wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.<a href='mailto:adres'>tekst</a>
b.<a href='http://:adres'>tekst</a>
c.<a href=“http://adres“>tekst<\a>
d.<a href="mailto:adres">tekst</a>
41
2. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.wypunktowaną.
b.numerowaną.
c.odnośników.
d.skrótów.
42
3. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisanego w języku HTML
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.
b.
c.
d.
43
4. W znaczniku <meta ...> (w części <meta ...>) strony WWW nie umieszcza się informacji dotyczących
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.autora.
b.kodowania.
c.typu dokumentu.
d.automatycznego odświeżania.
44
5. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu Strona?
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.<link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/default.css" />
b.<link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:/style/default.css" />
c.<link rel="stylesheet" type="text/css" href="...styledefault.css" />
d.<link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:style/default.css" />
45
6. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.Jest to styl lokalny.
b.Zdefiniowano dwie klasy.
c.Akapit będzie transponowany na małe litery.
d.Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów.
46
7. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza żółty
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.#FF00FF
b.#00FFFF
c.#FFFF00
d.#F0F0F0
47
8. Który z formatów nie pozwala na zapis plików animowanych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.GIF
b.ACE
c.SWF
d.SVG
48
9. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.GIF
b.RAW
c.BMP
d.JPEG
49
10. Proces walidacji strony internetowej to
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.zespół działań mających na celu zwiększenie oglądalności.
b.sprawdzenie jej w celu wyeliminowania błędów.
c.publikowanie w sieci.
d.promocja strony.
50
11. Które oprogramowanie nie jest systemem zarządzania treścią (CMS)?
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.Joomla
b.Apache
c.Mambo
d.WordPress
51
12. Który z formatów zapewnia największą redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.WAV
b.PCM
c.MP3
d.CD-Audio
52
13. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja.
b.Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel.
c.Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja.
d.Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji.
53
14. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3.
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.Jeden do jednego.
b.Wiele do jednego.
c.Jeden do wielu.
d.Wiele do wielu.
54
15. Które z pól są umieszczone w formularzu?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.Textarea, Option, Input(Checkbox), Input(Checkbox), Input(Submit), Input(Reset)
b.Input(Text), Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Submit), Input(Reset)
c.Textarea, Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Reset), Input(Submit)
d. Input(Text), Input(Checkbox), Select, Select, Input(Submit), Input(Reset)
55
16. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.Tagi inteligentne.
b.Wartość domyślną.
c.Maskę wprowadzania.
d.Regułę sprawdzania poprawności.
56
17. Które ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.LIKE
b.DISTINCT
c.ORDER BY
d.GROUP BY
57
18. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.Tabela o nazwie dane posiada trzy kolumny liczb całkowitych.
b.Tabela o nazwie dane posiada jedną kolumnę liczb całkowitych.
c.Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzyelementowe tablice.
d.Kolumny tabeli dane nazywają się: kolumna1, kolumna2, kolumna3.
58
19. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.nadawanie uprawnień z użyciem zdefiniowanego schematu.
b.odbieranie uprawnień użytkownikowi.
c.usuwanie użytkownika z bazy.
d.nadawanie praw do tabeli.
59
20. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.mysqlcheck
b.mysqldump
c.truncate
d.create
60
21. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.mysqldump -u root -p baza > kopia.sql
b.mysqldump -u root -p baza < kopia.sql
c.mysql -u root -p baza < kopia.sql
d.mysql -u root -p baza > kopia.sql
61
22. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci to pracownik
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.nadaje uprawnienie grupie klienci do tabeli pracownik.
b.odbiera wszystkie uprawnienia pracownikowi do tabeli klienci.
c.skopiuje uprawnienia z grupy klienci na użytkownika pracownik.
d.nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli klienci użytkownikowi pracownik.
62
23. Która z wymienionych funkcji sortowania, wykorzystywana w języku PHP, sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów?
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.sort()
b.rsort()
c.asort()
d.ksort()
63
24. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie "owoce", które przyjmie wartość "jabłko". Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.cookie("owoce", "jabłko", 3600);
b.cookie("jabłko", "owoce", 3600);
c.setcookie("owoce", "jabłko", time()+3600);
d.setcookie("jabłko", "owoce", time()+3600);
64
25. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres na liczby wyłącznie nieujemne.
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.long
b.const
c.short
d.unsigned
65
26. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.logiczny.
b.znakowy.
c.tablicowy.
d.łańcuchowy.
66
27. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt pkt dla zdefiniowanej w ramce klasy Punkt ma postać
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.pkt Punkt;
b.pkt= new Punkt();
c.pkt Punkt();
d.Punkt() pkt;
67
28. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.
b.
c.
d.
68
29. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania nie jest prawdziwe?
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.C++ jest językiem obiektowym.
b.JavaScript jest językiem skryptowym.
c.SQL jest językiem programowania strukturalnego.
d.PHP jest językiem do tworzenia stron w czasie rzeczywistym.
69
30. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.0
b.2
c.3
d.32
70
31. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.Funkcja zwraca wartość.
b.Funkcja nie zwraca wartości.
c.Funkcja posiada dwa parametry.
d.Funkcja odwołuje się do parametrów przez referencję.
71
32. Element zadeklarowany w języku C++ double x*; to
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.parametr formalny typu rzeczywistego.
b.zmienna rzeczywista.
c.zmienna całkowita.
d.wskaźnik.
72
33. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji.
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.Specyfikacja wymagań, analiza wymagań klienta, tworzenie, wdrażanie, testy.
b.Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, testy, wdrażanie.
c.Tworzenie, analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, wdrażanie, testy.
d.Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, wdrażanie, testy.
73
34. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.3
b.4
c.3.5
d.4.05
74
35. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.debugowanie.
b.uruchamianie.
c.kompilowanie.
d.implementowanie.
75
36. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.Pętla wykona się tylko raz.
b.Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy.
c.Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3.
d.Wczytywanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków.
76
37. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.12,4
b.12,5
c.15,4
d.15,5
77
38. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavaScript tworzy się zmienną typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.logicznego.
b.liczbowego.
c.string (ciąg znaków).
d.nieokreślonego (undefined).
78
39. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.db2
b.eclipse
c.framework
d.middleware
79
40. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.kompilowanie.
b.debugowanie.
c.standaryzacja.
d.normalizacja.
80