wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Która z zasad tworzenia części <head> języka HTML jest poprawna?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.W części <head> zawiera się część <body>
b.W części <head> mogą wystąpić znaczniki <meta>, <title>, <link>
c.W części <head>można definiować szablon strony znacznikami <div>
d.W części <head> nie można umieszczać kodu CSS, a jedynie odwołanie do pliku CSS.
361
2. W języku HTML znacznik <strong> tekst</strong> będzie wyświetlany w ten sam sposób przez przeglądarkę co znacznik
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.<b>tekst</b>
b.<h1>tekst</h1>
c.<big>tekst</big>
d.<sub>tekst</sub>
362
3. Aby strona WWW była responsywna, należy między innymi definiować
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.jedynie znane czcionki, np. Arial.
b.rozmiary obrazów w procentach.
c.rozmiary obrazów wyłącznie w pikselach.
d.rozkład strony wyłącznie za pomocą tabel.
363
4. W języku HTML, aby zapisać sekcję cytatu, która może zawierać kilka paragrafów tak, by przeglądarka dodała wspólne wcięcie, należy zastosować znacznik
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.<q>
b.<indent>
c.<blockq>
d.<blockquote>
364
5. W języku CSS wartości: underline, overline, blink przyjmują atrybut
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.text-style
b.font-style
c.font-weight
d.text-decoration
365
6. W przedstawionej definicji stylu CSS, powtarzanie dotyczy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.tła każdego ze znaczników akapitu.
b.rysunku umieszczonego znacznikiem img.
c.rysunku umieszczonego w tle strony w pionie.
d.rysunku umieszczonego w tle strony w poziomie.
366
7. W języku CSS zdefiniowano styl. Sformatowana stylem sekcja będzie zawierała obramowanie o szerokości
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.2 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania.
b.20 px oraz marginesy wewnątrz tego obramowania.
c.2 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania.
d.20 px oraz marginesy na zewnątrz tego obramowania.
367
8. Strona HTML definiuje akapit oraz rysunek. Aby rysunek został umieszczony przez przeglądarkę w tej samej linii co akapit po jego lewej stronie, należy w stylu CSS rysunku zawrzeć własność
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.float: left;
b.align: left;
c.style: left;
d.alt: left;
368
9. W języku CSS określono formatowanie znacznika h1 według wzoru. Zakładając, że żadne inne formatowanie nie jest dodane do znacznika h1, wskaż sposób formatowania tego znacznika:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.
b.
c.
d.
369
10. Aby przygotować szablon strony z trzema kolumnami ustawionymi obok siebie, można posłużyć się stylem CSS
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a. .kolumny{ float: left; width: 33%; }
b. .kolumny{ float: right; height: 33%; }
c. .kolumny{ clear: both; height: 33%; }
d. .kolumny{ float: left; width: 40%;}
370
11. Przedstawiono fragment kodu HTML, który nie waliduje się poprawnie. Błąd walidacji tego fragmentu kodu będzie dotyczył
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.braku cudzysłowu.
b.niedomknięcia znacznika br.
c.niedomknięcia znacznika img.
d.powtórzenia nazwy pliku graficznego.
371
12. Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.CIE
b.HSV
c.CMY
d.CMYK
372
13. Rozmycie Gaussa, wygładzanie, szum RGB są funkcjami programu do obróbki
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.grafiki rastrowej.
b.grafiki wektorowej.
c.ścieżki dźwiękowej.
d.dźwięku w formacie MIDI.
373
14. Aby edytować nakładające się na siebie pojedyncze fragmenty obrazu, pozostawiając pozostałe elementy niezmienione, należy zastosować
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.warstwy.
b.histogram.
c.kanał alfa.
d.kadrowanie.
374
15. W języku SQL wykorzystywanym przez bazę danych MySQL atrybut UNIQUE polecenia CREATE TABLE
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.wymusza unikatowe nazwy pól tabeli.
b.blokuje możliwość wpisania wartości NULL.
c.jest stosowany tyko w przypadku pól liczbowych.
d.jest stosowany, jeśli wartości w kolumnie nie mogą się powtarzać.
375
16. Funkcja agregująca MIN języka SQL ma za zadanie policzyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.liczbę wierszy zwróconych kwerendą.
b.wartość minimalną kolumny zwróconej kwerendą.
c.długość znaków w zwróconych kwerendą rekordach.
d.średnią wartości różnych pól rekordu zwróconego zapytaniem.
376
17. Dana jest tabela o nazwie wycieczki z polami nazwa, cena, miejsca (jako liczba wolnych miejsc). Aby dla dowolnego zbioru danych tabeli wyświetlić jedynie nazwy tych wycieczek, dla których cena jest niższa niż 2000 złotych i mają przynajmniej cztery wolne miejsca, należy posłużyć się zapytaniem
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena<2000 AND miejsca>3;
b.SELECT nazwa FROM wycieczki WHERE cena<2000 OR miejsca>4;
c.SELECT * FROM wycieczki WHERE cena<2000 AND miejsca>4;
d.SELECT * FROM wycieczki WHERE cena<2000 OR miejsca>3;
377
18. Dana jest tabela o nazwie przedmioty z polami ocena i uczenID. Aby policzyć średnią ocen ucznia o ID równym 7, należy posłużyć się zapytaniem
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.AVG SELECT ocena FROM przedmioty WHERE uczenID=7;
b.SELECT AVG(ocena) FROM przedmioty WHERE uczenID=7;
c.COUNT SELECT ocena FROM przedmioty WHERE uczenID=7;
d.SELECT COUNT(ocena) FROM przedmioty WHERE uczenID=7;
378
19. Tabela o nazwie naprawy zawiera pola klient, czyNaprawione. Aby usunąć te rekordy, których pole czyNaprawione jest prawdą, należy posłużyć się poleceniem
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.DELETE FROM naprawy;
b.DELETE naprawy WHERE czyNaprawione= TRUE;
c.DELETE FROM naprawy WHERE czyNaprawione= TRUE;
d.DELETE klient FROM naprawy WHERE czyNaprawione= TRUE;
379
20. Formularz nadrzędny wykorzystywany do nawigacji w bazie danych pomiędzy dostępnymi w systemie formularzami, kwerendami jest nazywany formularzem
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.głównym.
b.sterującym.
c.pierwotnym.
d.zagnieżdżonym.
380
21. W bazie danych sklepu komputerowego istnieje tabela komputery. Aby zdefiniować raport wyświetlający dla dowolnego zbioru danych tabeli, jedynie pola tabeli dla komputerów, w których jest nie mniej niż 8 GB pamięci, a procesor to Intel, można posłużyć się kwerendą
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.SELECT * FROM komputery WHERE procesor= 'Intel' OR pamiec<8;
b.SELECT * FROM komputery WHERE procesor= 'Intel' OR pamiec>=8;
c.SELECT * FROM komputery WHERE procesor= 'Intel' AND pamiec<8;
d.SELECT * FROM komputery WHERE procesor= 'Intel' AND pamiec>=8;
381
22. Za pomocą polecenia ALTER TABLE można
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.zmienić wartości rekordów.
b.zmienić strukturę tabeli.
c.usunąć rekord.
d.usunąć tabelę.
382
23. W języku SQL, wykorzystywanym przez bazę danych MySQL w tabeli samochody, aby nadać wartość równą 0 dla kolumny przebieg, należy posłużyć się kwerendą
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.UPDATE samochody SET przebieg=0;
b.UPDATE przebieg SET 0 FROM samochody;
c.UPDATE przebieg SET 0 TABLE samochody;
d.UPDATE samochody SET przebieg VALUE 0;
383
24. Przedstawione polecenie SQL, użytkownikowi adam@localhost nadaje prawa
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.zarządzania strukturą tabeli klienci.
b.manipulowania danymi w tabeli klienci.
c.zarządzania strukturą bazy danych klienci.
d.manipulowania danymi bazy danych klienci.
384
25. W języku JavaScript przedstawiona definicja jest definicją
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.klasy.
b.tablicy.
c.obiektu.
d.kolekcji.
385
26. Dla każdej iteracji pętli wartość bieżącego elementu tablicy jest przypisywana do zmiennej, a wskaźnik tablicy jest przesuwany o jeden, aż do ostatniego elementu tablicy. Zdanie to jest prawdziwe dla instrukcji
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.for
b.next
c.while
d.foreach
386
27. Wskaż zapisany w języku JavaScript warunek, który ma sprawdzić spełnienie przynajmniej jednego z przypadków:
1) dowolna naturalna liczba a jest trzycyfrowa
2) dowolna całkowita liczba b jest ujemna
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a. ((a>99)||(a<1000))||(b<0)
b. ((a>99)&&(a<1000))||(b<0)
c. ((a>99)||(a<1000))&&(b<0)
d. ((a>99)&&(a<1000))&&(b<0)
387
28. Którą czynność gwarantującą poprawne wykonanie przedstawionego kodu JavaScript, należy wykonać przed pętlą?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.Zadeklarować zmienną i
b.Zainicjować zmienną text
c.Sprawdzić rozmiar tabeli tab
d.Sprawdzić czy text jest typu znakowego.
388
29. Hermetyzacja to zasada programowania obiektowego mówiąca o tym, że
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.klasy/obiekty mogą współdzielić ze sobą funkcjonalność.
b.pola i metody wykorzystywane tylko przez daną klasę/obiekt są ograniczane zasięgiem private lub protected.
c.klasy/obiekty mogą mieć zdefiniowane metody wirtualne, które są implementowane w pochodnych klasach/obiektach.
d.typy pól w klasach/obiektach mogą być dynamicznie zmieniane w zależności od danych im przypisywanych.
389
30. Przedstawiono fragment JavaScript. Po jego wykonaniu zmienna str2 będzie przechowywać
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.vaSc
b.avaS
c.vaScri
d.avaScr
390
31. Który ze sposobów wypisania tekstu nie jest zdefiniowany w języku JavaScript?
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.Własność innerHTML
b.Metoda window.alert()
c.Funkcja MessageBox()
d.Metoda document.write()
391
32. Funkcja JavaScript powinna być wywoływana za każdym razem, gdy użytkownik wpisze dowolny znak do pola edycji. Którego zdarzenia należy użyć?
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.onload
b.onclick
c.onkeydown
d.onmouseout
392
33. Która z wymienionych funkcji zapisanych językiem PHP zwraca sumę połowy a i połowy b
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.function licz($a,$b){return $a/2+$b; }
b.function licz($a,$b){return 2/$a+2/$b; }
c.function licz($a,$b){return $a/2+$b/2; }
d.function licz($a,$b){return ($a/2+$b)/2; }
393
34. W języku JavaScript zapisano definicję obiektu. Aby odwołać się do własności nazwisko należy zapisać
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.osoba[1]
b.osoba[2]
c.osoba.nazwisko
d.osoba::nazwisko
394
35. W języku PHP zapisano fragment kodu. Plik cookie stworzony tym poleceniem
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.zostanie usunięty po jednym dniu od jego utworzenia.
b.będzie przechowywany na serwerze przez jeden dzień.
c.zostanie usunięty po jednej godzinie od jego utworzenia.
d.będzie przechowywany na serwerze przez jedną godzinę.
395
36. W języku PHP zapisano fragment kodu. Po zakończeniu pętli zmienna a przyjmie wartość
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.0
b.2
c.10
d.20
396
37. W języku JavaScript, aby zmienić wartość atrybutu znacznika HTML, po uzyskaniu obiektu za pomocą metody getElementById należy skorzystać z
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.pola innerHTML.
b.metody getAttribute.
c.metody setAttribute.
d.pola attribute i podać nazwę atrybutu.
397
38. W języku JavaScript zapisano kod, którego wynikiem działania jest
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.wyświetlenie okna z pustym polem edycyjnym.
b.bezpośrednie wpisanie do zmiennej osoba wartości "Adam".
c.pobranie z formularza wyświetlonego na stronie HTML imienia "Adam".
d.wyświetlenie okna z polem edycyjnym, w którym jest wpisany domyślny tekst "Adam".
398
39. W języku PHP zapisano fragment kodu działającego na bazie MySQL. Jego zadaniem jest wypisanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.ulicy i miasta z pierwszego zwróconego rekordu.
b.ulicy i miasta ze wszystkich zwróconych rekordów.
c.miasta i kodu pocztowego z pierwszego zwróconego rekordu.
d.miasta i kodu pocztowego ze wszystkich zwróconych rekordów.
399
40. Który sposób komentowania jednoliniowego jest dozwolony w języku JavaScript?
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a. !
b. #
c. //
d. <!
400