wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.tekstu, który bedzie wyświetlony, jeśli nie może być wyświetlona grafika.
b.atrybutów grafiki, takich jak rozmiar, obramowanie, wyrównanie.
c.podpisu, który zostanie wyświetlony pod grafiką.
d.ścieżki i nazwy pliku źródłowego.
121
2. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a. zostanie ustawiony dolny margines dla bloku B
b.blok B będzie oddalony od bloku A o 20 px
c.blok A będzie przesunięty w lewo o 20 px
d.bloki A i B będą nachodzić na siebie.
122
3. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.font-style: Verdana;
b.font-name: Verdana;
c.font-family: Verdana;
d.font-weight: Verdana;
123
4. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.div {background-color:blue;}
b.div {border-color:blue;}
c.div {shadow:blue;}
d.div {color:blue;}
124
5. W zaznaczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.wszystkim odnośnikom odwiedzonym.
b.wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym.
c.każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu.
d.odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy.
125
6. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.padding
b.margin
c.height
d.width
126
7. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a. Drupal
b.Joomla!
c.WordPress
d.Adobe Flash
127
8. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.zdefiniowaniu treści witryny.
b.opracowaniu zestawu grafik dla witryny.
c.ustaleniu adresów URL dla podstron witryny.
d.rozmieszczeniu elementów w konkretnych miejscach witryny.
128
9. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.ISO
b.W3C
c.NASK
d.WYSIWYG
129
10. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.DHCP
b.POP3
c.DNS
d.FTP
130
11. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.szesnastkowej.
b.dziesiętnej.
c.CMYK.
d.HSL.
131
12. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystość?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.BMP
b.PNG
c.NEF
d.JPG
132
13. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.zwiększyć jego głębię kolorów.
b.zmniejszyć jego rozdzielczość.
c.zapisać w formacie BMP.
d.dodać kanał alfa.
133
14. Prosta animacja może być zapisana w formacie
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.TIFF
b.BMP
c.PSD
d.GIF
134
15. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.select AVG(nazwisko) into pensja
b.select VAR(pensja) from nazwisko
c.select VAR(pracownicy) into pensja
d.select AVG(pensja) from pracownicy
135
16. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.CREATE TABLE
b.PLUS TABLE
c.NEW TABLE
d.ADD TABLE
136
17. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych.
b.zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B.
c.wiele rekordów z tabeli A zduplikuje się w tabeli B.
d.tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B.
137
18. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów według roku urodzenia, należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie where rok_urodzenia = 1994
b.SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie group by rok_urodzenia
c.SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by rok_urodzenia
d.SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by nazwisko
138
19. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.parametrycznej.
b.funkcjonalnej.
c.wybierającej.
d.krzyżowej.
139
20. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadanie_kompletne do tabeli zadania?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.CREATE INDEX zadania ADD COLUMN zadanie_kompletne int
b.ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadanie_kompletne int
c.INSERT INTO zadania VALUES zadanie_kompletne
d.ADD COLUMN zadanie_kompletne WITH zadania
140
21. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access.
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.Ustalenie zabezpieczeń na poziomie użytkownika oraz sesji.
b.Funkcje anonimowe oraz ustalenie hasła otwarcia bazy danych.
c.Zaszyfrowanie pliku bazy danych oraz SMSy z kodem autoryzującym.
d.Ustalenie hasła do otwarcia bazy danych oraz zabezpieczeń na poziomie użytkownika.
141
22. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.usunięcie danych z tabeli.
b.modyfikowanie danych w tabeli.
c.odczyt danych z tabeli.
d.tworzenie tabeli.
142
23. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.centralnego subskrybenta.
b.centralnego wydawcy.
c.równorzędnym.
d.rozproszonym.
143
24. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsoft Access należy skorzystać
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.z kwerendy aktualizującej.
b.z więzów integralności.
c.z defragmentacji bazy.
d.z archiwizacji bazy.
144
25. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.REGENERATE TABLE tbl_name
b.OPTIMIZE TABLE tbl_name
c.ANALYZE TABLE tbl_name
d.REPAIR TABLE tbl_name
145
26. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.znaku.
b.liczby całkowitej.
c.wartości logicznej.
d.liczby rzeczywistej.
146
27. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych.
b.tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych.
c.struktury 50 elementów o składowych tablicowych.
d.struktury 50 elementów o składowych tablicowych.
147
28. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.tylko na początku skryptu.
b.w momencie pierwszego użycia zmiennej.
c.tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę.
d.zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
148
29. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.break
b.echo
c.type
d.exit
149
30. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.od 10 do 1
b.od 10 do 2
c.od 1 do 10
d.od 2 do 10
150
31. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.function licz($a) { echo $a/2; }
b.function licz($a) { echo $a*$a/2; }
c.function licz($a) { return $a/2; }
d.function licz($a) { return $a*$a/2; }
151
32. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.skompilowany po stronie klienta.
b.skompilowany po stronie serwera.
c.zinterpretowany po stronie klienta.
d.zinterpretowany po stronie serwera.
152
33. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.wynik dzielenia liczby przez 2 jest równy 0.
b.jest ona liczbą pierwszą.
c.jest ona parzysta.
d.jest ona dodatnia.
153
34. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.onKeyDown
b.onDblClick
c.onLoad
d.onClick
154
35. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.Usunięcie akapitu ze strony.
b.Dodanie akapitu na koniec strony.
c.Dodanie akapitu na początku strony.
d.Wyświetlenie okna dialogowego z napisem akapit.
155
36. W skład typowego Framework'a wchodzą
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.domena i obsługa błędów.
b.obsługa formularzy i wbudowany serwer.
c.mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji, oraz certyfikat http.
d.zarządzanie komunikacją z bazą danych, mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji.
156
37. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.ustawienia hasła do bazy danych.
b.pobrania danych z bazy danych.
c.zabezpieczenia bazy danych.
d.połączenia z bazą danych.
157
38. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a. .htaccess
b.htaccess.cnf
c. .configuration
d.configuration.php
158
39. Certyfikat SSL jest stosowany do
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie.
b.zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie.
c.zidentyfikowania właściciela witryny.
d.deszyfracji transmitowanych danych.
159
40. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.cyklometrycznych.
b.abstrakcyjnych.
c.mieszających.
d.klucza.
160