wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt formatowania, pogrubiony pochylony lub w górnym indeksie należy zapisać kod
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.<i>pogrubiony <b>pochylony lub w </i><sup>górnym indeksie</sup>
b.<i>pogrubiony </i><b>pochylony </b>lub w <sub>górnym indeksie</sub>
c.<b>pogrubiony </b><i>pochylony</i> lub w <sup>górnym indeksie</sup>
d.<b>pogrubiony <i>pochylony</i></b> lub w <sup>górnym indeksie</sup>
241
2. W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tego tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.<hr>
b.<span>
c.<table>
d.<section>
242
3. Który z zapisów znacznika <meta> jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.<meta background = blue>
b.<meta name = "!DOCTYPE">
c.<meta title = "Strona dla hobbystów">
d.<meta name = "description" content = "Masz jakieś hobby? To jest strona dla Ciebie!">
243
4. Który z wymienionych znaczników należy do części <head> dokumentu HTML?
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.<img>
b.<title>
c.<span>
d.<section>
244
5. W języku CSS zapis h2 {background-color: green;} sprawi, że koloru zielonego będzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.tło całej strony.
b.czcionka nagłówka drugiego stopnia.
c.tło tekstu nagłówka drugiego stopnia.
d.czcionka każdego agłówka na stronie.
245
6. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować atrybut
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.text-align
b.text-indent
c.text-transform
d.text-decoration
246
7. W języku CSS zapis a[target="_blank"] {color:yellow;} sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.tekstu paragrafu.
b.każdego odnośnika.
c.odnośników, które otwierają się w osobnej karcie.
d.odnośników, które otwierają się w tej samej karcie.
247
8. W języku CSS zapis p::first-line {font-size: 150%;} użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, że
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała mniejszą czcionkę niż następne linie.
b.pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała większą czcionkę niż następne linie.
c.pierwszy paragraf na stronie będzie w całości miał powiększoną czcionkę.
d.całość tekstu paragrafu będzie powiększona o 150%.
248
9. Który znacznik, lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.<header>, <footer>
b.<i>, <b>, <u>
c.<section>
d.<div>
249
10. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.<h1>Lokomotywa</h1> <p>Stoi na <big>stacji lokomotywa ...</p>
b.<h1>Lokomotywa</h1> <p>Stoi na <big>stacji</big> lokomotywa ...</p>
c.<h1>Lokomotywa</p><p>Stoi na <big>stacji</big> lokomotywa ...</p>
d.<p><small>Lokomotywa</small></p> <p>Stoi na <big>stacji<big> lokomotywa ...</p>
250
11. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.rgb(17,FE,7)
b.rgb(11,127,7)
c.rgb(17,255,7)
d.rgb(17,254,7)
251
12. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.Podczas przekształcania polegającego na skalowaniu, skalowany obraz nie zmienia jakości.
b.Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych.
c.Grafika rastrowa nie jest zapisywana w formacie WMF (ang. Windows Metafile Format - format metaplików Windows).
d.Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.
252
13. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.JPG
b.PNG
c.BMP
d.SVG
253
14. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.echa.
b.obwiedni.
c.wyciszenia.
d.usuwania szumów.
254
15. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się przynajmniej w zakresie
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.16 - 19 fps
b.20 - 23 fps
c.24 - 30 fps
d.31 - 36 fps
255
16. W poleceniu CREATE TABLE języka SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.UNIQUE
b.MAIN KEY
c.PRIMARY KEY
d.IDENTITY FIELD
256
17. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefony właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.SELECT psy FROM rok_szczepienia < 2015;
b.SELECT imie, rasa FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015;
c.SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia < 2015;
d.SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015;
257
18. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem obcym id tabeli rezyserzy.
b.klucz podstawowy id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy.
c.klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy.
d.klucz podstawowy id tabeli filmy z kluczem obcym rezyserzy_id tabeli rezyserzy.
258
19. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.SELECT
b.UPDATE
c.INSERT INTO
d.CHECK TABLE
259
20. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rośliny
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.UPDATE rosliny ADD miesiacSiewu int;
b.CREATE TABLE rosliny {miesiacSiewu int};
c.ALTER TABLE rosliny ADD miesiacSiewu int;
d.INSERT INTO rosliny Values (miesiacSiewu int);
260
21. Polecenie serwera MySQL postaci REVOKE DELETE, UPDATE ON pracownicy FROM 'tKowal'@'localhost' sprawi, że użytkownikowi tKowal zostaną
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.przydzielone prawa do usuwania i aktualizowania danych w tabeli pracownicy.
b.odebrane prawa usuwania i modyfikowania danych w tabeli pracownicy.
c.odebrane prawa usuwania i dodawania rekordów w tabeli pracownicy.
d.przydzielone prawa wszelkiej zmiany struktury tabeli pracownicy.
261
22. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.monitorowanie serwera.
b.wszystkie operacje na bazach danych.
c.tworzenie użytkowników serwera i ustawianie im haseł.
d.wszystkie operacje na bazach danych i użytkownikach serwera.
262
23. W bazie danych wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika adam GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci To adam REVOKE SELECT, INSERT, UPDATE ON klienci FROM adam
Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.usunięcia tabeli lub jej rekordów.
b.aktualizowania danych i przeglądania tabeli klienci.
c.tworzenia tabeli klienci i aktualizowania w niej danych.
d.przeglądania tabeli klienci i wstawiania do niej rekordów.
263
24. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.pole klucza obcego nie może być puste.
b.pole klucza podstawowego nie może być puste.
c.pole klucza podstawowego musi posiadać utworzony indeks.
d.w relacji 1..n pole klucza obcego jest połączone z polem klucza obcego innej tabeli.
264
25. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.FIX TABLE
b.CHECK TABLE
c.REPAIR TABLE
d.RESOLVE TABLE
265
26. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parse Float(a); zmienna x będzie typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.NaN
b.napisowego.
c.zmiennoprzecinkowego.
d.liczbowego, całkowitego.
266
27. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.<php ..................................... />
b.<?php ................................ ?>
c.<php> ....................... </php>
d.<?php> .......................... <php?>
267
28. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.0
b.5
c.6
d.10
268
29. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.funkcję parseFloat zamiast parseInt na zmiennej liczbowej.
b.działanie arytmetyczne, a zawartość zmiennej była napisem.
c.działanie arytmetyczne na dwóch zmiennych liczbowych dodatnich.
d.funkcję sprawdzaącą długość napisu, a zawartość zmiennej była liczbą.
269
30. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy wartość zmiennej a jest z przedziału (0,100), natomiast wartość zmiennej b jest większa od zera. Warunek taki jest prawidłowo zapisany w następujący sposób
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.if (a > 0 || a < 100 || b < 0 )
b.if (a > 0 && a < 100 && b > 0 )
c.if (a > 0 || a < 100 && b > 0 )
d.if (a > 0 && a < 100 || b < 0 )
270
31. Dla dowolnego a z przedziału (0,99) zadaniem funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.zwrócenie liczb z przedziału a .. 99
b.wypisanie liczb z przedziału a .. 99 i zwrócenie wartości 100
c.wypisanie wartości zmiennej a oraz zwrócenie wartości zmiennej n
d.wypisanie liczb z przedziału a .. 100 i zwrócenie wartości zmiennej n
271
32. Zapis w języku JavaScript var napis1= new napisy(); ma za zadanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.utworzenie nowej klasy napis1.
b.wywołanie metody obiektu napisy.
c.utworzenie obiektu napis1 klasy napisy.
d.zadeklarowanie zmiennej napis1 i wywołanie funkcji, której argumentem jest napis1.
272
33. Aby wykonać kod zapisany językiem PHP wystarczy, że w systemie zainstalowano
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.przeglądarkę internetową.
b.serwer WWW z interpreterem PHP
c.serwer WWW z serwerem MySQL
d.serwer WWW, parser PHP oraz serwer MySQL
273
34. Pętla zapisana w języku PHP wstawi do tablicy liczby
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
b.0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
c.0,10,20,30,40,50,60,70,80,90
d.10,20,30,40,50,60,70,80,90,100
274
35. Wymaganiem aplikacji internetowej jest, aby ta była wykonywana po stronie klienta. W którym języku należy zaimplementować tę aplikację?
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.Perl
b.PHP
c.Python
d.JavaScript
275
36. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_num_rows() jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.ponumerować rekordy w bazie danych.
b.zwrócić kolejny rekord z wynikami zapytania.
c.zwrócić liczbę wierszy znajdujących się w wyniku zapytania.
d.zwrócić rekord, którego numer podany został w parametrze funkcji.
276
37. Jaka treść komunikatu powinna być wstawiona w przedstawionym kodzie PHP zamiast znaków zapytania?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Wybrana baza nie istnieje.
b.Błąd połączenia z serwerem SQL.
c.Pomyślnie dodano rekord do bazy.
d.Błąd przetwarzania zapytania SQL.
277
38. Testy aplikacji internetowej mające za zadanie sprawdzenie skalowalności aplikacji i bazy danych oraz architektury serwera i konfiguracji noszą nazwę testów
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.kompatybilności.
b.bezpieczeństwa.
c.funkcjonalności.
d.użyteczności.
278
39. Aby prawidłowo udokumentować linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz x = Math.max(a,b,c); //
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.nieprawidłowe dane.
b.wybór losowej wartości ze zmiennych a, b i c
c.w zmiennej x minimalna wartość ze zmiennych a, b, c
d.w zmiennej x maksymalna wartość ze zmiennych a, b, c
279
40. Aby stronę WWW można było przesłać do przeglądarki internetowej w postaci zaszyfrowanej, należy użyć protokołu
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.HTTPS
b.HTTP
c.SFTP
d.SSH
280