wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.<em>
b.<sub>
c.<div>
d.<strong>
161
2. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.<dd>
b.<dt>
c.<ol>
d.<ul>
162
3. W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.tylko big i small
b.wyłącznie small, medium, large
c.jedynie small, smaller, large, larger
d.ze zbioru xx-small, x-small, small, medium, large, x-large, xx-large
163
4. W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstępu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.padding-top
b.outline-top
c.border-top
d. local-top
164
5. Funkcja "drzewo kontekstowe" edytora WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.wyświetlenia interaktywnego drzewa struktury HTML dla zawartości statycznej i dynamicznej.
b.definiowania kaskadowych arkuszy stylów dołączonych do witryny.
c.formatowania tekstu przy pomocy dostępnych znaczników.
d.tworzenia szablonu strony intenetowej.
165
6. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.w pikselach.
b.w procentach.
c.w milimetrach.
d.tylko znacznikami big i small.
166
7. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.pomiędzy znacznikami <body> ... </body>
b.w części nagłówkowej witryny.
c.pomiędzy znacznikami paragrafu.
d.w stopce witryny internetowej.
167
8. Prawidłowy, zgodny ze standardem języka HTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.</br>
b.<br/>
c.</ br/>
d.<br> </br>
168
9. Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.skorzystanie z walidatora języka HTML.
b.skorzystanie z emulatora przeglądarek internetowych np. Browser Sandbox.
c.zainstalowanie na kilku komputerach różnych przeglądarek i testowanie witryny.
d.testowanie witryny w programie Internet Explorer, zakładając kompatybilność innych przeglądarek.
169
10. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.Bugzilla
b.Go!Zilla
c.FileZilla
d.CloneZilla
170
11. Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255,128,16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a. #008010
b. #ff0f10
c. #ff8010
d. #ff8011
171
12. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.jest to grafika wektorowa.
b.jest to obraz stereoskopowy.
c.jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji.
d.jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji.
172
13. Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efekt
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.wyciszenia.
b.normalizacji.
c.podbicia basów.
d.usuwania szumów.
173
14. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.usunąć istniejący obiekt.
b.zmienić parametry obiektu.
c.zaktualizować dane obiektu.
d.dodać nowy obiekt.
174
15. Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko,klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN 'M%';
b.SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE 'M%';
c.SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko='M%';
d.SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN 'M%';
175
16. Baza danych zawiera tabelę artykuły z polami: nazwa, typ, producent, cena. Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1000 PLN i 1500 PLN, należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.SELECT nazwa FROM artykuły WHERE typ='pralka' AND cena FROM 1000 TO 1500;
b.SELECT nazwa FROM artykuły WHERE typ='pralka' OR cena BETWEEN 1000 OR 1500;
c.SELECT nazwa FROM artykuły WHERE typ='pralka' OR cena BETWEEN 1000 AND 1500;
d.SELECT nazwa FROM artykuły WHERE typ='pralka' AND cena BETWEEN 1000 AND 1500;
176
17. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.musi być unikalna.
b.jest zawsze typu numerycznego
c.służy do szyfrowania zawartości tabeli.
d.może przyjmować wartość pustą (NULL).
177
18. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie "wiele", należy zdefiniować
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.klucz obcy wskazujący na klucz obcy tabeli po stronie "jeden".
b.klucz sztuczny odnoszący się do kluczy podstawowych obu tabel.
c.klucz obcy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie "jeden".
d.klucz podstawowy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie "jeden".
178
19. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.raport.
b.kwerenda.
c.formularz.
d.makropolecenie.
179
20. Aby uprościć wprowadzanie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.kwerendę SELECT.
b.formularz.
c.raport.
d.filtr.
180
21. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę szkoła z polami: imie, nazwisko, klasa. Wszyscy uczniowie klas 1 - 5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.SELECT szkola FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa>=1 AND klasa<=5;
b.SELECT nazwisko, imie FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa <5;
c.UPDATE szkola SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>=1 AND klasa<=5;
d.UPDATE nazwisko, imie SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa <5;
181
22. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.dziedziczyć uprawnienia.
b.modyfikować role i konta użytkowników
c.wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej.
d.wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawianie lub modyfikowanie danych.
182
23. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.możliwość udostępniania bazy danych.
b.prawa dostępu do serwera bazy danych
c.poprawność składni zapytań.
d.spójność bazy.
183
24. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.odtworzenia bazy danych z kopii bezpieczeństwa
b.odświeżenia bazy danych z kontrolą więzów integralności.
c.przebudowania bazy danych w oparciu o buforowane dane.
d.usunięcia bazy danych z serwera centralnego subskrybenta.
184
25. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.logiczne.
b.nieliczbowe.
c.tylko całkowite.
d.zmiennoprzecinkowe.
185
26. Dany jest fragment kodu PHP z zadeklarowaną zmienną typu tablicowego. W wyniku wykonania kodu zostanie wypisane imię
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.Anna
b.Tomasz
c.Krzysztof
d.Aleksandra
186
27. Przedstawiony kod języka PHP
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.jest błędny, nieznany operator =>
b.definiuje tablicę z trzema wartościami.
c.definiuje tablicę z sześcioma wartościami.
d.jest błędny, indeksami tablicy mogą być tylko liczby całkowite.
187
28. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a. #imie
b. imie2
c. imię2
d. imię%
188
29. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać (patrz ramka): Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.najmniejszej.
b.największej.
c.nieparzystej.
d.parzystej.
189
30. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać (patrz ramka). Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
b.0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
c.0, 4, 8, 12, 16, 20
d.0, 4, 8, 12, 16
190
31. Funkcja zapisana w języku PHP ma postać (patrz ramka). Jej zadaniem jest
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.wypisanie liczby parzystej.
b.wypisanie liczby nieparzystej.
c.zwrócenie wartości 1, gdy liczba jest parzysta.
d.zwrócenie wartości 0, gdy liczba jest parzysta.
191
32. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.debugowania.
b.kompilowania.
c.interpretowania.
d.zamiany na kod maszynowy.
192
33. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.jest wykonywany po stronie klienta.
b.jest wykonywany po stronie serwera.
c.może być uruchomiony bez obsługi serwera WWW.
d.jest przetwarzany na tych samych zasadach co JavaScript.
193
34. Fragment kodu w języku PHP ma następującą postać (patrz ramka). Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.największego elementu tablicy.
b.najmniejszego elementu tablicy.
c.elementu tablicy, który jest równy wartości $tab[0].
d.tych elementów, które są większe od zmiennej $liczba.
194
35. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać (patrz ramka). Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie "dodaj" , należy w wykropkowane miejsce wstawić
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.<button onselect="return dodaj()">dodaj</button>
b.<button onselect="return dodaj()">oblicz</button>
c.<button onclick="return obliczj()">dodaj</button>
d.<button onclick="return dodaj()">dodaj</button>
195
36. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.<!--
b.<?
c.//
d.#
196
37. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia się z bazą
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.mySQL
b.MS SQL
c.PostgreSQL
d.MS ACCESS
197
38. Aby zamieścić aplikację PHP w Internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą protokołu
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.FTP
b.HTTP
c.SMTP
d.NNTP
198
39. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.obiektów DOM.
b.łączenia z bazą.
c.formularzy.
d.cookie.
199
40. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.danym kontaktowym na stronie.
b.kluczom prywatnym.
c.certyfikatowi SSL.
d.danym whois.
200