy SQL
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "i"
b.SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "%i%"
c.SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "%i"
d.SELECT nazwisko FROM Pracownicy WHERE nazwisko LIKE "i%"
421
22. W celu dodania rekordu do tabeli Pracownicy należy użyć polecenia SQL
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.INSERT INTO Pracownicy VALUES (Jan,Kowalski);
b.INSERT VALUES (Jan,Kowalski) INTO Pracownicy;
c.INSERT VALUES Pracownicy INTO (Jan,Kowalski);
d.INSERT (Jan,Kowalski) INTO Pracownicy;
422
23. W języku SQL w wyniku wykonania zapytania zostanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.dodana kolumna grupa.
b.usunięta kolumna grupa.
c.zmieniona nazwa tabeli na grupa.
d.zmieniona nazwa kolumny na grupa.
423
24. Właściwym zestawem kroków według kolejności, które należy wykonać w celu nawiązania współpracy między aplikacją internetową po stronie serwera, a bazą danych SQL, jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.zapytanie do bazy, wybór bazy, wyświetlenie na stronie WWW, zamknięcie połączenia.
b.wybór bazy, nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, zapytanie do bazy - wyświetlenie na stronie WWW, zamknięcie połączenia.
c.wybór bazy, zapytanie do bazy, nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, wyświetlenie na stronie WWW, zamknięcie połączenia.
d.nawiązanie połączenia z serwerem baz danych, wybór bazy, zapytanie do bazy - wyświetlenie na stronie WWW,zamknięcie połączenia.
424
25. Do poprawnego i spójnego działania bazy danych niezbędne jest umieszczenie w każdej tabeli
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.kluczy PRIMARY KEY i FOREIGN KEY
b.klucza FOREIGN KEY z wartością NOT NULL
c.klucza obcego z wartością NOT NULL i UNIQUE
d.klucza PRIMARY KEY z wartością NOT NULL i UNIQUE
425
26. W języku PHP, dla zmiennych a=5 i b=3 wartość typu zmiennoprzecinkowego zwróci wyrażenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.a + b
b.a * b
c.a / b
d.a && b
426
27. Wartość i typ zmiennej w języku PHP można sprawdzić za pomocą funkcji
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.readfile()
b.var_dump()
c.implode()
d.strlen()
427
28. W języku JavaScript zdefiniowana zmienna i, która ma przechowywać wynik dzielenia wynoszący wynik 1, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.var i=3/2;
b.var i=Number(3/2);
c.var i=parseInt(3/2);
d.var i=parseFloat(3/2);
428
29. Wskaż błędny opis optymalizacji kodu wynikowego programu
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.Jej celem jest poprawienie wydajności programu.
b.W celu zwiększenia szybkości wykonywania kodu przez procesor może być wprowadzana na różnych etapach pracy.
c.Jej celem jest sprawdzenie zgodności z wymogami formalnymi.
d.Powinna prowadzić do modyfikacji kodu źródłowego do postaci, w której będzie on działał szybciej.
429
30. Podaj wynik działania programu zapisanego w języku JavaScript, znajdującego się w ramce, po podaniu na wejściu wartości 5.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.60
b.120
c.125
d.625
430
31. W języku PHP chcąc wyświetlić ciąg n znaków @, należy użyć funkcji
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.
b.
c.
d.
431
32. Językami programowania działającymi po stronie serwera są:
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.Java, C#, AJAX, Ruby, PHP
b.Java, C#, Python, Ruby, PHP
c.C#, Python, Ruby, PHP, JavaScript
d.Java, C#, Python, ActionScript, PHP
432
33. Instrukcja przypisania elementu do tablicy w języku JavaScript dotyczy tablicy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.statycznej.
b.asocjacyjnej.
c.numerycznej.
d.wielowymiarowej.
433
34. Jakie elementy wypisze funkcja wypisz(2) stworzona w języku JavaScript?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.6
b.2 3 4 6
c.3 4 6 8
d.3 4 6
434
35. W formularzu dokumentu PHP istnieje pole <input name="im">. Po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu znaków "Janek", w celu dodania zawartości pola do bazy danych, w tablicy $_POST zawarty jest element
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.im o indeksie Janek.
b.Janek o indeksie im.
c.im z kolejnym numerem indeksu.
d.Janek z kolejnym numerem indeksu.
435
36. W celu zmodyfikowania tesktu "ala ma psa" na "ALA MA PSA" należy użyć funkcji PHP
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.strtoupper('ala ma psa')
b.strtolower('ala ma psa')
c.ucfirst('ala ma psa')
d.strstr('ala ma psa')
436
37. W języku JavaScript pętla zostanie wykonana
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.2 razy.
b.3 razy.
c.26 razy.
d.27 razy.
437
38. Poprawne udokumentowanie wzorca weryfikacji pola nazwa w częsci kodu aplikacji JavaScript to
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a. //* Pole nazwa może składać się z dowolnego ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), małych i dużych liter. *//
b. //* Pole nazwa powinno składać się w kolejności: z ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), następnie dużej litery i ciągu małych liter. *//
c. //* Pole nazwa musi składać się z dowolnego ciągu cyfr (z wyłączeniem 0), małych i dużych liter. *//
d. //* Pole nazwa może zawierać dowolny ciąg cyfr (z wyłączeniem 0), następnie musi zawierać dużą literę i ciąg minimum dwóch małych liter. *//
438
39. Włączenie do kodu skryptu zawartości pliku egzamin.php, zawierającego kod PHP, wymaga dodania instrukcji
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.fgets("egzamin.php")
b.fopen("egzamin.php")
c.getfile("egzamin.php")
d.include("egzamin.php")
439
40. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnionej przez protokół HTTPS jes możliwa dzięki
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.danym whois.
b.certyfikatowi SSL.
c.kluczom prywatnym.
d.danym kontaktowym na stronie.
440