wersja premium

Test egzaminacyjny E14

Teoretyczny egzamin zawodowy składajacy się z 40 pytań. Czas maksymalny przeznaczony na wypełnienie testu do 60 minut. Powodzenia!

Czas pozostały do zakończenia egzaminu:

1. W języku HTML, aby uzyskać efekt taki jak na przykładzie, należy zastosować konstrukcję
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 1
a.<p><big>Duży tekst</p>zwykły tekst
b.<p><strike>Duży tekst zwykły tekst</p>
c.<p><big>Duży tekst</big>zwykły tekst</p>
d.<p><strike>Duży tekst</strike>zwykły tekst</p>
281
2. Zapis znacznika HTML w postaci <a href="#hobby">przejdź</a>"
Odpowiedź na pytanie o numerze 2
a.jest niepoprawny, w atrybucie href należy podać adres URL.
b.jest niepoprawny, zastosowano błędnie znak "#" w atrybucie href.
c.jest poprawny, po wybraniu odnośnika otworzy się strona internetowa o adresie "hobby".
d.jest poprawny, po wybraniu odnośnika aktualna strona zostanie przewinięta do elementu o nazwie "hobby".
282
3. W części nagłówkowej kodu HTML zapisano <title>Strona miłośników psów</title> Zapisany tekst zostanie wyświetlony
Odpowiedź na pytanie o numerze 3
a.na pasku tytułu przeglądarki.
b.w treści strony, na banerze strony.
c.w polu adresu, za wpisanym adresem URL.
d.w treści strony, w pierwszym wyświetlonym nagłówku.
283
4. Przeglądarka internetowa wyświetliła stronę w następujący sposób. Wskaż kod HTML, który poprawnie definiuje przedstawioną hierarchiczną strukturę tekstu:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 4
a.<h1>Rozdział 1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.1<p>tekst<h2>Podrozdział 1.2
b.<ul><li>Rozdział 1<li>tekst<li>Podrozdział 1.1<li>tekst<li>Podrozdział 1.2</ul>
c.<big>Rozdział 1</big>tekst<big>Podrozdział 1.1</big>tekst<big>Podrozdział 1.2</big>
d.<h1>Rozdział 1</h1><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.1</h2><p>tekst</p><h2>Podrozdział 1.2</h2>
284
5. W języku CSS zapis w postaci: p{background-image: url("rysunek.jpg")} sprawi, że rysunek.png będzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 5
a.tłem całej strony.
b.tłem każdego paragrafu.
c.wyświetlony obok każdego paragrafu.
d.wyświetlony, jeśli w kodzie zostanie zastosowany znacznik img.
285
6. W języku CSS, aby zdefiniować niestandardowe odstępy między wyrazami, stosuje się właściwość
Odpowiedź na pytanie o numerze 6
a.line-spacing
b.white-space
c.word-spacing
d.letter-space
286
7. W języku CSS zdefiniowano formatowanie p > i {color: blue} oznacza to, że kolorem niebieskim zostanie zapisany
Odpowiedź na pytanie o numerze 7
a.cały tekst paragrafu niezależnie od jego formatowania.
b.pochylony tekst paragrafu.
c.cały tekst nagłówków niezależnie od ich formatowania.
d.pogrubiony tekst paragrafu.
287
8. W języku CSS zapis postaci h1::first-letter{color:red;} sprawi, że koloru czerwonego będzie
Odpowiedź na pytanie o numerze 8
a.pierwsza linia paragrafu.
b.tekst nagłówka pierwszego stopnia.
c.pierwsza litera nagłówka drugiego stopnia.
d.pierwsza litera nagłówka pierwszego stopnia.
288
9. W języku HTML, informacje dotyczące autora, streszczenia i słów kluczowych strony należy umieścić
Odpowiedź na pytanie o numerze 9
a.pomiędzy znacznikami <head> i </head>, w znaczniku <meta>
b.pomiędzy znacznikami <head> i </head>, w znaczniku <style>
c.pomiędzy znacznikami <body> i </body>, w znaczniku <meta>
d.pomiędzy znacznikami <body> i </body>, w znaczniku <html>
289
10. Który z przedstawionych kodów XHTML sformatuje tekst według podanego wzorca?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 10
a.<p>Ala ma <b>kota</b><br/>a <b>kot</b> ma Alę</p>
b.<p>Ala ma <b>kota</i><br/>a <b>kot</b> ma Alę</p>
c.<p>Ala ma <b>kota<br/>a <i>kot</i> ma Alę</p>
d.<p>Ala ma <b>kota</b><br/>a <i>kot</i> ma Alę</p>
290
11. Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość
Odpowiedź na pytanie o numerze 11
a.#FF0F80
b.#FF1008
c.#801008
d.#800F80
291
12. Które ze zdań opisuje grafikę wektorową?
Odpowiedź na pytanie o numerze 12
a.Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym.
b.Może być przechowywana w formacie JPG lub PNG.
c.Jest wykorzystywana do zapisu fotografii cyfrowej.
d.Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych.
292
13. Aby zbadać rozkład ilościowy poszczególnych kolorów zdjęcia, należy użyć
Odpowiedź na pytanie o numerze 13
a.desaturacji.
b.histogramu.
c.balansu kolorów.
d.rozmycia Gaussa.
293
14. W standardzie HDTV jest stosowana rozdzielczość
Odpowiedź na pytanie o numerze 14
a.704x576 px
b.704x576 px
c.1280x1024 px
d.1920x1080 px
294
15. Którą klauzulę powinno się zastosować w poleceniu CREATE TABLE języka SQL, aby dane pole rekordu nie było puste?
Odpowiedź na pytanie o numerze 15
a.NULL
b.CHECK
c.DEFAULT
d.NOT NULL
295
16. Polecenie języka SQL w postaci
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 16
a.zamienia nazwę tabeli miasta na nazwę kod
b.dodaje do tabeli kolumnę o nazwie kod typu text
c.dodaje do tabeli dwie kolumny o nazwach: kod i text
d. w tabeli miasta zamienia nazwę kolumny kod na nazwę text
296
17. W bazie danych hurtowni zdefiniowano tabelę sprzedaż o polach: id, kontrahent, grupa_cenowa, obrot. Aby wyszukać wyłącznie kontrahentów z drugiej grupy cenowej, których obrót jest większy niż 4000 zł, należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 17
a.SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE obrot>4000;
b.SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa=2 OR obrot>4000;
c.SELECT kontrahent FROM sprzedaz WHERE grupa_cenowa=2 AND obrot>4000;
d.SELECT sprzedaz FROM kontrahent WHERE grupa_cenowa=2 AND obrot>4000;
297
18. Dana jest tabela programisci o polach: id, nick, ilosc_kodu, ocena. Pole ilosc_kodu zawiera liczbę linii kodu napisanych przez programistę w danym miesiącu. Aby policzyć sumę linii kodu, który napisali wszyscy programiści, należy użyć polecenia
Odpowiedź na pytanie o numerze 18
a.SELECT SUM(ocena) FROM ilosc_kodu;
b.SELECT SUM(ilosc_kodu) FROM programisci;
c.SELECT COUNT(programisci) FROM ilosc_kodu;
d.SELECT MAX(ilosc_kodu) FROM programisci;
298
19. W instrukcji CREATE TABLE użycie klauzuli PRIMARY KEY przy deklaracji pola tabeli spowoduje, że pole to staje się
Odpowiedź na pytanie o numerze 19
a.kluczem obcym.
b.indeksem klucza.
c.indeksem unikalnym.
d.kluczem podstawowym.
299
20. Baza danych księgarni zawiera tabelę książki z podanymi: id, idAutor, tytul, ileSprzedanych oraz tabelę autorzy z polami: id, imie, nazwisko. Aby stworzyć raport sprzedanych książek z tytułami i nazwiskami autorów, należy
Odpowiedź na pytanie o numerze 20
a.stworzyć kwerendę wyszukującą tytuły książek.
b.zdefiniować relację 1..n dla tabel książki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele.
c.zdefiniować relację 1..1 dla tabel książki i autorzy, a następnie stworzyć kwerendę łączącą obie tabele.
d.stworzyć dwie osobne kwerendy: pierwszą wyszukującą tytuły książek, drugą wyszukującą nazwiska autorów.
300
21. Istnieje tabela pracownicy z polami: id, imie, nazwisko, pensja. W nowym roku postanowiono podnieść pensję wszystkim pracownikom o 100 zł. Aktualizacja ta w bazie danych będzie miała postać
Odpowiedź na pytanie o numerze 21
a.UPDATE pracownicy SET pensja = pensja +100;
b.UPDATE pracownicy SET pensja = 100;
c.UPDATE pensja SET +100;
d.UPDATE pensja SET 100;
301
22. W tabeli artykuły wykonano następujące polecenia dotyczące praw użytkownika jan.
GRANT ALL PRIVILEGES ON artykuly TO jan
REVOKE SELECT, UPDATE ON artykuly FROM jan
Po wykonaniu poleceń pracownik jan będzie miał prawo do
Odpowiedź na pytanie o numerze 22
a.tworzenia tabeli i aktualizowania w niej danych.
b.aktualizowania danych i przeglądania tabeli.
c.tworzenia tabeli i wypełniania jej danymi.
d.przeglądania tabeli.
302
23. Aby przywrócić bazę danych MS SQL z kopii bezpieczeństwa, należy zastosować polecenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 23
a.DBCC CHECKDB
b.SAVE DATABASE
c.RESTORE DATABASE
d.REBACKUP DATABASE
303
24. Baza danych MySQL uległa uszkodzeniu. Które z działań nie pomoże przy jej naprawie?
Odpowiedź na pytanie o numerze 24
a.Wykonanie replikacji bazy danych.
b.Próba naprawy poleceniem REPAIR.
c.Odtworzenie bazy z kopii bezpieczeństwa.
d.Stworzenie nowej bazy i przeniesienie do niej tabel.
304
25. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób var x = parseInt(a); Zmienna x będzie typu
Odpowiedź na pytanie o numerze 25
a.Nan
b.napisowego.
c.zmiennoprzecinkowego.
d.liczbowego, całkowitego.
305
26. Wstawki kodu JavaScript w dokumencie HTML mogą się znaleźć
Odpowiedź na pytanie o numerze 26
a.tylko w części <head>, w znaczniku <script>
b.tylko w części <body>, w znaczniku <java>
c.zarówno w części <head>, jak i <body>, w znaczniku <java>
d.zarówno w części <head>, jak i <body>, w znaczniku <script>
306
27. W przedstawionym kodzie JavaScript dla ułatwienia ponumerowano linie. W kodzie znajduje się błąd, gdyż po uruchomieniu żaden komunikat nie zostaje wyświetlony. Aby wyeliminować błąd, należy
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 27
a.wstawić znak $ przed nazwami zmiennych.
b.wstawić nawiasy klamrowe do sekcji if oraz else
c.w liniach 2 i 5 zmienne a i b wstawić w cudzysłowiu.
d.w liniach 3 i 6 zamienić znaki cudzysłowu na apostrof, np. 'jest mniejsze'
307
28. Ile iteracji będzie miała przedstawiona pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 28
a.0
b.10
c.11
d.Nieskończenie wiele.
308
29. W języku JavaScript metoda document.getElementById(id) ma za zadanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 29
a.wstawić tekst o treści 'id' na stronie WWW.
b.sprawdzić poprawność formularza o identyfikatorze id
c.pobrać dane z pola formularza i wstawić je do zmiennej id
d.zwrócić odniesienie do pierwszego elementu HTML o podanym id
309
30. W instrukcji warunkowej języka JavaScript należy sprawdzić przypadek, gdy zmienne a oraz b są dodatnie, z czego zmienna b jest mniejsza od 100. Warunek taki powinien być zapisany w następujący sposób:
Odpowiedź na pytanie o numerze 30
a.if ( a > 0 || b > 0 || b >100) ...
b.if ( a > 0 && b > 0 || b >100) ...
c.if ( a > 0 || (b > 0 && b <100)) ...
d.if ( a > 0 && b > 0 && b <100) ...
310
31. Zadaniem przedstawionej funkcji zapisanej w języku JavaScript jest
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 31
a.zwrócenie wartości parzystych liczb od a do b
b.wypisanie liczb parzystych z przedziału od a do b
c.wypisanie wszystkich liczb z przedziału od a do b
d.sprawdzenie, czy liczba a jest nieparzysta; jeśli tak, wypisanie jej
311
32. Przedstawiony kod został zapisany w języku JavaScript. W podanej definicji obiektu metodą jest element o nazwie
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 32
a.obj1
b.oblicz
c.czescCalkowita
d.czescUlamkowa
312
33. Aby uzyskać informacje o środowisku pracy serwera obsługującego PHP, należy skorzystać z funkcji
Odpowiedź na pytanie o numerze 33
a.php()
b.phpinfo()
c.phpgetinfo()
d.phpinformation()
313
34. Fragment kodu w języku PHP wypisze
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 34
a.nazwę konta ze znakiem @, czyli 'adres@'
b.cały adres e-mail, czyli 'adres@host.pl'
c.samą nazwę domeny, czyli 'host.pl'
d.samą nazwę konta, czyli 'adres'
314
35. Do uruchomienia skryptu JavaScript wymagane jest oprogramowanie
Odpowiedź na pytanie o numerze 35
a.serwera WWW
b.serwera MySQL
c.debugera JavaScript
d.przeglądarki internetowej.
315
36. Zadaniem funkcji PHP o nazwie mysql_select_db() jest
Odpowiedź na pytanie o numerze 36
a.połączyć bazę danych z serwerem SQL.
b.określić bazę, z której będą pobierane dane.
c.określić tabelę z której będą pobierane dane.
d.pobrać dane z bazy danych na podstawie kwerendy.
316
37. W przedstawionym kodzie PHP, zamiast znaków zapytania powinien pojawić się komunikat:
obrazek niedostępny
Odpowiedź na pytanie o numerze 37
a.Błąd przetwarzania zapytania.
b.Zapytania przetworzono pomyślnie.
c.Nieprawidłowa nazwa bazy.
d.Nieprawidłowe hasło do bazy danych.
317
38. Testy wydajnościowe mają na celu sprawdzenie
Odpowiedź na pytanie o numerze 38
a.zdolności oprogramowania do działania w warunkach wadliwej pracy sprzętu.
b.zdolności oprogramowania do działania w warunkach wadliwej pracy systemu.
c.stopnia spełnienia wymagań wydajnościowych przez system lub moduł.
d.ciągu zdarzeń, w którym prawdopodobieństwo każdego zdarzenia zależy jedynie od wyniku poprzedniego.
318
39. Aby prawidłowo udokumentować przedstawioną linię kodu języka JavaScript, należy po znakach // wpisać komentarz
document.getElementById("napis").innerHTML = Date(); //
Odpowiedź na pytanie o numerze 39
a.nieprawidłowe dane
b.zmiana stylu atrybutu innerHTML
c.wyświetlenie tekstu &qout;Date()&qout; w znaczniku o id = napis
d.wyświetlenie daty i czasu w znaczniku o id = napis
319
40. Przekierowanie 301 służące przekierowaniu użytkownika z jednego adresu URL na inny można ustawić w pliku konfiguracji serwera Apache o nazwie
Odpowiedź na pytanie o numerze 40
a.conf.php
b. .htaccess
c.apacheConf
d.configuration.php
320