wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Którego polecenia należy użyć , aby wyraz TEKST został wyświetlony w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.<body color="black">TEKST</font>
b.<font color="czarny">TEKST</font>
c.<font color="#000000">TEKST</font>
d.<body bgcolor="black">TEKST</body>
1
2. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku, jako podkładu muzycznego nie wykorzystuje się atrybutu:
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.loop="10"
b.balance="-10"
c.volume="-100"
d.href="C:/100.wav"
2
3. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie internetowej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.<p>
b.</b>
c.<br>
d.</br>
3
4. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.ułatwienia formatowania strony.
b.nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie.
c.połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji.
d.blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS.
4
5. W podanej regule CSS h1{color: blue} h1 oznacza:
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.klasę.
b.wartość.
c.selektor.
d.deklarację.
5
6. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.tworzenie podstawowej grafiki wektorowej.
b.publikację strony na serwerze poprzez wbudowanego klienta FTP.
c.obróbkę plików dźwiękowych przed umieszczeniem ich na stronie internetowej.
d.uzyskanie zbliżonego wyniku tworzonej strony do jej obrazu w przeglądarce internetowej.
6
7. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.edytor CSS.
b.przeglądarkę internetową.
c.program typy WYSIWYG.
d.program MS Office Picture Manager.
7
8. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.działania linków.
b.błędów składni kodu.
c.zgodności z przeglądarkami.
d.źródła pochodzenia narzędzi edytorskich.
8
9. Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.HSV
b.RGB
c.CMY
d.CMYK
9
10. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.HSL
b.RGB
c.CMY
d.CMYK
10
11. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.Nasycenie barw.
b.Przezroczystość.
c.Ostrość krawędzi.
d.Kolejność wyświetlania pikseli.
11
12. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.GIF
b.PNG
c.PCX
d.JPG
12
13. Najprostszy sposób zmiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.animowaniu obiektu.
b.zmianie warstwy obiektu.
c.narysowaniu docelowego obiektu.
d.geometrycznym transformowaniu obiektu.
13
14. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.Mapowanie.
b.Rasteryzacja
c.Renderowanie.
d.Teksturowanie.
14
15. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest z filtrem
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.liniowym.
b.przyczynowym.
c.niezmiennym w czasie.
d.o skończonej odpowiedzi impulsowej.
15
16. jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.SQL DML (ang. Data Manipulation Language).
b.SQL DDL (ang. Data Definition Language).
c.SQL DCL (ang. Data Control Language).
d.SQL DQL (ang. Data Query Language).
16
17. Jakie są nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie, dokonywanie zmian w danych)?
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.SELECT, SELECT INTO
b.ALTER, CREATE, DROP
c.DENY, GRANT, REVOKE
d.DELETE, INSERT, UPDATE
17
18. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.Rosnąco według parametru klasa.
b.Malejąco według parametru klasa.
c.Rosnąco według parametru srednia.
d.Malejąco według parametru srednia.
18
19. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel.
b.Według parametru wyrob_id dla wszystkich tabel.
c.Według parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel.
d.Według parametru nr_id dla wszystkich tabel.
19
20. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest tworzony programowo, czy dynamicznie?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.Reguła.
b.Wyzwalacz.
c.Procedura składowa.
d.Funkcja zdefiniowana.
20
21. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytywać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.Tabela.
b.Raport.
c.Zapytanie.
d.Formularz.
21
22. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.Klucz obcy.
b.System Zarządzania Bazą Danych (SZBD).
c.Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych.
d.Otwarty mechanizm komunikacji bazy danych.
22
23. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.Reguły.
b.Indeksy.
c.Wartości domyślne.
d.Klucze podstawowe.
23
24. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.stosowanie makr.
b.przypisanie uprawnień.
c.określanie przestrzeni tabel.
d.wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej.
24
25. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.Projektanci narzędzi deweloperskich.
b.Administratorzy systemu bazy danych
c.Administratorzy serwerów i sieci komputerowych.
d.Projektanci i programiści Systemu Zarządzania Bazą Danych.
25
26. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwość wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.Z regułami.
b.Z atrybutami.
c.Z przywilejami obiektowymi
d.Z przywilejami systemowymi.
26
27. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.folderu sieciowego.
b.serwera bazy danych.
c.dzielonej bazy danych.
d.witryny programu SharePoint.
27
28. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Users.
b.Security users.
c.Użytkownik lokalny.
d.Administrator systemu.
28
29. Typ zmiennej w języku JavaScript
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.nie występuje.
b.jest tylko jeden.
c.następuje poprzez przypisanie wartości.
d.musi być zadeklarowany na początku skryptu.
29
30. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.naturalnych.
b.całkowitych.
c.w notacji stałoprzecinkowej.
d.w notacji zmiennoprzecinkowej.
30
31. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.Hierarchię zmiennych.
b.Trzy zmienne niepowiązane ze sobą.
c.Typ strukturalny składający się z trzech pól.
d.Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi.
31
32. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.stanowego.
b.logicznego.
c.funkcyjnego.
d.imperatywnego.
32
33. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.2 2 1
b.2 1 1
c.1 2 1
d.
33
34. Fragment kodu prezentuje składnię języka
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.C
b.C#
c.PHP
d.JavaScript
34
35. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera?
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.Debugger.
b.Kompilator.
c.Edytor kodu źródłowego.
d.Środowisko programistyczne.
35
36. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.Interpreter.
b.Kompilator.
c.Konwerter kodu.
d.Konwerter języka.
36
37. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżonych w języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.C#
b.Perl
c.PHP
d.JavaScript
37
38. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny?
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.PHP
b.XML
c.AJAX
d.VBScript
38
39. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania w strukturze platformy .NET, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.Infrastruktura językowa (CLI).
b.Biblioteka klas bazowych (BCL).
c.Wspólne środowisko programistyczne (CLP).
d.Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR).
39
40. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas.
b.Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji internetowych (ASP.NET).
c.Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface).
d.Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security).
40